backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par MVU izaugsmes aizdevumu programmu

Lauksaimniekiem

Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām.

 • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem līdz 3 135 000  EUR kopējā apmērā vienam saimnieciskās darbības veicējam.

 • Investīciju aizdevuma maksimālā summa – līdz 2 850 000 EUR un ne vairāk kā 90% no kopējām projekta izmaksām. 

 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa – līdz 285 000 EUR.

 • Aizdevumu termiņš investīciju aizdevumiem no 2 līdz 15 gadiem (Ar iespēju atlikt  pamatsummas maksājumus līdz 2 gadiem, ja tas saistīts ar ilgstošu projekta ieviešanu. Investīciju aizdevumu termiņš nedrīkst pārsniegt finansētās investīcijas lietderīgās dzīves ilgumu). 

 • Aizdevumu termiņš  apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem no 2 līdz 5 gadiem.   

 • Mainīga aizdevumu procentu likme no 3% + 6 mēn EURIBOR.

 • Uzņēmēja līdzdalība investīciju projektos vismaz 10 % no projekta kopējām izmaksām (līdzfinanansējums var būt mazāks par 10% gadījumos, kad saistību nodrošinājuma koeficents nepārsniedz 75% un dalībnieki galvo par aizņēmēja saistībām). 

 • Aizdevuma saņemšanai nepieciešams nodrošinājums, kā arī  tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka/-u, kam pieder vismaz 10% kapitāldaļu privātais galvojums. 

 • Aizdevuma mērķis ir finansēt uzņēmumu attīstību situācijās, kad nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstināta riska dēļ.  

 • Atbalsts investīcijām tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar 25.06.2014 Komisijas Regulu (ES) Nr. 702/2014 vai apgrozāmajiem līdzekļiem kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013.

 • Programmu regulējošie 15.09.2009 MK noteikumi Nr. 1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”