backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Projekta vadības izmaksas

Energoefektivitāte

Pilnvarotā persona attiecināmās izmaksās var iekļaut  izmaksas saviem darbiniekiem, kas iesaistīti energoefektivitātes projekta vadībā un  realizācijā:

  • darba samaksu - darbiniekam izmaksājamo atlīdzību, kura ietver algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, prēmijas un cita veida darba atlīdzību;
  • atvaļinājuma un darbnespējas samaksu;
  • darba ņēmēja un darba devēja VSAOI;
  • IIN un riska valsts nodevu.

Kas nepieciešams, lai vadības izmaksas iekļautu attiecināmās izmaksās:

  • dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinājums;
  • noslēgts darba līgums ar darbiniekiem.

Ja pilnvarotā persona ir PVN maksātājs, tās sniegtajiem projekta vadības pakalpojumiem jāpiemēro PVN.

Lai noteiktu vidējās tirgus cenas projekta vadības izmaksām, pilnvarotajai personai ir jāizvēlas, ar kādu stundas tarifa likmi tiks salīdzināta darbinieka darba samaksas plānotā stundas tarifa likme:

Salīdzināšanas likme Pamatojums likmei Ierobežojums plānotajai likmei
VID noteikta vidējā stundas tarifa likme attiecīgajai profesijai

VID sagatavotais materiāls par profesiju klasifikatoru

VID noteikto vidējo stundas tarifa likmi drīkst pārsniegt ne vairāk kā par 50%
Faktiskā darbinieka vidējā stundas tarifa likme pēdējos 12 mēnešos EDS pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm Nedrīkst būt lielāka par faktisko darbinieka vidējo stundas tarifa likmi

 

Projekta vadības izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 3% no DME projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.