backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par zemes iegādes kreditēšanas programmu

Lauksaimniekiem

Aizdevums ar izdevīgiem nosacījumiem lauksaimniecības zemes iegādei ar mērķi ražot lauksaimniecības produkciju. 

  • Maksimālā viena vai vairāku zemes iegādes aizdevumu kopējā summa līdz 430 000 EUR vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai.

  • Aizdevuma summa nevar pārsniegt 300% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības (saskaņā ar sertificēta vērtētāja veikto zemes novērtējumu).

  • Atmaksas termiņš -  līdz 30 gadiem.

  • Procentu likmi veido fiksētā daļa: 2.2% gadā un mainīgā daļa: Valsts kases resursu cena, kas tiek pārskatīta reizi 6 mēnešos.

  • Aizdevumus piešķir līdz 2020.gada 31.decembrim.

  • Ja zemes iegādes aizdevuma summa pārsniedz 100% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības (saskaņā ar sertificēta vērtētāja veikto zemes novērtējumu), aizņēmējam ir jāsniedz papildu nodrošinājums.

  • Zemes iegādes aizdevumu piešķir lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei, ja būvju kadastrālā vērtība nepārsniedz 30% no zemes kadastrālās vērtības.

  • Aizdevuma mērķis ir sniegt iespēju iegādāties lauksaimniecības zemi lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem. 

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 

  • Programmu regulējošie 22.05.2018 MK noteikumi Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”