backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas varēs saņemt sociālās uzņēmējdarbības granta finansējumu

Biznesa uzsācējiem

Finanšu atbalstu jeb granta finansējumu varēs saņemt tikai tie  sociālie uzņēmumi un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji, kas būs reģistrēti Labklājības ministrijas īpaši programmas mērķiem izveidotā sociālo uzņēmumu reģistrā.

Atbalstu varēs piešķirt

 • komersantiem
 • biedrībām un nodibinājumiem (ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 50% no kopējiem pārskata gada ieņēmumiem).
 • fiziskām personām
 • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki un gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie un  bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm:

 • statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme;
 • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai;
 • tiek nodarbināti algoti darbinieki.

Atbalstu nevarēs piešķirt

 Uzņēmumiem, kuriem:

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ir nodokļu vai nodevu parādi VID;
 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;
 • finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem .