backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Dokumentu elektroniska iesniegšana

Energoefektivitāte

Visa ar projektu saistītā dokumentācija Altum iesniedzama elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv

Pilnvarotās personas tiesības izmantot Altum attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv noformē pilnvarotās personas pārstāvis, ierodoties Altum reģionālajā centrā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu , kā arī pilnvarojumu darboties uzņēmuma - pilnvarotās personas vārdā.

 • Ja par uzņēmuma pilnvarotajām personām var pārliecināties LURSOFT vai Firmas.lv pieejamajā informācijā,  tad pilnvarojumu apliecinoša dokumentācija nav jāiesniedz.
 • Ja pilnvaroto personu pārstāv vairākas paraksta tiesīgās personas kopā, bet  mans.altum.lv atvērt ieradusies tikai viena no tām, nepieciešama pilnvara šai personai pārstāvēt uzņēmumu Altum, kam jābūt noformētai bāriņtiesā vai kā notariālam aktam vai, ja pilnvara tiek iesniegta elektroniski, parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.
 • Ja projekta vadītājs nevar ierasties kopā ar pilnvarotās personas paraksta tiesīgo personu, tad nepieciešama pilnvara, kam jābūt noformētai bāriņtiesā vai kā notariālam aktam vai, ja pilnvara tiek iesniegta elektroniski, parakstītai ar drošu elektronisko parakstu (pilnvaras paraugs pieejams sadaļā Grants - Iesniedzamie dokumenti).
 • Par dokumentiem, kuri jāiesniedz papīra formā (vai jāuzrāda dokumentu oriģināli), pilnvarotā persona tiks informēta.
 • Iesniedzot Altum dokumentu kopijas, lietotājs  apliecina, ka tās atbilst oriģināliem.

Lai projektu iesniegšana un dokumentu pieņemšana sistēmā mans.altum.lv noritētu sekmīgi, sniedzam norādes to noformēšanai atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam: 

1. Pieteikums dalībai programmā un atzinuma saņemšanai (.docx vai .pdf dokuments 1 failā).

Pieteikumu iesniedz pilnvarotās personas pārstāvis, kuram ir atbilstošas pilnvaras. mans.altum.lv lietotājs, kuram nav atbilstošas pilnvaras var iesniegt pieteikumu, ja to ar e-parakstu ir parakstījusi persona ar atbilstošām pilnvarām (.Edoc formātā 1 failā).

2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapas un aptauju lapu balsošanas protokols (.pdf dokuments 1 failā). Atbilstoši noformētu un parakstītu dokumentāciju ieskenē un iesniedz elektroniski.

3. Kopsavilkums par māju (.xlsx formātā 1 failā).

4.Dzīvokļu īpašnieku apliecinājumu kopijas (.pdf formātā 1 failā ). Apliecinājumu aizpilda un paraksta dzīvokļu īpašnieki, pilnvarotās personas pārstāvis tos ieskenē .pdf formātā visus 1 failā.

5.Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (.pdf formātā 1 failā). Veidlapu aizpilda un paraksta dzīvokļu īpašnieki, pilnvarotās personas pārstāvis tos ieskenē .pdf formātā visus 1 failā.

6. Ēkas energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikums "Ēkas energosertifikāts" (.pdf formātā vai .Edoc formātā 1 failā):

 • Pielikumi par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.      jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. pielikumu;
 • Pielikumi par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā, ietverot šo noteikumu pielikumā minēto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumu Nr. 160 pielikumu.

7. Būvspeciālistu sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" (.pdf formātā vai .Edoc formātā 1 failā)

8. Būvspeciālistu sagatavotu būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti un darba organizācijas projektu saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", iekļaujot (pdf formātā 1 failā):

 • Paskaidrojuma raksts un grafiskie dokumenti;
 • Ēkas pagaidu energosertifikāts vai ēkas energoefektivitātes novērtējums ar pielikumiem;
 • Darbu organizācijas projekts;
 • Darba apjomu saraksts (būvapjomi) (Atsevišķi  .xls, . xlsx formātā).

9. Apliecinājuma karti inženierbūvēm saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" (ja nepieciešams) (.pdf formātā 1 failā).

10. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa (ja ir centralizētā siltuma apgādes sistēma). (.pdf formātā vai .Edoc formātā 1 failā)

Prasības dokumentu iesniegšanai:

 • Iesniegšanai mans.altum.lv tiek akceptēti šādi failu formāti: Edoc, docx, xlsx, pdf, jpeg, tif, tiff, png, doc, xls, cad, dwg.
 • Minimālais pievienojamā faila apjoms ir 1KB, bet maksimālais faila apjoms - 20 MB. 
 • Viena dokumenta visas lapas ir jāapvieno vienā failā. Izņēmumi ir pieļaujami tikai tādos gadījumos, ja apvienotā faila apjoms pārsniedz maksimāli pieļaujamo. 
 • Iesniegtajam dokumentam ir jābūt labā kvalitātē, t.i., dokumentā iekļautajai informācijai ir jābūt skaidri un viennozīmīgi salasāmai un saprotamai. 
 • ALTUM divu darba dienu laikā pārbauda iesniegto dokumentu  un norāda mans.altum.lv atbilstošu iesniegtā dokumenta statusu – noraidīts vai pieņemts.  

Skenējot dokumentus, iesakām izmantot iestatījumus, kas nodrošina 200 vai 300 DPI izšķirtspēju. Dokumentiem, kas satur tikai tekstu, izvēlēties melnbaltu (BLACK & WHITE)  skenēšanas režīmu. Dokumentiem ar attēliem izvēlēties pelēku (grayscale) skenēšanas režīmu. Ja aplikācija vai iekārta nodrošina attēla kompresiju, iesakām, izmantot vidējo iestatījumu (medium). Krāsaini ieskenēti dokumenti aizņem lielu apjomu, tos var būt apgrūtinoši apstrādāt, saglabāt un izmantot darbam.

Piemēram, ieskenēta dokumenta:

 • viena A4 lapa ar vidēju teksta aizpildījumu melnbaltā režīmā  aizņem ~80 KB, 64 A4 lapas ~5 MB;
 • pelēka viena A4 lapa ar vidēju teksta aizpildījumu aizņem ~640KB,  64 lapas  ~41MB.

Aicinām pieprasīt trešajām personām elektroniski sagatavotus un parakstītus dokumentus .Edoc formātā, t.sk. izziņas, ēkas energoauditu, ēkas pagaidu energoauditu un aprēķina pārskatus, ko ērti, bez papildu skenēšanas iespējams iesniegt ALTUM attālināto darījumu sistēmā mans.altum.lv.

Elektroniskā paraksta lietotājus aicinām sagatavot un iesniegt ar e-parakstu parakstītus dokumentus .Edoc formātā.

Iesakām pilnvarotai personai par dokumentu sagatavošanu (skenētā veidā ar parakstiem) jau iepriekš vienoties ar dokumenta izstrādātāju.

Iesniedzot dokumentus mans.altum.lv, lūdzu norādiet dokumenta saturam atbilstošu dokumenta tipu.

Dokumenti tiks pieņemti un projekta vērtēšana tiks uzsākta ja, mans.altum.lv dokumenti būs iesniegti atbilstoši noformēti..

Jautājumu un neskaidrību gadījumos par dokumentu noformēšanu un iesniegšanu sazinieties ar atbildīgo projektu vadītāju vai pa tālruņiem: 67774065, 67774063.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos par dokumentu iesniegšanu un mans.altum.lv lietošanu sazinieties darba dienās plkst. 8.30 – 17.00 ar mans.altum.lv lietotāju atbalsta dienestu tālruni 67774118.