FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Iznomā zemi

Latvijas zemes fonds iznomā lauksaimniecības zemi ar mērķi sekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes  saglabāšanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā apritē.

  • Latvijas zemes fonda īpašumā esošā lauksaimniecības zeme, gādājot par tās vērtības saglabāšanu un uzlabošanu, tiek piedāvāta iznomāšanai lauksaimnieciskās darbības veicējiem.

  • Atbilstoši likumam Par zemes privatizāciju lauku apvidos lauksaimniecības zemes nomas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem.

  • Latvijas zemes fonds iznomā savā īpašumā esošo lauksaimniecības zemi, ievērojot likumā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (6.4 pants) noteiktās prasības un, ievērojot likumu Par zemes privatizāciju lauku apvidos un citus ar Latvijas zemes fonda darbību saistošos normatīvos aktus.

  • Latvijas zemes fonda darbības mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību, pieejamību un saglabāšanu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

  • Latvijas zemes fonda darbību regulējošie normatīvie akti: likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos",02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi".

  • 11.03.2015 MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju".