backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt atbalstu

Energoefektivitāte

Atbalstu  energoefektivitātes projektu īstenošanai var saņemt dauzddzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību.

Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji

 • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi.
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem).
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējām domājamām kopīpašuma daļām, ja māja nav sadalīta dzīvokļa īpašumos (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem).
 • Mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.
 • Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.
  90 kWh/m2 gadā - sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”.
 • Energoefektivitātes projekta īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.

Dzīvokļu īpašniekiem - saimnieciskās darbības veicējiem noteiktie atbilstības kritēriji 

Dzīvokļu īpašniekam, ja tas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 18.12.2013. Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimise atbalstam.

Šādam dzīvokļa īpašniekam atbalsts ir pieejams:

 • Ja de minimis atbalstu kopsumma nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo (līdz 200 000 EUR) de minimis atbalsta apmēru.
 • Ja tam uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar VID publiskojamo datu bāzes informāciju nav nodokļu parādi, izņemot gadījumus, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.
 • Ja tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem.
 • Ja tas nedarbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs.

Saimnieciskās darbības veicēji ir juridiskas personas un fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību. Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Dzīvokļu īpašniekiem - saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz:

 • Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumu.

Pilnvarotajām personām noteiktie atbilstības kritēriji 

Atbalsts ir pieejams:

 • Ja pilnvarotā persona, ar kuras starpniecību dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz atbalstu, ir juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieku vārdā īstenot energoefektivitātes projektu, kā arī slēgt līgumus un ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu, garantiju un grantu saņemšanu un veikt šo līgumu izpildi Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumam pilnvarotā persona slēdz aizdevuma līgumu ar banku/Altum un atbild par aizdevuma līguma saistību izpildi. Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu dzīvokļu īpašnieki finansē energoefektivitātes projekta īstenošanu, veicot maksājumus pilnvarotās personas ņemtā aizdevuma atmaksas nodrošināšanai.
 • Ja par personas pilnvarošanu ar lēmumu “Par” nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100% dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā.
 • Ja projekta ietvaros pilnvarotā persona nevar būt pakalpojuma sniedzējs un tas nedrīkst atrasties interešu konfliktā ar pakalpojuma sniedzējiem: būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citiem piegādātājiem. Pilnvarotā persona var būt energoefektivitātes projekta vadītājs.
 • Ja tam uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar VID publiskojamo datu bāzes informāciju nav nodokļu parādi, izņemot gadījumus, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.
 • Ja tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem.