backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir zemes pirkšanas vai maiņas process

Piedāvājuma iesniedzējs aizpilda pieteikumu, iesniedz dokumentus, Latvijas zemes fonds viena mēneša laikā to izvērtē un slēdz līgumu ar pieteikuma iesniedzēju.

Pieteikuma iesniedzējs

Latvijas zemes fonds

  1. Pieteikuma iesniedzējs aizpilda pirkšanai vai maiņai atbilstošo pieteikuma formu un nosūta to uz e-pasta adresi: zemesfonds@altum.lv.
  2. Latvijas zemes fonds  reģistrē visus iesniegtos nekustamo īpašumu pirkšanas vai maiņas pieteikumus un izvērtē tos 5 dienu laikā pēc pārdošanas vai maiņas sludinājumā norādītā termiņa beigām, pieņemot apstiprinošu vai noraidošu lēmumu. 
  3. Nekustamais īpašums tiek pārdots vai mainīts par augstāko piedāvāto cenu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās nomnieka pirmpirkuma tiesības.
  4. Par pieņemto lēmumu Latvijas zemes fonds informē katru pieteikuma iesniedzēju individuāli, nosūtot rakstisku informāciju uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
  5. Īpašumtiesību reģistrācija uz pircēja vārda tiek veikta tikai pēc pilnas darījuma apmaksas saņemšanas no pircēja (darījuma apmaksas kārtība tiek noteikta darījuma līgumā, pusēm vienojoties, tai skaitā var tikt izmantots Darījuma konts, ja tā izmaksas sedz nekustamā īpašuma pircējs).