FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Galvenie finanšu dati

2021. gads

3 mēneši
(nerevidēts)

2020. gads

3 mēneši
(nerevidēts)

2020. gads

12 mēneši
(revidēts)

Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.) * 4 095 3117 14 572  
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 2 320  2636  5 539  
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) ** 42.04% 46.15% 47.51%
Darbinieku skaits
217  201  211
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.) 855 956   584 965  850 704 
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) | Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) *** 35.67% 28.71% 33.56%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 411 933  234 879 382 594 
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 226 002 98 520 180 205 
    Riska seguma rezerve  119 785  110 620 112 567 
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem  -28 569 -27 495 -28 197
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls)   142 134   15 507  102 264
    Portfeļa zaud. rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada peļņas sadales -7 348 -112 -6 429
Likviditātes rādītājs 180 dienām **** 462% 523% 464%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)       
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)      
          Kredīti 313 185  226 131  302 481 
          Garantijas 373 708 287 201  359 605 
          Riska kapitāla fondi
75 901 70 626  73 165 
          Zemes fonds, t.sk.  70 574  47 329 68 258  
                    - reversās nomas darījumi 32 920 16 942  31 500 
                    - ieguldījumu īpašumi 37 654  30 387   36 758 
        Kopā  833 368 631 287
803 509 
          Līgumu skaits  27 560 23 109  26 578 
Piešķirtie apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)      
    Kredīti (bez reversās nomas darījumiem) 33 431  17 380 138 238  
    Garantijas 28 860  16 149  137 425 
    Riska kapitāla fondi 5 406   1 829  14 014  
    Zemes fonds, t.sk. ***** 2 266   7 576   28 191  
                    - reversās nomas darījumi 1 218 1 768  16 796 
                    - ieguldījumu īpašumi 1 048 5 808 11 395 
    Kopā 69 964

42 934

317 868  
    Līgumu skaits  1 526 1 209 6 147 
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients 139% 154% 114%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR 3 840  3 141  3 808 
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings Baa1 Baa1 Baa1

 

* Dēļ komisijas naudas ieņēmumu no kreditēšanas pārklasificēšanas atbilstoši industrijas praksei, netiek ietverti komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs

** Dēļ personāla un administratīvo izdevumu un ieņēmumu pārklasificēšanas uz kompensējamiem izdevumiem un ieņēmumiem par valsts atbalsta programmu īstenošanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs

*** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.

**** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.

***** Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī

 

Galvenie finanšu dati 2020
(revidēts)
2019
(revidēts)
2018
(revidēts)
2017
(koriģēts
*)
2016
(koriģēts
*)
2015
(koriģēts
*)
Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.)** 14 572  11 569 11 302 ** 11 602
11 024 16 419
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 5 539  8 131 4 092 8 709* 2 170 4 924
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)*** 47.51% 52.58% 74.84%*** 50.3%* 88.4% 55.8%
Darbinieku skaits
211 203 222 230 242 282
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.)   850 704  560 061 495 939 453 668* 443 400* 406 918
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)**** 33.56% 29.4% 31.7% 35.1%* 36.5% 37.3%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 382 594  232 738 221 590 222 848* 210 406* 199 610
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 180 205  87 456 77 815 67 593* 66 508* 41 021
    Riska seguma rezerve 112 567  99 778 85 276 62 651* 63 636* 40 662
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem -28 197 -27 829 -19 268  -4 753  -4 323  -1 276
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls) 102 264  15 507 11 807 9 695 7 195 1 635
    Portfeļa zaud. rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada peļņas sadales -6 429          
Likviditātes rādītājs 180 dienām*****
464% 582% 227% 482%* 449% 352%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)             
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)            
          Kredīti 302 481  225 144  210 208  207 065  217 429  218 562 
          Garantijas 359 605  284 232  236 895  182 376  147 175  131 120
          Riska kapitāla fondi 73 165  68 331  59 698  62 299  64 785  44 378 
          Zemes fonds, t.sk. 68 258  39 634  21 717 11 328  4 635  991
                   -reversās nomas darījumi 31 500  15 268  6 923  520 - -
                   -ieguldījumu īpašumi 36 758  24 366  14 794  10 808  4 635  991 
        Kopā 803 509  617 341  513 724 463 068  434 024  395 051 
          Līgumu skaits 26 578  22 437  18 603  14 655  11 561  8 940 
Jaunu darījumu apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)            
    Kredīti (bez reversās nomas darījumiem) 138 238  64 320  59 608  51 349  59 465  52 329 
    Garantijas 137 425  98 240 88 765 68 615 56 109 50 065
    Riska kapitāla fondi 14 014  9 022 4 149 2 638 21 356 18 798
    Zemes fonds, t. sk. ****** 28 191  16 384  10 823  6 359  3 704  991 
                   -reversās nomas darījumi 16 796  7 239  6 835  520 - -
                   -ieguldījumu īpašumi 11 395  9 145  3 988  5 839  3 704  991
    Kopā 317 868  187 966  163 345  128 961  140 634  122 183 
    Līgumu skaits  6 147  5 559  5 590  4 839  4 537  2 841 
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients
114% 142% 162% 185% 162% 104%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR 3 808  3 041  2 381  2 013  1 793  1 401 
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 - -

 

* Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu.

** Dēļ komisijas naudas ieņēmumu no kreditēšanas pārklasificēšanas atbilstoši industrijas praksei, netiek ietverti komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs

*** Dēļ personāla un administratīvo izdevumu un ieņēmumu pārklasificēšanas uz kompensējamiem izdevumiem un ieņēmumiem par valsts atbalsta programmu īstenošanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs

**** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.

***** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.

****** Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.

 

RĀDĪTĀJU DEFINĪCIJAS 

Neto procenti un komisijas naudas ieņēmumi “Neto procentu ieņēmumi” ir vienādi ar Visaptverošo ienākumu pārskata posteni “Neto procentu ieņēmumi”. Līdz 2018.gadam šajā pozīcija tika ietverti šādi Visaptverošo ienākumu pārskata posteņi: “Neto procentu ieņēmumi” un “Neto komisijas ieņēmumi”. 2019.gadā atbilstoši industrijas praksei komisijas naudas ieņēmumi, kas saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Neto procentu ieņēmumi”. Attiecīgi komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Citi ieņēmumi” un attiecīgi netiek ietverti šī rādītāja aprēķinā. Līdz ar to postenis “Neto komisijas ieņēmumi” vairs netiek attiecināts uz Visaptverošo ienākumu pārskatu un rādītāji ir atbilstoši koriģēti. ALTUM šo rādītāju izmanto kā būtiskāko pelnītspējas rādītāju, novērtējot ALTUM koncerna neto ieņēmumu apjomu, ko ģenerē Finanšu instrumentu portfelis, un kas atspoguļots Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM vadība neto ieņēmumu apjoma faktisko izpildi ik ceturksni novērtē pret ALTUM koncerna budžetā apstiprināto apjomu.

Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) “Izdevumu un ieņēmumu attiecība” (IIA) tiek aprēķināta “Personāla izmaksu”, “Administratīvo izdevumu” un “Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu” dalot ar “Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem”, kas atspoguļoti Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM IIA rādītāju izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna operacionālās darbības efektivitāti. Šis ir viens no darbības efektivitātes novērtēšanas rādītājiem, kuru ALTUM vadība ik ceturksni vērtē vadības atskaitēs, lai novērtētu dažādu aktivitāšu darbības rezultātus un efektivitāti uzlabojošo pasākumu rezultātus.

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) 

“Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves” (KBPR) tiek aprēķināts no “Kopā kapitāls” atskaitot “Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi”.

“Kopējie pārvaldītie aktīvi” (KPA) iekļauj ALTUM koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti “Nākamo periodu izdevumi”, “Uzkrātie ieņēmumi”, “Pamatlīdzekļi”, “Nemateriālie aktīvi”, “Pārējie aktīvi” un “Pārdošanai pieejamie aktīvi”.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. ALTUM rādītāju “KBPR/KPA” izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna kapitāla pietiekamību un lai novērtētu ieguldītā kapitāla īpatsvaru kopējos pārvaldāmajos aktīvos, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju portfeli. ALTUM Aktīvu, pasīvu un riska vadības komiteja ik ceturksni vērtē šī rādītāja lielumu.

Riska segums, kopā 

“Riska segums, kopā” ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. “Riska segums, kopā” ir “Riska seguma rezerves” un “Portfeļa zaudējumu rezerves” (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemta attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam, tiek novirzīta vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir ALTUM koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīta atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. “Portfeļa zaudējumu rezerve” (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Rezerves”, savukārt “Riska seguma rezerve” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”. “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem, ir “Riska seguma rezerves” apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumos “Kredīti” un “Uzkrājumi”.

“Riska segums, kopā” ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot ALTUM koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

Likviditātes rādītājs 180 dienām “Likviditātes rādītājs 180 dienām” tiek aprēķināts, “Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi” ar termiņu līdz 1 mēnesim un “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos ienākumos un Ieguldījumu vērtspapīros” summu dalot ar “Kopējo saistību ar maksājuma termiņu” līdz 6 mēnešiem un “Kopējo finansiālo saistību” ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. “Likviditātes rādītāja 180 dienas” aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Riska vadības sadaļā Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušās atmaksas un dzēšanas termiņa, Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības. ALTUM “Likviditātes rādītājs 180 dienām” izmanto, lai novērtētu un uzraudzītu ALTUM koncerna spēju ar tā rīcībā esošajiem likvīdajiem aktīviem segt klientu un citu kreditoru juridiski pamatotās prasības vai iespējamās saistības, kas iestāsies tuvākajos 6 (sešos) mēnešos. “Likviditātes rādītājs 180 dienām” palīdz vadīt ALTUM koncerna likviditātes risku atbilstoši ALTUM koncerna/ALTUM resursu vadības stratēģijai un risku pārvaldīšanas stratēģijai. Šī rādītāja līmeni ik ceturksni vērtē ALTUM Aktīvu, pasīvu un risku vadības komiteja.

Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, EUR tūkst “Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību.”, tiek aprēķināts, pie ALTUM ieguldītā finansējuma pieskaitot finansējumu, ko ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas no ALTUM finansējuma vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem.

Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients “Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients” parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR “Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku” tiek aprēķināts, Finanšu instrumentu portfeļa bruto vērtību dalot ar vidējo darbinieku skaitu periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Darbinieku skaits Vidējais darbinieku skaits periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Riska kapitāla fondi Riska kapitāla fondi ir uzrādīti to bruto vērtībā.