FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Piegādātāju atlase

Pēc ALTUM pozitīva atzinuma saņemšanas par tehnisko dokumentāciju ir jāuzsāk piegādātāju atlases procedūra, lai atlasītu būvdarbu veicēju un pakalpojumu sniedzējus

ALTUM ieteikumi piegādātāju atlasei un līgumu slēgšanai  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā

Aktuāli! No 14.10.2021. pieteikuma iesniegšana par piegādātāju atlasi mans.altum.lv platformā Palīgmateriāls pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai par piegādātāju atlases norises sasakņošanu.

 

 

Ieteikumi piegādātāju atlases veikšanai

Kad iedzīvotāji ir lēmuši par renovāciju, pilnvarotai personai jāgatavojas iepirkumam: 

  • Jāapzina vajadzības un biedrības finansiālo stāvokli
  • Jāveic tirgus izpēte, lai noteiktu paredzamo līgumcenu
  • Jāsagatavo piegādātāju atlases plāns

Lai uzsāktu piegādātāju atlasi, ir jāsagatavo iepirkuma tehniskā specifikācija (tāme) atbilstoši ALTUM norādījumiem. 

Iesakām izstrādāt piegādātāju atlases dokumentāciju un izmantot “ALTUM ieteikumi piegādātāju atlasei un līgumu slēgšanai  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā” ieteikumus.

Pilnvarotā persona  piegādātāju atlases dokumentāciju (nolikumu/aprakstu, tehnisko specifikāciju (iesakām izmantot IUB publicēto aprakstu par tehnisko specifikāciju sagatavošanu, līguma projektu) un publicē  Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Piegādātāju atlases procedūra ir jādokumentē un pēc piegādātāju atlases procedūras  veikšanas, lēmuma pieņemšanas un paziņojuma par rezultātu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pilnvarotā persona iesniedz ALTUM visu iepirkuma norises dokumentāciju mans.altum.lv (dokumentācijas saraksts pieejams “ALTUM ieteikumi piegādātāju atlasei un līgumu slēgšanai  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā” 3. vai 4. pielikumos).

Atzinums par norisi

ALTUM veic iepirkuma norises pārbaudi, pamatojoties uz pilnvarotās personas iesniegtajiem dokumentiem mans.altum.lv (pārbaudi uzsāk tikai pēc tam, kad ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti “ALTUM ieteikumi piegādātāju atlasei un līgumu slēgšanai  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā” 3. vai 4. pielikumos).

Iepirkuma norises pārbaude tiek veikta pirms granta pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes rezultātā nosaka, vai iepirkuma norise atbilst vai neatbilst MK 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" un ALTUM ieteikumiem piegādātāju atlases veikšanai. ALTUM pārbaudes laikā var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, kā arī lūgt skaidrojumus par veikto piegādātāju atlasi. 

Pēc pozitīva atzinuma par piegādātāju atlases procedūru saņemšanas un granta līguma noslēgšanas pilnvarotā persona uzsāk piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu slēgšanu un īstenošanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. DME programmas ietvaros īstenojamajos projektos tiek saņemti atteikumi no piegādātāju atlases uzvarētājiem slēgt būvdarbu līgumus par cenām, kas tika iesniegtas iepirkumos 2020. gada beigās un 2021.gada sākumā. Kā rīkoties šādās situācijās?

1)    Ja iepirkumā (piegādātāju atlasē) nav pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pasūtītājs var veikt sarunas ar piegādātājiem atbilstoši MK 104 26.1.punktam vai rīkoties atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam, ja nolikumā ir atrunāts jautājums par finanšu piedāvājumu uzlabošanu.

Papildus pasūtītājs var izslēgt noteiktus apjomus (ja to paredz nolikums) un tad tos izslēdz no visu pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, un pārvērtē VISU pretendentu piedāvājumus, attiecīgi izvēloties ekonomiski izdevīgāko atbilstoši nolikuma prasībām. Lūdzam ievērot, ja izslēdzamie darbi ietekmē energoefektivitāti, tad ir jāsaņem jauns/atkārtots Altum atzinums par tehnisko dokumentāciju.

 2)    Ja iepirkumā (piegādātāju atlasē) ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pasūtītājs, lai taupītu resursus un laiku, var:

         a)   pārtraukt esošo iepirkumu un veikt jaunu iepirkumu (piegādātāju atlasi);

         b)   atcelt pieņemto lēmumu un veikt sarunas ar piegādātājiem atbilstoši MK 104 26.1.punktam vai rīkoties atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam, ja nolikumā ir paredzēts šāds punkts par finanšu piedāvājumu uzlabošanu.

2. DME programmas ietvaros īstenojamajos projektos ir noslēgti būvdarbu līgumi un šobrīd tiek saņemti būvnieku iesniegumi par būvdarbu līguma izmaksu palielinājumu? Kā rīkoties?  

Ja būvdarbu līgums ir noslēgts, tad grozījumu veikšanas kārtību un iespējamību nosaka šis līgums. Ja līgumā ir atrunāta kārtība par iespējamo sadārdzinājumu, tad atbilstoši šiem nosacījumiem tiek veikti grozījumi.

Atbilstoši MK 104 38.3. punktam var slēgt vienošanos par līgumcenas palielinājumu, taču  šīs izmaksas sedz pats pasūtītājs. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nevar pārsniegt 15 % no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas būvdarbu līgumiem.

3. Vai ir iespējams mainīt materiālus būvdarbu līguma izpildes laikā?

Sagatavojot piedāvājumu iepirkumā jau var piedāvāt ekvivalentus materiālus – šajā gadījumā ir jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, lai pasūtītājs var gūt pārliecību, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents.

Savukārt jau būvdarbu līguma izpildes laikā, mainot materiālus vai iekārtas, ir jārīkojas atbilstoši līguma nosacījumiem un, ja līgums nosaka šādus grozījumus, tad jāsagatavo Materiālu apstiprināšanas/maiņas akti un pamatojums šai maiņai.

4. Vai ir obligāti jāparedz piedāvājuma nodrošinājums un piedāvājuma derīguma termiņš?

Ja iepirkums tiek veikts atbilstoši MKN 104, tad šāda prasība MKN 104 nav noteikta un nav obligāta.

Piedāvājuma nodrošinājumu nosaka un regulē Publisko iepirkumu likums.

Jāņem vērā, ka būvdarbu līgums bieži vien tiek noslēgts pēc vairāk kā 6 mēnešiem (iepirkums, izvērtēšanas, saskaņošana Altum un iedzīvotāju kopsapulce, kas lemj par līguma slēgšanu/neslēgšanu ar izvēlēto būvnieku), tad šāda prasība var radīt situāciju, kad piedāvājuma nodrošinājums nav vairs spēkā un nav palūgts iesniegt pagarinājumu. 

5. Vai var dokumentus parakstīt elektroniski- piemēram līgumus atsevišķos failos katra no pusēm?

Dokumentus var parakstīt elektroniski, bet šādos gadījumos ir jānodrošina dokumenta juridiskais spēks. Piemēram līgumam ir jābūt abpusēji parakstītam (viens dokuments satur abu pušu elektroniskos parakstus).

Dokumentu juridisko spēku nosaka Dokumentu juridiskā spēka likums, 4. pants - Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas. 

6. Vai nepieciešams sagatavot iepirkuma plānu un cenu izpēti pirms iepirkuma publicēšanas un iesniegt ALTUM?

Iepirkumu plāns un cenu izpēte ir jāsagatavo un jāiesniedz ALTUM. Mainās tikai un vienīgi iepirkuma norises kārtība.

7. Vai nolikumi, kas izmantoti pirms 3.jūlija, kas bijuši ne PIL subjektiem, ir izmantojami un spēkā esoši?

Visi nolikumu paraugi ir izmantojami, ja tie atbilst Jūsu vajadzībām un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" prasībām. Jāņem vērā, ka ALTUM mājas lapā ievietotie paraugi ir palīgmateriāli.

8. Vai nolikumi jāiesniedz ALTUM saskaņošanai?

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" regulējumam, ALTUM skaņo tikai un vienīgi iepirkuma norisi pēc Pasūtītāja pieņemtā lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā.

9. Kādā veidā  un vai notiks būvniecības līguma saskaņošana ar ALTUM pirms iepirkuma publicēšanas IUB?

Iepirkuma dokumentācijas skaņošana ar ALTUM pirms publicēšanas nav paredzēta.

10. Ja ALTUM nevērtē nolikuma saturu pirms publikācijas, kā izvairīties no situācijas, ka pēc iepirkuma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas ALTUM atzīs, ka iepirkuma procedūra nav notikusi atbilstoši prasībām?

Iepirkums ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" prasībām.

Papildus informējam, ka ALTUM mājaslapā pieejams palīgmateriāls, kas sniedz plašāku skaidrojumu par iepirkuma procesa veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

11 Atbilstoši ALTUM mājaslapā ievietotajam nolikuma paraugam, 9.2. punkts ir finanšu piedāvājuma uzlabošana, paredzot, ka pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt atsevišķus darbus. Vai, lai izslēgtu kādus darbus, obligāti ir jāveic finanšu piedāvājuma uzlabošana ar Pretendentu iesaisti? Vai Pasūtītājs nevar nolikumā noteikt izslēdzamos darbus un secību, kā arī pats tehniski tos arī izslēgt, ja tas nepieciešams? Citos ES projektu iepirkumos esam šādi praktizējuši un neesam saņēmuši aizrādījumus no uzraugošajām iestādēm.

Pasūtītājs nolikumā var atrunāt kārtību par izslēdzamajiem darbiem, ja piedāvātā līgumcena pārsniedz plānoto summu.

12. Vai attiecībā uz būvdarbu līguma grozījumiem var piemērot PIL 61.panta piektās daļas 2.punktā noteikto normu - Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā?

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" V.nodaļā ir atrunāta grozījumu kārtība iepirkumu līgumos. Tajā skaitā norādīts, ka var veikt tādus grozījumus (arī tad, ja tie paredz būtiskas līguma noteikumu izmaiņas šo noteikumu 38.2. apakšpunkta izpratnē), ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes un pakalpojumu līgumiem un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas būvdarbu līgumiem.

13. Vai iepirkuma tāme var paredzēt finanšu rezervi, ja būvdarbu līgumā ir atrunāts kādiem mērķiem (darbiem) tā var tikt izmantota?

Finanšu piedāvājumā var norādīt finanšu rezervi neparedzētiem darbiem. Ir detalizēti jānosaka, kādos gadījumos tā tiks izmantota un izmantošanas gadījumā ir jāspēj pamatot, kāpēc konkrēti darbi netika sākotnēji iekļauti finanšu piedāvājumā. Šādos gadījumos nepieciešams atbilstoši papildināt līgumprojektu par finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.

14. Kā pareizi ieslēgt un izslēgt darbus? Ir sniegta atbilde, ka Kopējā būvniecības summa nevar palielināties. Vai ar to būtu jāsaprot, ka būvdarbu līguma summa, nododot objektu var būt tikai mazāka? Kā ar papildus darbiem, kas ir tikai plusā?

Līguma summa nepalielinās, ja ir paredzēta rezerve, tad tā jau ir iekļauta līguma summā. Līguma summa pie ieslēgtiem – izslēgtiem darbiem var palikt tikai mazāka arī pie tā gadījuma, ja tāmē ir paredzēta rezerve. Par papildus darbiem pasūtītājs norēķinās no saviem līdzekļiem. Tās nebūs attiecināmās izmaksas no granta.