backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt zemes iegādes aizdevumu

Aizdevumu izsniedz

Zemes iegādes aizdevumu var piešķirt lauksaimniekiem, kuri:

  • ilgāk nekā gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (izņemot īscirtmeta atvasāju sugas, piemēram, apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.), baltalksni (Alnus incana), klūdziņprosu (Panicum virgatum), miežubrāli (Phalaris arundinacea L.) (prasību neattiecina uz jaunajiem lauksaimniekiem);
  • ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji vai saimnieciskās darbības veicēji;
  • jaunais lauksaimnieks, kas aizdevuma piešķiršanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem un lauksaimniecisko darbību plāno uzsākt vai ir uzsācis pēdējo 18 mēnešu laikā, un līdz aizdevuma izsniegšanas brīdim ir reģistrējies VID kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;
  • nav nodokļu parādu vai ir rakstiska vienošanās ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un šī vienošanās tiek pildīta, kā arī, ja pārmaksātā nodokļu summa ir lielāka par nodokļu parādu;
  • atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu tā ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ir vismaz EUR 285 no hektāra, ieņēmumos neskaitot citu saņemto valsts un ES atbalstu.

Aizdevumu neizsniedz

Programmas ietvaros netiek atbalstīta šādas zemes iegāde: 

  • meža zeme vai zeme, uz kuras daļēji ir mežs. Ja uz iegādājamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir mežs, Zemes iegādes aizdevumu piešķir tikai no meža brīvās zemes iegādei, bet zemes, uz kuras atrodas mežs, iegādi aizņēmējam jāfinansē no citiem resursiem. Ja aizņēmējs neatdala iegādājamo zemi, uz kuras atrodas mežs, tad Zemes iegādes aizdevuma nodrošinājumā tiek iekļauta visa iegādājamā zemes platība;
  • zeme, kura tiek iegādāta no savstarpēji saistītām personām (savstarpēji saistītas juridiskās personas vai fiziskās personas - laulātais, radinieks vai svainis līdz 2.pakāpei).

Zemes iegādes aizdevumiem ir šādi ierobežojumi:

  • ja uz iegādājamās zemes atrodas būves, tad būvju kadastrālā vērtība nedrīkst pārsniegt 30 % no zemes kadastrālās vērtības;
  • ja uz iegādājamās zemes atrodas dīķis, karjers, akmeņu kaudze, celmu kaudze un citi ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi tieši nesaistīti objekti, t.sk., mežs, zemes iegāde ir iespējama, ja šie objekti aizņem ne vairāk kā 20 % no iegādājamās zemes platības. Ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi tieši saistīti objekti (piemēram, meliorācijas sistēmu novadgrāvji) var tikt finansēti pilnā apmērā.