backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par piegādātāju atlasi

Energoefektivitāte

Būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga un citu piegādātāju atlase ir priekšnoteikums granta pieteikuma iesniegšanai un tā veicama, ievērojot noteiktus nosacījumus. 

  • Piegādātāju atlasi veic dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona atbilstoši nosacījumiem par atklātu, pārredzamu, samērīgu un nediskriminējošo procedūru, ievērojot nosacījumus atlases veikšanai. 

  • Par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta īstenošanas izmaksām dzīvokļu īpašnieki balso ar kopības lēmumu. 

  • Līgumi ar piegādātājiem var tikt noslēgti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus. 

  • Pilnvarotā persona līgumus ar  atlases rezultātā noteiktajiem piegādātājiem slēdz dzīvokļu īpašnieku vārdā.

  • Piegādātāju atlase veicama saskaņā ar ALTUM izstrādātajām Piegādātāju atlases vadlīnijām.