backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir garantijas saņemšanas process

Energoefektivitāte

Garantijas saņemšanai piesakās dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona kopā ar finansētāju  un tās saņemšana notiek pēc ALTUM, finansētāja un dzīvokļu īpašnieku apstiprinošu lēmumu pieņemšanas.  

Pilnvarotā persona

ALTUM

Finansētājs

Lai pieteiktos garantijas saņemšanai, izpildāmi šādi priekšnosacījumi

  • Ar pilnvarotās personas starpniecību ir pieteikta dalība programmā.
  • Ir saņemts ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru.
  • Ir veikta ar ALTUM saskaņota piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) atlase vai iepirkuma procedūra.
  • Ar pilnvarotās personas starpniecību ir iesniegts granta pieteikums Altum un pieteikums finansētājam – kredītiestādei, starptautiskai finanšu institūcijai vai alternatīvam ieguldījumu fondam par finansējuma piešķiršanu.
  • Finansētājs ir pieņēmis lēmumu par kredīta garantijas nepieciešamību, kā vienu no aizdevuma piešķiršanas nosacījumiem.

Garantijas saņemšana

  1. Pieteikumu garantijas saņemšanai sagatavo un ALTUM iesniedz finansētājs. Pieteikumam pievienojami gan finansētāja, gan pilnvarotās personas sagatavotie pielikuma dokumenti.
  2. Dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu apstiprina finansētāja aizdevuma un ALTUM aizdevuma garantijas un granta saņemšanas nosacījumus.
  3. ALTUM pieņem lēmumu par granta un garantijas piešķiršanu un izsniedz finansētājam garantijas vēstuli un rēķinu par garantijas prēmijas apmaksu, kas jāveic, lai garantija stātos spēkā.
  4. Pilnvarotā persona nodrošina garantijas prēmijas apmaksu un garantija stājas spēkā.

Par programmu jautā ALTUM konsultantiem

ALTUM reģionālie centri un konsultāciju biroji

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu jautā ALTUM kompetences centram