backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas varēs saņemt akcelerācijas fondu finansējumu

Biznesa uzsācējiem

Akcelerācijas fondu finansējumu varēs saņemt jauni un inovatīvi, ekonomiski dzīvotspējīgi un ļoti agrīnā attīstības stadijā esoši saimnieciskās darbības veicēji, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju un iepriekš saņemtā valsts atbalsta apmēru.

Pirmssēklas finansējumu varēs saņemt

 • mikro un mazie uzņēmumi (komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības), kuri saņem attiecīgās akcelerācijas programmas pakalpojumus;
 • uzņēmumi, kuriem pirmssēklas naudas ieguldījuma finansētā uzņēmējdarbības projekta ietvaros primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republika;
 • uzņēmumi, kuri reģistrēti Uzņēmuma reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēji un saimniecisko darbību (tai skaitā ārpus Latvijas Republikas) uzsākuši ne agrāk kā pirms trim gadiem.

Sēklasnaudas finansējumu varēs saņemt

 • mikro, mazie un vidējie uzņēmumi (komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības), kuri ir saņēmuši attiecīgās akcelerācijas programmas pirmssēklas naudas ieguldījumu;
 • uzņēmumi, kuru primārā saimnieciskās darbības vieta ir Eiropas Savienībā, bet vismaz 50% no kopējā sēklasnaudas ieguldījuma apjoma tiek sniegti uzņēmumiem, kuru primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā. 

Finansējums netiks nepiešķirts

Šādām darbībām un nozarēm:

 • azartspēlēm un derībām;
 • alkoholisko dzērienu, ieroču un munīcijas tirdzniecībai.
 •  operācijām ar nekustamo īpašumu, tai skaitā apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei;
 • tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanai, pārstrādei un tirgvedībai;
 • investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsardzību atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība;
 • investīcijas, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, ja minētās investīcijas netiek novirzītas uz iekārtām, ko izmanto jaunu produktu un procesu izpētei, izstrādei un testēšanai;
 • atbalstam darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm (atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām);
 • atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmatotas vietējās preces.

Akcelerācijas fondu finansējumu nepiešķirs uzņēmumiem, kuriem:

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • kuri atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.