backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Galvenie finanšu dati 2017 2016 2015   2018.gads
2017.gads
  (koriģēts*) (koriģēts*) (koriģēts*)   (revidēts) (koriģēts*)
Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (TEUR)1)  11,602* 11,024 16,419   11,554 11,602*
Peļņa (pārskata periodā) (TEUR)    8,709* 2,170 4,924   4,092 8,709*
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) 2)     50.3%* 88.4% 55.8%   77.1% 50.3%*
Darbinieku skaits 7) 230 242 282   222 230
Kopā aktīvi (TEUR)  453,668* 443,400* 406,918   495,939 453,668*
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) /
Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) 3)
35.1%* 36.5%* 37.3%   31.7% 35.1%*
Kapitāls un rezerves (TEUR) 222,848* 210,406* 199,610   221,590 222,848*
Riska segums, kopā 4) (TEUR): 67,593* 66,508* 41,021   77,815 67,593*
    Riska seguma rezerve (TEUR) 62,651* 63,636* 40,662   85,276 62,651*
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem (TEUR)  -4,753  -4,323  -1,276   -19,268 -4,753
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls) (TEUR) 9,695 7,195 1,635   11,807 9,695
Likviditātes rādītājs 180 dienām 5) 482% 449% 352%   227% 482%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)             
Portfelis (TEUR)(pa finanšu instrumentiem)             
          Kredīti 207,585  217,429  218,562   217,131 207,585
          Garantijas 182,376 147,175 131,120   236,895 182,376
          Riska kapitāla fondi 8) 62,299***** 64,785***** 44,378*****   59,698 62,299*****
        Kopā 452,260***** 429,389***** 394,060*****   513,724 452,260*****
          Līgumu skaits 14,402 11,449 8,901   18,280 14,402
Piešķirtie apjomi (TEUR) (pa finanšu instrumentiem)            
    Kredīti 51,869 59,465 52,329   66,443**** 51,869
    Garantijas 68,615 56,109 50,065   88,765 68,615
    Riska kapitāla fondi 2,638 21,356 18,798   4,149 2,638
    Kopā 123,122 136,929 121,192   159,357 123,122
    Līgumu skaits  4,697 4,461 2,819   5,464 4,697
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients 6)  185% 162% 104%   162%  185%

*Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS nr.9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015.gadu.
** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.
*** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.
**** Izsiegtie aizdevumi.
*****Riska kapitāla fondi uzrādīti to bruto vērtībā.

1)     Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumus veido sekojoši Ienākuma pārskata posteņi: Neto procentu ieņēmumi un Tīrie komisijas ieņēmumi. Rādītājs atspoguļo ALTUM Koncerna pamatdarbības ienākumus.

2)     Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) tiek aprēķināta, Personāla izmaksu, Administratīvo izdevumu un Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu dalot ar Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem, kas atspoguļoti Ienākumu pārskatā. IIA ir pamatdarbības efektivitātes rādītājs.

3)     Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) (KBPR/KPA).

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) tiek aprēķināts no Kopā kapitāls atskaitot Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi.

Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) iekļauj ALTUM Koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti Nākamo periodu izdevumi, Uzkrātie ieņēmumi, Pamatlīdzekļi, Nemateriālie aktīvi, Pārējie aktīvi un Pārdošanai pieejamie aktīvi.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM Koncerna Finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla uz rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. KBPR/KPA tiek izmantots, lai novērtētu Koncerna kapitāla pietiekamību.

 4)     Riska segums, kopā ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. Riska segums, kopā ir Riska seguma rezerves un Portfeļa zaudējumu rezerves (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemts attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam tiek novirzīts vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir Koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīts atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. Portfeļa zaudējumu rezerve (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumā Rezerves, savukārt Riska seguma rezerve ir atspoguļota ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumā Atbalsta programmu finansējums un valsts atbalsts. Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem ir Riska seguma rezerves apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM Koncerna Finanšu pārskatu pielikumos “Kredīti” un “Uzkrājumi”. Riska segums, kopā ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot Koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

5)     Likviditātes rādītājs 180 dienām tiek aprēķināts, Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi ar termiņu līdz 1 mēnesim un Ieguldījumu vērtspapīru – pieejami pārdošanai summu dalot ar Kopējo saistību ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem un Kopējo finansiālo saistību ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. Likviditātes rādītāja 180 dienas aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM Koncerna Finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa. Likviditātes rādītājs 180 dienas atspoguļo ALTUM Koncerna spēju ievērot savas saistības noteiktā termiņā ar pašreiz pieejamiem likvīdajiem aktīviem.

6)     Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Sviras koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

7)     Vidējais darbinieku skaits periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komisijas locekļus.

8)     Riska kapitāla fondi ir uzrādīti to bruto vērtībā.