FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta sagatavošana

Lai pieteiktu savu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmai nepieciešams veikt priekšdarbus – jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dalību programmā un jāizstrādā tehniskā dokumentācija. Pēc ALTUM atzinuma par tehniskās dokumentācijas atbilstību programmas prasības saņemšanas var uzsākt piegādātāju atlasi.

Izmaksu aprēķins | kalkulators
  • Aprēķiniet un sadaliet projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
  • Plānojiet projekta finansējuma avotus un apjomu (grants, aizdevums)
  • Plānojiet projekta nepieciešamā aizdevuma apjomu un termiņu 
  • Pārliecinieties par plānotā energoefektivitātes projekta ekonomisko pamatotību 30 gadu periodā
Kā sagatavot un pieteikt projektu?

Aplūko procesu soli pa solim infografikā

Kā iesniegt dokumentus?

Visi projekta īstenošanas gaitā sagatavotie dokumenti jāiesniedz mans.altum.lv, autorizējoties ar internetbanku, eID vai e-parakstu.

Biežāk uzdotie jautājumi un kļūdas

Kur var atrast pieteikuma veidlapu DME programmai?

Pieteikums dalībai programmā jāaizpilda sistēmā mans.altum.lv , pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši nolikuma noteikumiem (mājaslapā pievienots tikai informatīvs pieteikuma paraugs).

“Pieteikumu dalībai programmā atlases nolikums” un “Palīgmateriāls pieteikuma iesniegšanai” publicēts https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate-1/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/piesaki-projektu/.

Kas aizpilda pieteikuma veidlapu DME programmai?

Pieteikumu dalībai programmā iesniedz pilnvarotās personas persona ar pārstāvības tiesībām. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz projekta vadītājs vai cita persona, kurai nav pārstāvības tiesības - pieteikuma pielikumā pievienojama personas ar pārstāvības tiesībām atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota pilnvara (pieteikuma informācijas laukā ir pievienots pilnvaras paraugs).

 

Kā un kādi dokumenti jāiesniedz?

Pieteikums dalībai programmā jāaizpilda elektroniski atbilstoši tiešsaistē mans.altum.lv aizpildāmajai pieteikuma formai , pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši nolikuma noteikumiem (mājaslapā pievienots tikai informatīvs pieteikuma paraugs).

“Pieteikumu dalībai programmā atlases nolikums” un “Palīgmateriāls pieteikuma iesniegšanai” publicēts https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate-1/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/piesaki-projektu/.

 

Kādi ir DME programmas kritēriji, kvalifikācijas prasības?

Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumi Nr.160 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr.160) V.nodaļā “Nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai” noteikti nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai.      
Lai pieteikums dalībai programmā tiktu pieņemts, dzīvojamajai mājai jāatbilst MK noteikumu Nr.160 V.nodaļas nosacījumiem un pieteikuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota visa MK noteikumu Nr. 160 39.punktā (39.2.-39.6.apakšpunktos) noteiktā tehniskā dokumentācija.

Kādā kārtībā ir jāreģistrē ēku energosertifikāts?

Neatkarīgs eksperts ēkas energosertifikātu reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā, ko uztur Būvniecības valsts kontroles birojs un katram ēku energosertifikātu reģistrā reģistrētam dokumentam piešķir reģistrācijas numuru.

Ēku energosertifikātu reģistrā iekļauj datus, kas iekļauti ēkas energosertifikātā un tā dokumentu pielikumos, kā arī apkures sistēmu, apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos.

Biežāk konstatētās kļūdas

Izvērtējot līdz šim iesniegtos pieteikumus dalībai programmā esam konstatējuši atkāpes, kuru dēļ pieteikums dalībai programmā noraidāms:

  1. nav parakstīta energosertifikāta dokumentācija;
  2. nav reģistrēts ēkas energosertifikāts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
  3. nav parakstīts tehniskās apsekošanas atzinums (iesniegts PDF formātā bez paraksta);
  4. nav iesniegts darbu organizācijas projekts;   
  5. nav iesniegts būvvaldes saskaņojums apliecinājuma kartei inženierbūvēm;
  6. nav parakstīta būvapjomu un kontroltāmes dokumentācija (iesniegts tikai excel fails) – sagatavojot pieteikumu, tam ir jāpievieno parakstīta būvapjomu un kontroltāmes dokumentācija (formāts PDF un Excel).

 

Vai pilnvara personai, kas iesniedz un paraksta pieteikumu mans.altum.lv ir jāiesniedz arī tad, ja klients jau ir Altum reģistrātrs un pilnvara ir iesniegta citās klienta lietās pirms 20.11.2020. izsludinātās pieteikumu dalībai DME programmā atlases?

Ja pieteikumu iesniedz un paraksta uz pilnvaras pamata, tas pilnvara ir jāpievieno pieteikuma pielikumā atbilstošajā ievadlaukā arī gadījumos, ja iesniedzējs jau ir pilnvarots citā projektā iesniegt dokumentus.

 

Vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam par dalību programmā noteikti jābūt ar datumu pirms pieteikuma dalībai programmā Altum iesniegšanas?

Jā, dzīvokļu īpašnieku lēmumam par dalību Altum programmā ir jābūt pirms pieteikuma iesniegšanas, jo pretējā gadījumā - pieteikums nav leģitīmi iesniegts, jo tā iesniedzējam (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai juridiskajai personai) nav pilnvarojuma pieteikuma iesniegšanai. Pieteikuma iesniegšanas brīdī kopsapulces lēmums nav jāiesniedz, bet tam ir jābūt, jo Altum to pieprasīs, ja pieteikums dalībai programmā tiks apstiprināts (pieņemts).

 

Vai pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumu dalībai programmā var būt fiziska persona?

Pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumu dalībai programmā, ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarota juridiska persona (pieteikumā būs iespēja norādīt kontaktpersonu – fizisku personu). Pieteikumu programmā var parakstīt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās juridiskās personas paraksttiesīgā persona vai paraksttiesīgās/-o personu pilnvarota cita fiziska persona (juridiskās personas darbinieks, piesaistīts projektu vadītājs u.c.).

 

Kādos gadījumos jāpievieno pilnvara?  Vai pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai?

Pilnvara nav jāpievieno, ja pieteikumu paraksta paraksttiesīgā persona ar tiesībām “Pārstāvēt atsevišķi”. Ja paraksttiesīgajai personai, kas paraksta pieteikumu, ir tiesības pārstāvēt  juridisko personu tikai kopā ar citām paraksttiesīgajām personām, tad iesniedzama pilnvara, kas dod tiesības konkrētai personai parakstīt vienpersoniski dokumentus. Ja pieteikumu paraksta juridiskas personas pilnvarota fiziska personu nevis paraksttiesīgā juridiskās personas amatpersona, tad šādā gadījumā jāpievieno juridiskās personas valdes (paraksttiesīgās personas/-u) izdota pilnvara.

Pilnvarai jābūt sagatavotai atbilstoši normatīvajiem aktiem – tai jābūt parakstītai, jābūt skaidri noteiktam pilnvarojuma apjomam, pilnvarai jābūt spēkā esošai (tā nav atsaukta). Notariāls apliecinājums pilnvarai nav obligāti noteikts.

 

Vai iesniegto projekta pieteikumu var labot?

Ja pieteikums ir statusā Izveidots, to labot ir iespējams. Tiklīdz pieteikums ir statusā Iesniegts, to labot vairs nevar.

 

Vai dokumentus, kas nav pievienoti pieteikuma pielikumā var iesniegt atsevišķi caur mans.altum.lv klienta profilu?

Nē, pieteikuma dokumentācija iesniedzama tikai “Pieteikums dalībai DME programmā” pielikumiem paredzētajos ievadlaukos. Dokumentācija, kas iesniegta atsevišķi caur mans.altums.lv klienta kontu netiks akceptēta un  vērtētā kā pieteikuma dokumentācija.  Vēršam uzmanību, ka dokumentācija, kas tiek iesniegta “Pieteikums dalībai DME programmā” pielikumos, nav papildus atkārtoti jāiesniedz caur mans.altums.lv klienta kontu.

 

Vai nākamajā ES fondu plānošanas periodā atkal ir paredzēta daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas programma? Ja jā, vai ir zināms, kad orientējoši varētu būt informācija par jauno programmu - kad tiks palaista, kādi nosacījumi u.c.?

Ekonomikas ministrija ir informējusi Altum, ka arī nākošajā ES fondu plānošanas periodā būs pieejams atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamu māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Šobrīd norit aktīvs darbs pie jaunās programmas izstrādes,  tomēr atbalsta programmas atvēršana ir atkarīga no dažādiem ietekmējošiem apstākļiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, precīzu laika nogriezni programmas atvēršanai pagaidām nevaram noteikt. Vienlaikus norādām, ka aktuālā informācija tiks publicēta Ekonomikas ministrijas (https://www.em.gov.lv/lv) un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (https://www.altum.lv/lv/) mājas lapās. Aicinām sekot līdzi!