FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Pērk zemi

Latvijas zemes fonds iegādājas lauksaimniecības zemi ar mērķi sekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes  saglabāšanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā apritē.

  • Latvijas zemes fonds lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk no zemes īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām, veicot ekonomiski pamatotus pirkuma darījumus. 

  • Iegādātā lauksaimniecības zeme nonāk Latvijas zemes fonda īpašumā un, gādājot par tās vērtības saglabāšanu un uzlabošanu, tiek piedāvāta pārdošanai vai iznomāšanai lauksaimnieciskās darbības veicējiem.

  • Latvijas zemes fonds nekustamo īpašumu darījumus veic, pamatojoties uz tirgus piedāvājumu un pieprasījumu, uz vidējām tirgus cenām, izvērtējot darījumu atbilstību fonda darbības mērķim, darījumu lietderību un efektivitāti, saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajiem principiem un fonda darbību saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

  • Latvijas zemes fonda darbības mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību, pieejamību un saglabāšanu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

  • Latvijas zemes fonda darbību regulējošie normatīvie akti: likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos",02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi"

  • 11.03.2015 MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju".