backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par sociālās uzņēmējdarbības programmu

Biznesa uzsācējiem

2017.gada pirmajā pusgadā būs pieejams granta finansējums sociālās uzņēmējdarbības veicējiem biznesa plānu īstenošanai ar mērķi veicināt sociālo uzņēmumu izveidi un attīstību. 

  • Programmas īstenotājs ir Labklājības ministrija, piesaistot ALTUM kā Sadarbības partneri grantu shēmas administrēšanai. 

  • Grantu shēmas nosacījumi vēl tiek izstrādāti (nepieciešami grozījumi Ministru kabineta noteikumos) un grantu piešķiršanu ALTUM uzsāks 2017.gada pirmajā pusgadā. 

  • Atbalsta mērķa grupas ir komersanti, biedrības un nodibinājumi, kas jau ir esošie sociālie uzņēmumi, kā arī fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.

  • Vērtēti tiks sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju iesniegtie biznesa plāni.

  • Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības vidi un attīstību, kā arī palielināt nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

  • Paredzēts, ka kopumā programmas ietvaros tiks atbalstīti 200 sociālie uzņēmumi un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji. Programma turpināsies līdz 2022.gadam.

  • Programmas finansējums tiks sniegts kā  de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas regulu (ES) 1407/2013;  27.06.2014 Komisijas regulu (ES) 717/2014 un 18.12.2013 Komisijas regulu (ES) 1408/2013.

  • Programmu regulējošie 11.08.2015 MK noteikumi Nr. 467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai".