FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt atbalstu

Atbilstības kritēriji daudzdzīvokļu mājām

 • ne mazāk kā 3 dzīvokļi
 • ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos) vai no domājamām kopīpašuma daļām (ja māja nav sadalīta dzīvokļa īpašumos), ierobežojums neattiecas uz valsts vai pašvaldības dzīvokļu īpašumiem
 • ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir trīs vai četras dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk, kā viens dzīvokļa īpašums (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā), vai ne vairāk, kā 49 % domājamo daļu no kopīpašuma (nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā). Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem
 • nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 50% no mājas kopējās platības 
 • plānotais siltumenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā Liepājā, pamatojoties uz ēkas energosertifikāta aprēķiniem un projekta dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem
 • sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš citur Latvijā nosakāms saskaņā ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”
 • projekts ir ekonomiski pamatots – -dzīvokļu īpašnieku ieguldītie līdzekļi atmaksājas 30 gadu periodā

Atbilstības kritēriji dzīvokļu īpašniekiem – reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem

 • saņemtā de minimis atbalsta kopsumma nepārsniedz 200 000 EUR (Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkts)
 • nav uzskatāms par grūtībās nonākušu, t.i., nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums
 • nedarbojas nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā (primārā lauksaimniecība un zivsaimniecība)

Atbilstības kritēriji  pilnvarotajām personām

 • juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki savā vārdā pilnvarojuši īstenot visas ar energoefektivitātes projektu saistītās darbības: veikt konsultācijas, organizēt piegādātāju atlasi, slēgt līgumus ar banku, ALTUM un piegādātājiem, uzraudzīt projekta realizāciju
 • par personas pilnvarošanu ar lēmumu “Par” nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100% dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā
 • nav pakalpojuma sniedzējs projekta ietvaros un neatrodas interešu konfliktā ar pakalpojuma sniedzējiem: būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citiem piegādātājiem. Pilnvarotā persona var būt energoefektivitātes projekta vadītājs
 • nav nodokļu parādi, izņemot gadījumus, ja tiek pildīta vienošanās ar VID  par nodokļu parāda atmaksu, nav uzskatāms par grūtībās nonākušu, t.i., nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, saimnieciskā darbība nav izbeigta