backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Irbes", Kursīšu pagasts, Saldus novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 14.05.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 27.05.2019.
  • Novads: Saldus novads
  • Kadastra numurs: 8462 002 0023
  • Iznomājamās zemes platība: 22.35
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 2 680.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ūdensteces aizsargjoslas teritorija;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 8462 002 0114
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 54

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv