backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Nosacījumi piegādātāju atlasei

Energoefektivitāte

Piegādātāju atlases procesā ir jāievēro atklāta, pārredzama, samērīga un nediskriminējoša procedūra, kā arī līgumi ar piegādātājiem jānoslēdz, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka:

  • dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona neatrodas interešu konfliktā ar piegādātāju, tas ir:
    - pilnvarotā persona, tās dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai prokūrists vai komercpilnvarnieks nav piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;
    - pilnvarotā persona nav piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks;
  • energoefektivitātes projekta īstenošanas izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām.

ALTUM sagatavotās piegādātāju atlases vadlīnijas paredz:

  • piegādātāju atlases procesā ievērot nosacījumus par atklātu, pārredzamu, samērīgu un nediskriminējošo procedūru. 

Lai ievērotu saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus līgumu noslēgšanā ar piegādātājiem:

  • piegādātāji jāizvēlas tā, lai resursi energoefektivitātes projekta īstenošanas nodrošināšanai būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu, lai panāktu iespējami labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu un, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.