FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kāds ir zemes nomas process

Pieteikuma iesniedzējs aizpilda pieteikumu zemes nomai, iesniedz dokumentus, Latvijas zemes fonds to izvērtē un slēdz līgumu par zemes nomu ar pieteikuma iesniedzēju.

Pieteikuma iesniedzējs

Latvijas zemes fonds

  1. ALTUM publicē informāciju par nomai pieejamiem nekustamiem īpašumiem savā mājas lapā, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv u.c. nekustamo īpašumu sludinājumu portālos, norādot pieteikšanās termiņu vismaz 10 darba dienas no sludinājuma publicēšanas brīža. Nomas sludinājumi ir nomas tiesību izsole. 
  2. Pieteikuma iesniedzējs aizpilda zemes nomas pieteikuma formu, piedāvājot savu nomas cenu vai sākotnējo nomas izsoles cenu, un nosūta to uz e-pasta adresi: zemesfonds@altum.lv, iesniedz klātienē ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos vai nosūta to pa pastu uz ALTUM centrālo biroju Doma laukumā 4, Rīgā, LV-1050 ar norādi: Latvijas zemes fondam.
  3. Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam (ja pēdējā pārskata gadā ir bijis rakstisks nomas līgums), pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam. Ja pēdējā nomnieka, pierobežnieka vai jaunā lauksaimnieka nav vai šie pretendenti no nomas tiesībām atsakās, nomas līgums tiek slēgts ar pretendentu, kurš ir piedāvājis augstāko nomas cenu.
  4. Gadījumā, ja vienādu augstāko nomas cenas piedāvājumu ir iesnieguši vairāki pretendenti, starp tiem tiek rīkota atkārtota izsole (ALTUM izsūta attiecīgajiem pretendentiem izsoles uzaicinājumu).
  5. ALTUM pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar pretendentu, par kura darbību nav iegūta aktuāla negatīva informācija un kurš piekrīt nomas līguma nosacījumiem. 
  6. ALTUM slēdz līgumu ar nomnieku un noslēgtais nomas līgums tiek reģistrēts attiecīgās pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Latvijas zemes nomas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem.