backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt grantu

Biznesa uzsācējiem

Uz grantu var pretendēt uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā

Atbalstu piešķir

  • uzņēmumiem, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības
  • biedrībām un nodibinājumiem, ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar sociāla mērķa sasniegšanu, ir vismaz 10% (attiecas uz biedrībām, nodibinājumiem, kas pieteicās Labklājības ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā līdz 01.03.2018)
  • biznesa uzsācējiem (fiziskām personām), kas piedalīsies un tiks atzīti par uzvarētājiem Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā
  • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti bezdarbnieki: ilgstošie, gados vecāki (par 54 gadiem),  ar apgādājamiem, ar invaliditāti, personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam)

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm

  • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
  • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
  • tiek nodarbināti algoti darbinieki