backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granta izsniegšana bankas finansētam projektam

Energoefektivitāte

Granta saņemšanai pilnvarotā persona:

 • atver bankā speciālo kontu ( ja paredzēts, ieskaita tajā līdzfinansējumu);
 • izpilda aizdevuma un granta līguma nosacījumus, kas paredzēti pirms granta avansa izmaksāšanas;
 • iesniedz ALTUM Granta izsniegšanas pieprasījumu.

ALTUM pārskaita 90% granta avansu uz speciālo kontu.

Rēķinu apmaksa

Pilnvarotā persona iesniedz finansētājam apmaksai:

 • rēķinus (var būt sagatavoti arī elektroniski, bez paraksta);
 • rēķinu kopsavilkumus (ar Pilnvarotās personas paraksttiesīga pārstāvja vai projekta vadītāja parakstu).

Finansētājs apmaksā saņemtos rēķinu kopsavilkumus par būvniecības, būvuzraudzības, projekta vadības un citiem pakalpojumiem proporcionāli no:

 • aizdevuma;
 • granta;
 • līdzfinansējuma (ja tāds paredzēts).

Projekta realizācijas gaitā pilnvarotā persona iesniedz ALTUM:

 • starpposma pārskatus par paveiktajiem darbiem;
 • pārskatā norādītos dokumentus.

 ALTUM pārbauda pārskata dokumentus un nepieciešamības gadījumā veic apsekošanu projekta realizācijas vietā.

Pēc granta avansa izlietošanas un projektā paredzēto energoefektivitātes darbu pabeigšanas

Pilnvarotā persona:

 • iesniedz noslēguma pārskatu par veiktajiem darbiem;
 • saņem būvvaldes apstiprinājumu par mājas nodošanu ekspluatācijā (pēc ALTUM noslēguma pārbaudes atzinuma saņemšanas).
 • atlikušo granta līdzekļu saņemšanai iesniedz Granta izsniegšanas pieprasījumu. 

ALTUM:

 • pārbauda noslēguma pārskatu;
 • veic noslēguma apsekošanu projekta realizācijas vietā un sniedz atzinumu;
 • aprēķina izmaksājamo granta atlikumu un pārskaita to uz speciālo  kontu;
 • nosūta finansētājam un pilnvarotai personai  informāciju.

Pilnvarotā persona:

 • iesniedz rēķinus un rēķinu kopsavilkumus finansētājam.

Finansētājs:

 • apmaksā pilnvarotās personas iesniegtos rēķinu kopsavilkumus;
 • paziņo ALTUM par aizdevuma un granta izmaksas pabeigšanu.

Pilnvarotā persona projekta ietvaros līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem slēdz dzīvokļu īpašnieku vārdā. Pievienotās vērtības nodoklis, kuru var atgūt dzīvokļu īpašnieki, netiek iekļauts projekta attiecināmajās izmaksās, tāpēc ir jāievēro specifiskas prasības sagatavojot un apmaksājot rēķinus.

Lai nodrošinātu pareizu rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtību:

 • Altum, izvērtējot granta pieteikumu, izsniedz Pilnvarotajai personai  Plānoto darbu un izmaksu kopsavilkumu, kurā norādīts dzīvokļu īpašnieku dalījums grupās (atbilstoši statusam – fiziska persona vai saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība un iespējām rēķinā  iekļaut PVN attiecināmās izmaksās);
 • Pilnvarotā persona iesniedz pakalpojuma sniedzējam pakalpojumu saņēmēju (dzīvokļu īpašnieku) sarakstu, kurā norāda, kāda summa katram pakalpojuma saņēmējam rēķinā jāizraksta;
 • Pakalpojuma sniedzējs izraksta rēķinus katrai dzīvokļu īpašnieku grupai atbilstoši Pilnvarotās personas norādēm;
 • No pakalpojuma sniedzēja saņemtos rēķinus Pilnvarotā  persona apkopo rēķinu kopsavilkumā un iesniedz finansētajam apmaksai.

Infografiks par rēķinu izrakstīšanas un PVN piemērošanas kārtību