backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir granta saņemšanas process

Energoefektivitāte

Granta saņemšanai dzīvokļu īpašnieki piesakās ar pilnvarotās personas starpniecību un tā izmaksa tiek veikta projekta īstenošanas gaitā, finansētājam vai ALTUM apmaksājot projekta izmaksas pamatojošos rēķinus. 

Pilnvarotā persona

ALTUM

Finansētājs

Lai pieteiktos granta saņemšanai, izpildāmi šādi priekšnosacījumi

  • Ar pilnvarotās personas starpniecību ir pieteikta dalība programmā.
  • Ir saņemts ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai un piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru.
  • Ir veikta ar ALTUM saskaņota piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) atlase vai iepirkuma procedūra.

Granta saņemšana

  1. Pieteikumu granta saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv.
  2. Dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu apstiprina granta saņemšanu un nosacījumus.
  3. ALTUM pieņem lēmumu par granta piešķiršanu un tiek noslēgts granta finansējuma līgums.
  4. Granta izmaksa:
  • Ja ir piesaistīts ALTUM aizdevums, granta izmaksu ALTUM veic, apmaksājot pilnvarotās personas iesniegtos projekta izmaksas pamatojošos rēķinus.
  • Ja ir piesaistīts bankas, alternatīvo ieguldījumu fonda vai cita privātā finansētāja aizdevums, ALTUM ieskaita grantu energoefektivitātes projekta īstenošanai atvērtā kontā saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp ALTUM un citu finansētāju. Granta izmaksa tiek veikta caur projekta kontu, apmaksājos projekta izmaksas pamatojošos rēķinus.