FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kā darbojas eksporta kredīta garantija finanšu institūcijām

Eksporta kredīta garantijas darbības mērķis ir atlīdzināt Latvijas eksportētājiem radušos zaudējumus  ārvalstu pircēja ilgstošas maksātnespējas  vai nemaksāšanas  gadījumā.

Finanšu institūcija

ALTUM

 1. Eksporta darījuma finansētājs iesniedz ALTUM pieteikumu eksporta kredīta garantijas saņemšanai.
 2. ALTUM pārbauda eksportētāja atbilstību MK noteikumu prasībām un izvērtē eksporta darījuma riskus - pircēja un pircēja / eksporta valsts risku un pieņem lēmumu par eksporta garantijas izsniegšanu vai noraidīšanu aptuveni 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma un citu pieprasīto dokumentu saņemšanas. 
 3. Ja nolemts garantiju izsniegt, ALTUM nosūta  eksporta darījuma finansētājam piedāvājumu par eksporta kredīta garantijas izsniegšanu, norādot garantijas summu un garantijas prēmijas apmēru. ALTUM lēmums un eksporta darījuma finansētājam nosūtītais piedāvājums ir spēkā 90 dienas.
 4. Ja ALTUM piedāvājums  eksporta darījuma finansētāju apmierina, ALTUM sagatavo eksporta kredīta garantiju un kopā ar garantijas prēmijas rēķinu nosūta eksporta darījuma finansētājam.
 5. Turpmākās piegādes pēc eksporta kredīta garanijtas izsniegšanas ir ar ALTUM garantijas segumu.

Zaudējumu atlīdzības izmaksāšanas process

Eksportētājs pārdod preci pircējam

Atliktais maksājums No 1 līdz 720 dienām

Galējais termiņš, kurā pircējam jānorēķinās par preci

Termiņš, kura laikā eksportētājs paziņo par maksājuma kavējumu 60 dienu laikā

90 dienu parādu piedziņas posma sākums

Parādu atgūšanu veic eksportētāja/ garantijas saņēmēja nolīgta firma 90 dienas

Eksportētājs iesniedz pieteikumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai

ALTUM aprēķina zaudējumu apmēru 30 dienu laikā

ALTUM izmaksā zaudējumu atlīdzību un turpina parādu piedziņu pret pircēju

Eksporta kredīta garantija sedz komerciālos jeb pircēja riskus:

 •  pircēja maksātnespēju;
 •  aktīvu trūkumu vai citus apstākļus, kuru sekas  ir līdzīgas maksātnespējai;
 • pircēja atteikumu veikt atliktos maksājumus.

 Eksporta kredīta garantija sedz politiskos riskus:

 • ārvalstu institūcijas administratīvo lēmumu, juridisku pasākumu vai intervenci, kas pircējam liedz veikt atlikto maksājumu;
 • atliktā maksājuma pārskaitījuma vai valūtas konvertācijas neiespējamību, kavējumu vai ierobežojumu. Šo risku garantija sedz, ja tas radies pircēja valstī vai valstī, no kuras veicami maksājumi, politisko notikumu, likumdošanas, administratīvo pasākumu vai nopietnu ekonomisko grūtību dēļ. Šī riska kategorijā būtisks ir noteikums, lai pircējs ir noguldījis atliktajam maksājumam atbilstošu summu vietējā valūtā un ir spēris visus nepieciešamos soļus, lai maksājumu pārskaitītu vai valūtu konvertētu;
 • kara, revolūcijas, sacelšanās, pilsoņu kara, masu nekārtību vai vispārējā streika gadījumā;
 • dabas katastrofu, kodolavāriju gadījumā;
 • situācijā, kad publiskais pircējs neveic atlikto maksājumu.