FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Balstīts uz attiecīgo gadu auditēto finanšu pārskatu datiem

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

(auditēts)

(auditēts)

(auditēts)

(auditēts)

(koriģēts) *

(koriģēts) *

Galvenie finanšu dati

 

 

 

 

 

 

Neto procentu ieņēmumi (EUR, tūkst.) **

 16 717

 14 572

 11 569

 11 302

 11 602

 11 024

Peļņa no pamatdarbības

 13 829

 5 539

 8 131

 4 092

 8 709

 2 170

Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.)

 13 829

 5 539

 8 131

 4 092

 8 709

 2 170

Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) ***

39.46%

47.51%

52.58%

74.84%

50.30%

88.40%

Darbinieku skaits

 226

 211

 203

 222

 230

 242

Kopā aktīvi (EUR, tūkst.)

 976 204

 850 704

 560 061

 495 939

 453 668

 443 400

Finanšu parādsaistības

 360 909

 342 490

 217 943

 177 249

 146 157

 141 854

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) ****

33.82%

33.56%

29.40%

31.70%

35.10%

36.50%

Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.)

 440 736

 382 594

 232 738

 221 590

 222 848

 210 406

Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.)

 285 954

 180 205

 87 456

 77 815

 67 593

 66 508

Riska seguma rezerve

 159 196

 112 567

 99 778

 85 276

 62 651

 63 636

Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem

 (29 496)

 (28 197)

 (27 829)

 (19 268)

 (4 753)

 (4 323)

Portfeļa zaudējumu rezerve (speciālais rezerves kapitāls)

 159 700

 102 264

 15 507

 11 807

 9 695

 7 195

Portfeļa zaudējumu rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada pārskata apstiprināšanas

 (3 446)

 (6 429)

 -  

 -  

 -  

 -  

Likviditātes rādītājs 180 dienām *****

518%

464%

582%

227%

482%

449%

Pamatdarbības neto naudas plūsma (EUR, tūkst.)

 49 555

 21 966

 39 813

 7 997

 (10 146)

 34 518

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)

 43 768

 165 800

 18 700

 12 013

 22 299

 5 560

Neto naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)

 4 553

 (4 016)

 (11 230)

 8 307

 3 891

 759

Atbalsta instrumenti kopā (bruto vērtībā EUR, tūkst.), no tiem

979 130

872 302

667 649

553 628

465 724

 

Finanšu instrumenti bruto vērtībā (EUR, tūkst.)

 

 

 

 

 

 

Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)

 315 674

 302 481

 225 144

 210 208

207 065

 217 429

Garantijas

 414 978

 359 605

 284 232

 236 895

182 376

 147 175

Riska kapitāla fondi

 85 973

 73 165

 68 331

 59 698

62 299

 64 785

Zemes fonds, t.sk. ******

 79 163

 68 258

 39 634

 21 717

11 328

 4 635

           - reversās nomas darījumi

 32 999

 31 500

 15 268

 6 923

520

 -

           - ieguldījumu īpašumi

 46 164

 36 758

 24 366

 14 794

10 808

 4 635

Kopā

 895 788

 803 509

 617 341

 528 518

463 068

 434 024

Līgumu skaits

 30 978

 26 578

 22 437

 18 603

14 655

 11 561

Jaunu darījumu apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)

 

 

 

 

 

 

Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)

 100 966

 138 238

 64 320

 59 608

51 349

 59 465

Garantijas

 126 997

 137 425

 98 240

 88 765

68 615

 56 109

Riska kapitāla fondi

 29 158

 14 014

 9 022

 4 149

2 638

 21 356

Zemes fonds, t.sk. ******

 10 595

 28 191

 16 384

 10 823

6 359

 3 704

           - reversās nomas darījumi

 3 254

 16 796

 7 239

 6 835

520

 -   

           - ieguldījumu īpašumi

 7 341

 11 395

 9 145

 3 988

5 839

 3 704

Kopā

 267 716

 317 868

 187 966

 163 345

128 961

 140 634

Līgumu skaits

 6 579

 6 147

 5 559

 5 590

4 839

 4 537

Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, pēc izsniegtajiem apjomiem pārskata periodā (EUR, tūkst.)

 791 646

 696 306

 531 661

 460 045

 370 560

 359 706

Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients

177%

114%

142%

162%

185%

162%

Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku (EUR, tūkst.)

 3 964

 3 808

 3 041

 2 381

2 013

 1 793

Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings

 Baa1

 Baa1

 Baa1 

 Baa1 

Baa1 

 - 

 

* Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS Nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu.

** Dēļ komisijas naudas ieņēmumu no kreditēšanas pārklasificēšanas atbilstoši industrijas praksei, netiek ietverti komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs.

*** Dēļ personāla un administratīvo izdevumu un ieņēmumu pārklasificēšanas uz kompensējamiem izdevumiem un ieņēmumiem par valsts atbalsta programmu īstenošanu, atbilstoši koriģējot, ir mainīts 2018.gada rādītājs.

**** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.

***** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.

****** Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.

 

RĀDĪTĀJU DEFINĪCIJAS 

Neto procentu ieņēmumi

“Neto procentu ieņēmumi” ir vienādi ar Visaptverošo ienākumu pārskata posteni “Neto procentu ieņēmumi”. Līdz 2018.gadam šajā pozīcija tika ietverti šādi Visaptverošo ienākumu pārskata posteņi: “Neto procentu ieņēmumi” un “Neto komisijas ieņēmumi”. 2019.gadā atbilstoši industrijas praksei komisijas naudas ieņēmumi, kas saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Neto procentu ieņēmumi”. Attiecīgi komisijas naudas ieņēmumi, kas nav saistīti ar kreditēšanu, tiek uzskaitīti postenī “Citi ieņēmumi” un attiecīgi netiek ietverti šī rādītāja aprēķinā. Līdz ar to postenis “Neto komisijas ieņēmumi” vairs netiek attiecināts uz Visaptverošo ienākumu pārskatu un rādītāji ir atbilstoši koriģēti. ALTUM šo rādītāju izmanto kā būtiskāko pelnītspējas rādītāju, novērtējot ALTUM koncerna neto ieņēmumu apjomu, ko ģenerē Finanšu instrumentu portfelis, un kas atspoguļots Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM vadība neto ieņēmumu apjoma faktisko izpildi ik ceturksni novērtē pret ALTUM koncerna budžetā apstiprināto apjomu.

Peļņa no pamatdarbības

“Peļņa no pamatdarbības” tiek aprēķināta, atskaitot “Pamatdarbības izdevumus” no “Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem”, kas atspoguļoti Visaptverošo ienākumu pārskatā. “Pamatdarbības izdevumi” tiek aprēķināti kā “Personāla izmaksu”, “Administratīvo izmaksu”, “Nemateriālo izmaksu un pamatlīdzekļu nolietojuma” un “Vērtības samazināšanās ienākumi/(zaudējumi), neto”, kas atspoguļots Visaptverošo ienākumu pārskatā, summa. 

Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) 

“Izdevumu un ieņēmumu attiecība” (IIA) tiek aprēķināta “Personāla izmaksu”, “Administratīvo izdevumu” un “Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu” dalot ar “Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem”, kas atspoguļoti Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM IIA rādītāju izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna operacionālās darbības efektivitāti. Šis ir viens no darbības efektivitātes novērtēšanas rādītājiem, kuru ALTUM vadība ik ceturksni vērtē vadības atskaitēs, lai novērtētu dažādu aktivitāšu darbības rezultātus un efektivitāti uzlabojošo pasākumu rezultātus.

Finanšu parādsaistības

“Finanšu parādsaistības” tiek aprēķinātas kā “Saistības pret kredītiestādēm”, “Saistības pret vispārējām valdībām”, “Amortizētā vērtībā novērtētās finanšu saistības – emitētie parāda vērtspapīri” un “Atbalsta programmu finansējums”, kas atspoguļoti Finanšu stāvokļa pārskatā, summa, no kuras atņemta starpība starp “Riska seguma rezervi” un “Riska seguma rezervi, kas izmantota uzkrājumiem”.

“Riska seguma rezerve” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”. “Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem” ir “Riska seguma rezerves” apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”.

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) 

“Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves” (KBPR) tiek aprēķināts no “Kopā kapitāls” atskaitot “Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi”.

“Kopējie pārvaldītie aktīvi” (KPA) iekļauj ALTUM koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti “Nākamo periodu izdevumi”, “Uzkrātie ieņēmumi”, “Pamatlīdzekļi”, “Nemateriālie aktīvi”, “Pārējie aktīvi” un “Pārdošanai pieejamie aktīvi”.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. ALTUM rādītāju “KBPR/KPA” izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna kapitāla pietiekamību un lai novērtētu ieguldītā kapitāla īpatsvaru kopējos pārvaldāmajos aktīvos, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju portfeli. ALTUM Aktīvu, pasīvu un riska vadības komiteja ik ceturksni vērtē šī rādītāja lielumu.

Riska segums, kopā 

“Riska segums, kopā” ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. “Riska segums, kopā” ir “Riska seguma rezerves” un “Portfeļa zaudējumu rezerves” (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta “Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem” un “Portfeļa zaudējumu rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada pārskata apstiprināšanas”. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemta attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam, tiek novirzīta vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir ALTUM koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīta atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. “Portfeļa zaudējumu rezerve” (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Rezerves”, savukārt “Riska seguma rezerve” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”. “Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem”, ir “Riska seguma rezerves” apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums”. “Portfeļa zaudējumu rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada pārskata apstiprināšanas” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Rezerves”.

“Riska segums, kopā” ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot ALTUM koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti

Likviditātes rādītājs 180 dienām 

“Likviditātes rādītājs 180 dienām” tiek aprēķināts, “Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi” ar termiņu līdz 1 mēnesim un “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos ienākumos un Ieguldījumu vērtspapīros” summu dalot ar “Kopējo saistību ar maksājuma termiņu” līdz 6 mēnešiem un “Kopējo finansiālo saistību” ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. “Likviditātes rādītāja 180 dienas” aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Riska vadības sadaļā Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušās atmaksas un dzēšanas termiņa, Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības. ALTUM “Likviditātes rādītājs 180 dienām” izmanto, lai novērtētu un uzraudzītu ALTUM koncerna spēju ar tā rīcībā esošajiem likvīdajiem aktīviem segt klientu un citu kreditoru juridiski pamatotās prasības vai iespējamās saistības, kas iestāsies tuvākajos 6 (sešos) mēnešos. “Likviditātes rādītājs 180 dienām” palīdz vadīt ALTUM koncerna likviditātes risku atbilstoši ALTUM koncerna/ALTUM resursu vadības stratēģijai un risku pārvaldīšanas stratēģijai. Šī rādītāja līmeni ik ceturksni vērtē ALTUM Aktīvu, pasīvu un risku vadības komiteja.

Atbalsta instrumenti kopā

“Atbalsta instrumenti kopā” tiek aprēķināta kā ALTUM koncerna apkalpoto grantu, kredītu, garantiju, riska kapitāla fondu un Zemes fonda portfeļu bruto vērtību kopsumma

Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, EUR tūkst 

“Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību”, tiek aprēķināts, pie ALTUM ieguldītā finansējuma pieskaitot finansējumu, ko ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs.

Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients

“Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients” parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR 

“Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku” tiek aprēķināts, Finanšu instrumentu portfeļa bruto vērtību dalot ar vidējo darbinieku skaitu periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Darbinieku skaits 

Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Riska kapitāla fondi 

Riska kapitāla fondi ir uzrādīti to bruto vērtībā.