backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Jaunlāčplēši", Stradu pagasts, Gulbenes novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 14.05.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 27.05.2019.
  • Novads: Gulbenes novads
  • Kadastra numurs: 5090 009 0110
  • Iznomājamās zemes platība: 9.16
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 460.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām;
Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;
Mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
Tauvas joslas teritorija gar upi;
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0106
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv