backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Projekta īstenošanas process

Energoefektivitāte

Energoefektivitātes projekta īstenošanas procesā tiek atvērts projekta konts, kurā tiek ieskaitīts gan finansētāja, gan granta finansējums, tiek veikti būvniecības darbi un to uzraudzība, tiek saņemts būvvaldes apstiprinājums par energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izpildi un ALTUM paziņojums par projekta īstenošanas pabeigšanu.  

Pilnvarotā persona

ALTUM

Finansētājs

 1. Pilnvarotā persona, saskaņā ar parakstīto granta un aizdevuma līgumu nosacījumiem, atver projekta kontu pie finansētāja; ja nepieciešams, projekta kontā ieskaita līdzfinansējumu; iesniedz mans.altum.lv pieprasījumu granta avansa  izmaksai.  
 2. Ja projekta finansētājs ir banka, tā elektroniski nosūta ALTUM apliecinājumu par augstāk minēto nosacījumu un citu aizdevuma līguma nosacījumu izpildi.
 3. ALTUM, pārbaudot granta līguma nosacījumu izpildi, projekta kontā ieskaita granta avansu 90% apmērā.

 4. Būvniecības un citu pakalpojumu sniedzēji, izrakstot rēķinus, ievēro  pakalpojumu līgumos noteikto rēķinu izrakstīšanas kārtību un PVN piemērošanu  dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas  projektiem. Pilnvarotā persona iesniedz finansētājam apmaksai būvniecības darbu un citus ar projekta realizāciju saistītos rēķinus.

 5. Finansētājs veic rēķinu apmaksu saskaņā ar līgumos noteikto rēķinu apmaksas kārtību no aizdevuma, līdzfinansējuma (ja tās ir bijis nepieciešams) un piešķirtā granta līdzekļiem.

 6. Finansētājs un ALTUM veic projekta būvniecības uzraudzību: Finansētājs – saskaņā ar aizdevuma izsniegšanas/uzraudzības kārtību, ALTUM – saskaņā ar projekta apsekošanas plānu.

 7. Pilnvarotā persona visā projekta realizācijas laikā iesniedz mans.altum.lv granta līgumā paredzētos pārskatus par projekta realizāciju.

 8. Projekta realizācijas pabeigšana – tiek saņemts būvvaldes apstiprinājums par paveiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem.

 9. Pilnvarotā persona iesniedz mans.altum.lv noslēguma pārskatu par veiktajiem darbiem un pieprasījumu par atlikušā granta 10% apmērā izmaksu.

 10. ALTUM veic noslēguma pārskata un rēķinu pārbaudi, apseko objektu tā īstenošanas vietā un aprēķina izmaksājamā granta apmēru. Informējot finansētāju par izmaksājamā granta gala aprēķinu, pārskaita atlikušo granta summu uz projekta kontu.

 11. Finansētājs veic aizdevuma, līdzfinansējuma un granta atlikušās daļas izmaksu saskaņā ar līgumos noteikto rēķinu apmaksas kārtību un paziņo ALTUM par aizdevuma un granta izmaksas pabeigšanu.

 12. Projekta īstenošanas pabeigšana – ALTUM elektroniski nosūta paziņojumu par projekta pabeigšanu pilnvarotajai personai un finansētājam.

 13. Iedzīvotāji dzīvo energoefektīvā mājā, sakārtotā un skaistā vidē.