backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt sociālās uzņēmējdarbības granta finansējumu

Biznesa uzsācējiem

Uz grantiem var pretendēt sociālie uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas izveidotā sociālo uzņēmumu reģistrā, kā arī sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji - fiziskas personas, kas uzvarējuši Labklājības ministrijas rīkotā uzsācēju ideju konkursā.

Atbalstu piešķir

 • komersantiem (izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības)
 • biedrībām un nodibinājumiem (ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas kas saistīta ar sociāla mērķa sasniegšanu, ir vismaz 10%, bet nepārsniedz 50% no kopējiem pārskata gada saimnieciskās darbības ieņēmumiem).
 • fiziskām personām (uzsācējiem, ja tie piedalīsies un tiks atzīti par uzvarētājiem Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā uzsācējiem).
 • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki un gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie un  bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm:

 • statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme
 • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
 • tiek nodarbināti algoti darbinieki.

Atbalstu nepiešķir

 Uzņēmumiem, kuri darbojas vai plāno darboties sekojošās nozarēs vai jomās:   

 • finanšu un apdrošināšanas darbības, darījumi ar vērtspapīriem
 • darījumi ar nekustamiem īpašumiem (izņemot telpu iznomāšanu/ izīrēšanu)
 • sprāgstvielu, ieroču, munīcijas ražošana/ tirdzniecība
 • alkoholisko dzērienu (izņemot mazajās alkoholisko dzērienu darītavās ražoto), tabakas izstrādājumu ražošana/ tirdzniecība
 • azartspēles, derības
 • citas jomas, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību

Uzņēmumiem, kuru gadījumā:

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība
 • ir nodokļu vai nodevu parādi VID
 • ir atbilstība maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
 • ir atbilstība finansiālās grūtībās nonākušo uzņēmumu kritērijiem