Altum-Investoriem-Finanšu pārskati

Finanšu pārskati

 202120202019201820172016
(auditēts)(auditēts)(auditēts)(auditēts)(koriģēts)
Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS Nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu
(koriģēts)
Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS Nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu
Neto procentu ieņēmumi (EUR, tūkst.) 16 71714 57211 56911 30211 60211 024
Peļņa no pamatdarbības13 8295 5398 1314 0928 7092 170
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.)13 8295 5398 1314 0928 7092 170
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)39.46%47.51%52.58%74.84%50.30%88.40%
Darbinieku skaits226211203222230242
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.)976 204850 704560 061495 939453 668443 400
Finanšu parādsaistības360 909342 490217 943177 249146 157141 854
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)
KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu
33.82%33.56%29.40%31.70%35.10%36.50%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.)440 736382 594232 738221 590222 848210 406
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.)285 954180 20587 45677 81567 59366 508
Riska seguma rezerve159 196112 56799 77885 27662 65163 636
Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem(29 496)(28 197)(27 829)(19 268)(4 753)(4 323)
Portfeļa zaudējumu rezerve (speciālais rezerves kapitāls)159 700102 26415 50711 8079 6957 195
Portfeļa zaudējumu rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada peļņas sadales(3 446)(6 429)----
Likviditātes rādītājs 180 dienām
Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.
518%464%582%227%482%449%
Pamatdarbības neto naudas plūsma (EUR, tūkst.)49 55521 96639 8137 997(10 146)34 518
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)43 768165 80018 70012 01322 2995 560
Neto naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)4 553(4 016)(11 230)8 3073 891759
Atbalsta instrumenti kopā (bruto vērtībā EUR, tūkst.), no tiem979 130872 302667 649553 628465 724
Finanšu instrumenti bruto vērtībā (EUR, tūkst.)
Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.
Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)315 674302 481225 144210 208207 065217 429
Garantijas414 978359 605284 232236 895182 376147 175
Riska kapitāla fondi85 97373 16568 33159 69862 29964 785
Zemes fonds, t.sk.79 16368 25839 63421 71711 3284 635
- reversās nomas darījumi32 99931 50015 2686 923520-
- ieguldījumu īpašumi46 16436 75824 36614 79410 8084 635
Kopā895 788803 509617 341528 518463 068434 024
Līgumu skaits30 97826 57822 43718 60314 65511 561
Jaunu darījumu apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)
Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.
Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)100 966138 23864 32059 60851 34959 465
Garantijas126 997137 42598 24088 76568 61556 109
Riska kapitāla fondi29 15814 0149 0224 1492 63821 356
Zemes fonds, t.sk.10 59528 19116 38410 8236 3593 704
- reversās nomas darījumi3 25416 7967 2396 835520-
- ieguldījumu īpašumi7 34111 3959 1453 9885 8393 704
Kopā267 716317 868187 966163 345128 961140 634
Līgumu skaits6 5796 1475 5595 5904 8394 537
Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, pēc izsniegtajiem apjomiem pārskata periodā (EUR, tūkst.)791 646696 306531 661460 045370 560359 706
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients177%114%142%162%185%162%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, (EUR, tūkst.)3 9643 8083 0412 3812 0131 793
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitingsBaa1Baa1Baa1Baa1Baa1-

Rādītāju definīcijas

Neto procenti un komisijas naudas ieņēmumi
Peļņa no pamatdarbības
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)
Finanšu parādsaistības
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/ Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)
Riska segums, kopā
Likviditātes rādītājs 180 dienām
Atbalsta instrumenti kopā
Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, EUR tūkst
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR
Darbinieku skaits
Riska kapitāla fondi

Piesakies konsultācijai