Nomas un pārdošanas izsoles process

Ja izsoles pēdējās 5 minūtēs aktuālo solījumu pārsola, tad izsoles laiks tiek pagarināts par 5 minūtēm.

1. ALTUM publicē informāciju par nomai pieejamiem nekustamiem īpašumiem savā izsoles vietnē zeme.altum.lv, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv u.c. nekustamo īpašumu sludinājumu portālos, norādot izsoles termiņu vismaz 10 darba dienas no sludinājuma publicēšanas brīža. Nomas sludinājumi ir paziņojumi par nomas tiesību izsoli.

2. Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic solījumu, piedāvājot savu nomas izsoles cenu. Aktuālā izsoles cena un augstākā nosolītā cena, izsolei noslēdzoties, ir publiski pieejama informācija.

3. Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko izsolē nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībniekiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam. Ja pēdējā nomnieka, pierobežnieka vai jaunā lauksaimnieka nav vai šie izsoles dalībnieki no nomas tiesībām atsakās, nomas līgums tiek slēgts ar izsoles dalībnieku, kurš ir piedāvājis augstāko nomas cenu.

Priekšrocību tiesīgajam pēc izsoles beigām uz izsoles organizētāja papildu informācijas pieprasījuma pamata ir jāiesniedz Altum pierādāmu informāciju, kas apliecina priekšrocību tiesības, tai skaitā pēdējam nomniekam vai pierobežniekam (ja pierobežnieka statuss ir par nomas zemi) - par nomas tiesisko attiecību nodibināšanu uz termiņu, kas ir bijis ne mazāks par 12 (divpadsmit) iepriekšējiem mēnešiem.

4. Gadījumā, ja augstākai nosolītajai nomas cenai piekrīt vairāki nomas izsoles dalībnieki ar vienlīdzīgām priekšrocību pazīmēm, tad starp tiem tiek rīkota atkārtota slēgtā izsole (ALTUM izsūta attiecīgajiem dalībniekiem izsoles uzaicinājumu).

5. ALTUM pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar izsoles dalībnieku, par kura darbību nav iegūta aktuāla negatīva informācija (tai skaitā nav aktuālu nodokļu parādu) un kurš piekrīt nomas līguma nosacījumiem.

6. ALTUM slēdz līgumu ar nomnieku, un noslēgtais nomas līgums tiek reģistrēts attiecīgās pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Nomas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem.

Reģistrētiem lietotājiem ir iespēja pieteikties jaunumiem un saņemt informāciju e-pastā par jaunajām izsolēm, pārsolījumiem un izsoļu termiņa tuvošanos.

Fatal error: Call to undefined method xmlTemplate_redirect::getSideBlockHtml() in /var/www/html/altum/shared/cache/smartycache_78553481d6932c3cc388c0e7e75^%%65^65A^65A61287%%textVisible.tpl.php on line 39