backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Galvenie finanšu dati 2017 2016 2015   2018  1.pusgads 2017 1.pusgads
  (Revidēts) (Revidēts) (Revidēts)   (Nerevidēts) (Nerevidēts)
Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (TEUR)1)  11,374 11,024 16,419   5,767 6,639
Peļņa (pārskata periodā) (TEUR)    6,945 2,170 4,924   2,489 5,414
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) 2)     54.7% 88.4% 55.8%   63.0% 43.1%
Darbinieku skaits  230 242 282   227 228
Kopā aktīvi (TEUR)  451,686 443,126 406,918   468,886 438,889
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) /
Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) 3)
35.6% 35.2% 37.3%   33.6% 35.5%
Kapitāls un rezerves (TEUR) 222,486 210,094 199,610   222,658 216,596
Riska segums, kopā 4) (TEUR): 65,002 67,705 41,021   70,644 63,162
    Riska seguma rezerve (TEUR) 60,060 64,833 40,662   68,044 60,788
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem (TEUR)  -4,753  -4,323  -1,276   -7,095 -4,821
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls) (TEUR) 9,695 7,195 1,635   9,695 7,195
Likviditātes rādītājs 180 dienām 5) 507% 449% 352%   276% 568%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)             
Portfelis (TEUR)(pa finanšu instrumentiem)             
          Kredīti 207,585  217,429  218,562   209,721 209,364
          Garantijas 182,376 147,175 131,120   211,563 165,941
          Riska kapitāla fondi7) 51,310 58,541 39,929   49,830 56,974
        Kopā 441,271 423,145 389,611   471,114 432,279
          Līgumu skaits 14,402 11,449 8,901   16,264 13,005
Piešķirtie apjomi (TEUR) (pa finanšu instrumentiem)            
    Kredīti 51,869 59,465 52,329   29,374* 25,366
    Garantijas 68,615 56,109 50,065   41,403 34,422
    Riska kapitāla fondi 2,638 21,356 18,798   1,240 1,219
    Kopā 123,122 136,929 121,192   72,017 61,007
    Līgumu skaits  4,697 4,461 2,819   2,684 2,314
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients 6)  185% 162% 104%   202%  181%

*izsniegtie aizdevumi

1)     Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumus veido sekojoši Ienākuma pārskata posteņi: Neto procentu ieņēmumi un Tīrie komisijas ieņēmumi. Rādītājs atspoguļo ALTUM Koncerna pamatdarbības ienākumus.

2)     Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) tiek aprēķināta, Personāla izmaksu, Administratīvo izdevumu un Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu dalot ar Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem, kas atspoguļoti Ienākumu pārskatā. IIA ir pamatdarbības efektivitātes rādītājs.

3)     Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) (KBPR/KPA).

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) tiek aprēķināts no Kopā kapitāls atskaitot Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi.

Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) iekļauj ALTUM Koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti Nākamo periodu izdevumi, Uzkrātie ieņēmumi, Pamatlīdzekļi, Nemateriālie aktīvi, Pārējie aktīvi un Pārdošanai pieejamie aktīvi.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM Koncerna Finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla uz rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. KBPR/KPA tiek izmantots, lai novērtētu Koncerna kapitāla pietiekamību.

 4)     Riska segums, kopā ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. Riska segums, kopā ir Riska seguma rezerves un Portfeļa zaudējumu rezerves (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemts attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam tiek novirzīts vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir Koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīts atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. Portfeļa zaudējumu rezerve (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumā Rezerves, savukārt Riska seguma rezerve ir atspoguļota ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumā Atbalsta programmu finansējums un valsts atbalsts. Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem ir Riska seguma rezerves apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumos “Kredīti” un “Uzkrājumi”. Riska segums, kopā ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot Koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

5)     Likviditātes rādītājs 180 dienām tiek aprēķināts, Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi ar termiņu līdz 1 mēnesim un Ieguldījumu vērtspapīru – pieejami pārdošanai summu dalot ar Kopējo saistību ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem un Kopējo finansiālo saistību ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. Likviditātes rādītāja 180 dienas aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM Koncerna Finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa. Likviditātes rādītājs 180 dienas atspoguļo ALTUM Koncerna spēju ievērot savas saistības noteiktā termiņā ar pašreiz pieejamiem likvīdajiem aktīviem.

6)     Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Sviras koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

7)     Ievērojot grāmatvedības uzskaites politiku, iekļauj zaudējumu daļu no ieguldījumiem riska kapitāla fondos.