backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Projektu attiecināmās izmaksas

Energoefektivitāte

Attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā paredzamo izmaksu atbilstību programmai. Ja dzīvojamajā mājā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs, attiecināmo izmaksu apmēra noteikšanā vērā tiek ņemti arī valsts atbalsta piemērošanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem.

Attiecināmās izmaksas

  • Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās. Piemēram, ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts un citi darbi.
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide. Piemēram, apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana, aukstā un kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide un šahtu tīrīšana un citi darbi.
  • Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana. Piemēram, saules kolektoru, siltumsūkņu, granulu un šķeldas ūdenssildāmo katlu uzstādīšana un citu atjaunojamo iekārtu uzstādīšana.
  • Energoefektivitātes projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Tiek attiecinātas autoruzrauga un būvuzrauga izmaksas.
  • Energoefektivitātes projekta vadīšanas izmaksas, sedzot darba samaksu pilnvarotās personas darbiniekam un atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
  • Pievienotās vērtības nodoklis. Grantu gadījumā pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Neattiecināmas izmaksas

  • Ēkas energoaudita sagatavošanas izmaksas.
  • Ēkas energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.
  • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas.

Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir individuālais komersants vai komercsabiedrība, proporcionāli uz viņa īpašuma vai kopīpašuma daļu energoefektivitātes projekta izmaksām tiek veikta de minimis uzskaite vai izmaksas netiek attiecinātas un tiek segtas no citiem līdzekļiem, proporcionāli samazinot granta un, ja ir piemērojams ALTUM aizdevums, arī tā daļu.