backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Zemenes", Pededzes pagasts, Alūksnes novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 03.07.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 16.07.2019.
  • Novads: Alūksnes novads
  • Kadastra numurs: 3680 007 0102
  • Iznomājamās zemes platība: 5.80
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 290.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 3680 007 0102
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Īpašums tiek iznomāts sākot ar 2019.gada 1.septembri

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv