backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt lauksaimniecības un lauku attīstības kredīta garantiju

Lauksaimniekiem

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredīta garantiju var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji , ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju, maksimālā atbalsta intensitāti un saņemtā de minimis atbalsta apmēru. 

Garantiju izsniedz

Šādiem saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā:

 • Zemnieku vai zvejnieku saimniecībām;
 • Komersantiem;
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām;
 • Biedrībām vai nodibinājumiem, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas un lauksaimniecības nozarē un īsteno ES līdzfinansētus projektus;
 • Fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem.

Ar kredīta garantiju tiek atbalstīti šādi lauksaimniecības un lauku attīstības projekti:

 • investīcijas, kas saistītas ar primāro lauksaimniecības ražošanu;
 • investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei;
 • jaunas saimniecības dibināšana vai esošas saimniecības pārņemšana īpašumā (jaunajiem lauksaimniekiem); 
 • arodapmācība un informācijas pasākumi atbilstoši lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozares vajadzībām;
 • lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un pielāgošana;
 • zvejas un akvakultūras pasākumi, tostarp apgrozāmo līdzekļu papildināšana šo pasākumu ietvaros;
 • investīcijas zivsaimniecības pasākumiem;
 • citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai (ražojošu lauksaimniecību iegāde, lauksaimniecības zemes iegāde, augstražīgu dzīvnieku iegāde, lauku tūrisma un amatniecības pasākumu veicināšana, apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām u. c.);
 • garantijas galvinieka sniegtiem galvojumiem – eksporta kompensācijai, sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanas tirgus intervencei, informācijas un tirgus veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem u. c.

Garantiju neizsniedz

Saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, kuriem:

 • ir VID nodokļu parādi;
 • ir noteikta atbilstība finanšu grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;
 • ir finanšu grūtības – uzkrāto zaudējumu dēļ saimnieciskās darbības veicējs ir zaudējis vairāk nekā pusi parakstītā kapitāla (ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem);
 • ir finanšu grūtības (lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem) pēc uzņēmuma pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.