backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Pārdod un maina zemi

Latvijas zemes fonds pārdod un maina lauksaimniecības zemi ar mērķi sekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes  saglabāšanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā apritē.

  • Latvijas zemes fonds savā īpašumā esošo lauksaimniecības zemi pārdod vai maina  fiziskām vai juridiskām personām, kuras apliecina, ka zemes izmantošanas mērķis būs lauksaimnieciskā darbība.

  • Informāciju par pārdošanai vai maiņai pieejamo lauksaimniecības zemi Latvijas zemes fonds publicē mājaslapā, kā arī SIA “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā un pašvaldību interneta vietnēs un informatīvajos izdevumos.

  • Latvijas zemes fonds nekustamo īpašumu darījumus veic, pamatojoties uz tirgus piedāvājumu un pieprasījumu, uz vidējām tirgus cenām, izvērtējot darījumu atbilstību fonda darbības mērķim, darījumu lietderību un efektivitāti, saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajiem principiem un fonda darbību saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

  • Latvijas zemes fonda darbības mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību, pieejamību un saglabāšanu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

  • Latvijas zemes fonda darbību regulējošie normatīvie akti: likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos",02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi".

  • 11.03.2015 MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju".