FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Galvenie finanšu dati

2020. gada
6 mēneši
(nerevidēts)

2019. gada 6 mēneši
(nerevidēts)

2019. gads
(revidēts)

Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.)  6,319  5,479 11,569
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 738 5,174  8,131
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)  52.85% 57.00% 52.58%
Darbinieku skaits
205 202  203
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.) 700,967  517,234  560,061
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) | Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) * 34.53% 29.33% 29.40%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 332,769  226,542  232,738
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 195,453  76,955  87,456
    Riska seguma rezerve  109,441  87,651  99,778
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem  -29,495 22,503 -27,829
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls)  115,507  11,807  15,507
Likviditātes rādītājs 180 dienām ** 348% 340% 582%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)       
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)      
          Kredīti 264,316  217,057  225,144
          Garantijas 321,987  273,270  284,232
          Riska kapitāla fondi
68,589  63,196  68,331
          Zemes fonds, t.sk. *** 52,304  31,858  39,634
                    - reversās nomas darījumi 18,814  11,692  15,268
                    - ieguldījumu īpašumi 33,490  20,166  24,366
        Kopā 707,196  585,381  617,341
          Līgumu skaits 24,085  20,441  22,437
Piešķirtie apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)      
    Kredīti*** 66,606  29,183  64,320
    Garantijas 68,734  56,122  98,240
    Riska kapitāla fondi 2,939  4,372  9,022
    Zemes fonds, t.sk. ***** 12,501  9,213  16,384
                    - reversās nomas darījumi 3,528  3,840  7,239
                    - ieguldījumu īpašumi 8,973  5,373  9,145
    Kopā 150,780  98,890  187,966
    Līgumu skaits  2,729  2,925 
5,559
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients 93% 137% 142%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR 3,450  2,898  3,041
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings Baa1 Baa1 Baa1


* KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.

** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.

*** Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS, tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī. Attiecīgi ir koriģēti darbības apjomi par 2019.gada 6 mēnešiem.

 

Galvenie finanšu dati 2019
(revidēts)
2018
(revidēts)
2017
(koriģēts
*)
2016
(koriģēts
*)
2015
(koriģēts
*)
Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.)** 11,569 11,554** 11,602* 11,024 16,419
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 8,131 4,092 8,709* 2,170 4,924
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)*** 52.6% 77.1%*** 50.3%* 88.4% 55.8%
Darbinieku skaits
203 222 230 242 282
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.)  560,061 495,939 453,668* 443,400* 406,918
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)**** 29.4% 31.7% 35.1%* 36.5%* 37.3%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 232,738 221,590 222,848* 210,406* 199,610
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 87,456 77,815 67,593* 66,508* 41,021
    Riska seguma rezerve 99,778 85,276 62,651* 63,636* 40,662
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem -27,829 -19,268  -4,753  -4,323  -1,276
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls) 15,507 11,807 9,695 7,195 1,635
Likviditātes rādītājs 180 dienām*****
582% 227% 482%* 449% 352%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)           
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)          
          Kredīti 240,412 217,131 207,585  217,429  218,562
          Garantijas 284,232 236,895 182,376 147,175 131,120
          Riska kapitāla fondi 68,331 59,698 62,299***** 64,785***** 44,378*****
        Kopā 592,975 513,724 452,260 429,389  394,060
          Līgumu skaits 22,022 18,280 14,402 11,449 8,901
Piešķirtie apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)          
    Kredīti 71,559 66,443**** 51,869 59,465 52,329
    Garantijas 98,240 88,765 68,615 56,109 50,065
    Riska kapitāla fondi 9,022 4,149 2,638 21,356 18,798
    Kopā 178,821 159,357 123,122 136,929 121,192
    Līgumu skaits  5,466 5,464 4,697 4,461 2,819
Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, pēc izsniegtajiem apjomiem pārskata periodā EUR tūkst. 531,661 460,045 370,560 359,706 248,665
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients
142% 162% 185% 162% 104%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR 2,915 2,314 1,966 1,749 1,382
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings Baa1 Baa1 Baa1 - -

 

* Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu.
** Dēļ komisijas naudas ieņēmumu no kreditēšanas pārklasificēšanu atbilstoši industrijas praksei, netiek ietverti komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs
*** Dēļ personāla un administratīvo izdevumu un ieņēmumu pārklasificēšanas uz kompensējamiem izdevumiem un ieņēmumiem par valsts atbalsta programmu īstenošanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs
**** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.
***** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.

 

RĀDĪTĀJU DEFINĪCIJAS 

Neto procenti un komisijas naudas ieņēmumi “Neto procentu ieņēmumi” ir vienādi ar Visaptverošo ienākumu pārskata posteni “Neto procentu ieņēmumi”. Līdz 2018.gadam šajā pozīcija tika ietverti šādi Visaptverošo ienākumu pārskata posteņi: “Neto procentu ieņēmumi” un “Neto komisijas ieņēmumi”. 2019.gadā atbilstoši industrijas praksei komisijas naudas ieņēmumi, kas saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Neto procentu ieņēmumi”. Attiecīgi komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Citi ieņēmumi” un attiecīgi netiek ietverti šī rādītāja aprēķinā. Līdz ar to postenis “Neto komisijas ieņēmumi” vairs netiek attiecināts uz Visaptverošo ienākumu pārskatu un rādītāji ir atbilstoši koriģēti. ALTUM šo rādītāju izmanto kā būtiskāko pelnītspējas rādītāju, novērtējot ALTUM koncerna neto ieņēmumu apjomu, ko ģenerē Finanšu instrumentu portfelis, un kas atspoguļots Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM vadība neto ieņēmumu apjoma faktisko izpildi ik ceturksni novērtē pret ALTUM koncerna budžetā apstiprināto apjomu.

Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) “Izdevumu un ieņēmumu attiecība” (IIA) tiek aprēķināta “Personāla izmaksu”, “Administratīvo izdevumu” un “Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu” dalot ar “Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem”, kas atspoguļoti Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM IIA rādītāju izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna operacionālās darbības efektivitāti. Šis ir viens no darbības efektivitātes novērtēšanas rādītājiem, kuru ALTUM vadība ik ceturksni vērtē vadības atskaitēs, lai novērtētu dažādu aktivitāšu darbības rezultātus un efektivitāti uzlabojošo pasākumu rezultātus.

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) 

“Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves” (KBPR) tiek aprēķināts no “Kopā kapitāls” atskaitot “Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi”.

“Kopējie pārvaldītie aktīvi” (KPA) iekļauj ALTUM koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti “Nākamo periodu izdevumi”, “Uzkrātie ieņēmumi”, “Pamatlīdzekļi”, “Nemateriālie aktīvi”, “Pārējie aktīvi” un “Pārdošanai pieejamie aktīvi”.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. ALTUM rādītāju “KBPR/KPA” izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna kapitāla pietiekamību un lai novērtētu ieguldītā kapitāla īpatsvaru kopējos pārvaldāmajos aktīvos, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju portfeli. ALTUM Aktīvu, pasīvu un riska vadības komiteja ik ceturksni vērtē šī rādītāja lielumu.

Riska segums, kopā 

“Riska segums, kopā” ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. “Riska segums, kopā” ir “Riska seguma rezerves” un “Portfeļa zaudējumu rezerves” (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemta attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam, tiek novirzīta vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir ALTUM koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīta atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. “Portfeļa zaudējumu rezerve” (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Rezerves”, savukārt “Riska seguma rezerve” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”. “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem, ir “Riska seguma rezerves” apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumos “Kredīti” un “Uzkrājumi”.

“Riska segums, kopā” ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot ALTUM koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

Likviditātes rādītājs 180 dienām “Likviditātes rādītājs 180 dienām” tiek aprēķināts, “Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi” ar termiņu līdz 1 mēnesim un “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos ienākumos un Ieguldījumu vērtspapīros” summu dalot ar “Kopējo saistību ar maksājuma termiņu” līdz 6 mēnešiem un “Kopējo finansiālo saistību” ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. “Likviditātes rādītāja 180 dienas” aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Riska vadības sadaļā Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušās atmaksas un dzēšanas termiņa, Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības. ALTUM “Likviditātes rādītājs 180 dienām” izmanto, lai novērtētu un uzraudzītu ALTUM koncerna spēju ar tā rīcībā esošajiem likvīdajiem aktīviem segt klientu un citu kreditoru juridiski pamatotās prasības vai iespējamās saistības, kas iestāsies tuvākajos 6 (sešos) mēnešos. “Likviditātes rādītājs 180 dienām” palīdz vadīt ALTUM koncerna likviditātes risku atbilstoši ALTUM koncerna/ALTUM resursu vadības stratēģijai un risku pārvaldīšanas stratēģijai. Šī rādītāja līmeni ik ceturksni vērtē ALTUM Aktīvu, pasīvu un risku vadības komiteja.

Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, EUR tūkst “Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību.”, tiek aprēķināts, pie ALTUM ieguldītā finansējuma pieskaitot finansējumu, ko ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas no ALTUM finansējuma vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem.

Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients “Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients” parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR “Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku” tiek aprēķināts, Finanšu instrumentu portfeļa bruto vērtību dalot ar vidējo darbinieku skaitu periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Darbinieku skaits Vidējais darbinieku skaits periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Riska kapitāla fondi Riska kapitāla fondi ir uzrādīti to bruto vērtībā.