backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Zemes iegāde ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām

Zemes iegāde ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pēdējam īpašniekam ir pakalpojums, kas paredzēts lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu un attīstīt saimniecisko darbību.

 • Pakalpojuma būtība

  • Lauksaimnieks sev piederošo lauksaimniecības zemi pārdod Latvijas zemes fondam, vienlaikus ar pirkuma-pārdevuma līgumu noslēdzot īpašuma nomas un atpakaļpirkuma līgumu
  • Lauksaimnieks kļūst par pārdotās zemes nomnieku, turpina  lietot  zemi lauksaimnieciskai ražošanai, ar tiesībām īpašumu atpirkt  pēc 5 gadiem
 • Pakalpojuma  nosacījumi

  • Īpašuma iegādes un izvērtēšanas process notiek saskaņā ar Latvijas zemes fonda īpašumu pirkšanas nosacījumiem un īpašuma pieteikšanas kārtību
  • Latvijas zemes fonds veiks lauksaimnieka līdzšinējās saimnieciskās pieredzes un darījuma mērķu izvērtēšanu
  • Īpašuma nomas un atpakaļpirkuma līgums tiek slēgts vienlaicīgi ar īpašuma pirkuma-pārdevuma līgumu
  • Īpašuma nomas un atpakaļpirkuma līguma termiņš ir 5 gadi un tajā ir fiksēta gan nomas cena gadā, gan īpašuma atpirkšanas cena
  • Piemērojamo nomas maksas apmēru nosaka ne zemāku par vidējo nomas tirgus cenu salīdzināmiem iznomātiem īpašumiem attiecīgajā pagastā vai novadā, iekļaujot nomas cenas aprēķinā nekustamā īpašuma nodokļa gada maksājuma apmēru, pirkšanas darījumam piesaistītā finansējuma gada izmaksas, administratīvās izmaksas līguma nosacījumu izpildes uzraudzībai
  • Gada nomas maksa nomniekam tiek sadalīta četros vienādos maksājumos un ir maksājama reizi ceturksnī
  • Nekustamā īpašuma nodokli maksā īpašnieks – Latvijas zemes fonda pārvaldītājs
 • Pakalpojuma cena

  • Latvijas zemes fonds īpašumu pērk par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pirkšanas brīdī, piemērojot 10% cenas samazinājumu, lai nosegtu ar atpakaļpirkuma darījumu saistītos riskus un izmaksas
  • Īpašuma nomas cena tiek noteikta 5% gadā no pirkuma cenas
  • Atpakaļpirkuma cena tiek noteikta kā īpašuma tirgus vērtība pirkuma brīdī, kas nepārsniedz vidējo tirgus cenu attiecīgajā pagastā salīdzināmu īpašumu pirkuma darījumiem pēdējo divu gadu laikā (bez piemērotā 10% cenas samazinājuma)
 • Komisijas maksa

 • Latvijas zemes fonda reversās nomas pakalpojumu regulējošie normatīvie akti: likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", 02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi"