backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt grantu

Biznesa uzsācējiem

Uz grantu var pretendēt uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā

Atbalstu piešķir

  • uzņēmumiem, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības
  • biedrībām un nodibinājumiem, ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar sociāla mērķa sasniegšanu, ir vismaz 10%, bet nepārsniedz 50% no kopējiem pārskata gada saimnieciskās darbības ieņēmumiem
  • biznesa uzsācējiem (fiziskām personām), kas piedalīsies un tiks atzīti par uzvarētājiem Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā.
  • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti bezdarbnieki: ilgstošie, gados vecāki (par 54 gadiem),  ar apgādājamiem, ar invaliditāti, kā arī personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm

  • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
  • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
  • tiek nodarbināti algoti darbinieki