backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt eksporta kredīta garantiju finanšu institūcijām

Eksporta atbalsts

Eksporta kredīta garantiju finanšu institūcijām var saņemt eksporta darījumu finansētāji, kuri finansē vai sniedz faktoringu Latvijas Republikā reģistrētiem eksportētājiem Latvijas izcelsmes preču un pakalpojumu eksportam.

Eksporta kredīta garantiju var saņemt

  • Eksporta darījumu finansētāji – Latvijas Republikā reģistrētas komercbankas vai līzinga un faktoringa kompānijas.
  • Latvijas Republikā reģistrēti komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.
  • Tikai par Latvijas izcelsmes preču eksporta darījumiem.
    Tās var būt Latvijā pilnīgi iegūtas preces vai, ja ražošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts, Latvija ir valsts, kurā šim nolūkam apgādātā ražotnē notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā apstrāde vai pārstrāde, kā rezultātā ir saražots jauns produkts vai ir saražota komponente, kura veido būtiskāko daļu no galaprodukta.
  • Ja tiek eksportēts pakalpojums, garantiju sniedz tādam Latvijas Republikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas pakalpojuma sniegšanai izmanto savus vai cita Latvijas Republikā reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja aktīvus vai darbaspēku.

Eksporta kredīta garantiju nevar saņemt

Saimnieciskās darbības veicēji, kuriem:

  • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
  • ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
  • saskaņā ar VID pieejamo informāciju ir VID administrēto nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.