backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kā fonds nosaka zemes cenu

Latvijas zemes fonds veic ekonomiski pamatotus lauksaimniecības zemes iegādes darījumus, ņemot vērā vidējās tirgus cenas attiecīgajā novadā un pagastā.

Latvijas zemes fonds veic tikai tādus darījumus, kur lauksaimniecības zemes cena vienam hektāram nepārsniedz vidējās lauksaimniecības zemes tirgus cenas salīdzinoši līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā Latvijas novadā un pagastā.

Pirkuma cena tiek noteikta saskaņā ar:

  • sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju un Valsts zemes dienesta pārskatu sniegto tirgus cenu informāciju;
  • izvērtējot nekustamā īpašuma īpašnieka piedāvāto cenu;
  • Latvijas zemes fonda iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Ar lauksaimniecību nesaistītas zeme

Pirkuma cena ar lauksaimniecisko darbību nesaistītām zemes kategorijām (mežs, zeme zem ēkām un pagalmiem, pārējā zeme) un ēkām, ja uz piedāvātā nekustamā īpašuma tādas ir, tiek noteikta atsevišķi, pusēm savstarpēji vienojoties, bet nepārsniedzot attiecīgās zemes kategorijas vidējo tirgus cenu un ņemot vērā Latvijas zemes fonda darbības mērķi.