FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Finanšu korekcijas

Kā izvairīties no finanšu korekcijas?

 • ALTUM pārbaudes rezultātā sniedz atzinumu ar konstatējumiem un nosaka termiņus paskaidrojumu sniegšanai vai trūkumu novēršanai.

   

  Ja konstatētās atkāpes būtiski ietekmē projekta īstenošanu, konstatēti neattiecināmi izdevumi, neatbilstība vai aizdomas par neatbilstību, Altum saskaņā ar normatīvajiem aktiem atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus vai var piemērot projekta attiecināmo izmaksu finanšu korekciju.

   

  Tiek veiktas būtiskas izmaiņas (grozījumi) būvdarbu līgumos, tādējādi pārkāpjot Publisko iepirkumu likumā noteikto principu par piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

   

  Par būtiskiem līguma grozījumiem uzskatāmi tādi grozījumi, kas varētu mainīt pretendentu loku iepirkuma procedūrā vai mainīt pretendentu sagatavotos piedāvājumus, līdz ar to, iespējams, mainot arī iepirkuma procedūras rezultātus, tādejādi pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz iespējamajiem piegādātājiem.

   

  Nepilnīgi aizpildīta būvniecības izpilddokumentācija, piemēram:

   

  • būvdarbu žurnālā nav norādīti darbu pārtraukumi (tehnoloģiskais pārtraukums u.tml.)

  • būvdarbu žurnālā norādītie darbi neatbilst dokumentiem par termiņa grozījumiem (tehnoloģiskais pārtraukums utml.)

   

  Faktiski paveikto darbu apjomi ir mazāki nekā plānoti būvdarbu līgumā vai arī tie vispār nav veikti, bet tai pašā laikā tie ir pilnībā apmaksāti. Piemēram, pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka:

   

  • nav nosiltināts jumts un nomainīts tā segums, bet būvdarbu līgumā šie darbi tiek uzrādīti (kaut gan būtu jābūt veiktām izmaiņām būvdarbu līgumā)

  • izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumi saskaņā ar izpildshēmās norādīto ir būtiski mazāki nekā būvdarbu līgumā plānotie (Visbiežāk ir konstatēts, ka izpildēs uzrādītie darbi vai uzstādītais aprīkojums, faktiski ir izbūvēts mazākā apjomā, nav veikta darbu izslēgšana, piemēram logiem, radiatoriem utt., kur iedzīvotāji parasti ir izdarījuši paši, bet projektā ir bijis cits apjoms)

  • ventilācijas sistēma (vai cita saskaitāma vienība-piemēram logi, radiatori utml.) nav izbūvēta visās plānotajās telpās

   

  Iebūvētie būvizstrādājumi neatbilst vai nav ekvivalenti tehniskajā projektā un būvdarbu līgumā paredzētajiem, bet apmaksa par tiem veikta kā par sākotnēji plānotiem. Piemēram:

   

  • ekstrudētā putupolistirola vietā iebūvēts parastais putupolistirols

  • bēniņos cietās akmens vates vietā iebūvēta beramā ekovate, nepalielinot slāņa biezumu

  • kanalizācijas polipropilēna caurules (PP) nomainītas uz polivinilhlorīda caurulēm (PVC)

  • apkures vara caurules aizstātas ar cinkotā tērauda caurulēm

   

  Par iebūvētajiem būvmateriāliem nav atbilstošas kvalitāti un izcelsmi apliecinošas dokumentācijas (atbilstības deklarācijas, sertifikātu, testēšanas pārskatu) vai arī tās nav vispār. Ņemot vērā minēto, nevar gūt pārliecību par to, ka, piemēram:

   

  • iebūvēto logu, ārdurvju siltumpretestības koeficients, iekšdurvju skaņas izolācija, ugunsdrošo durvju ugunsizturības klase u.c. atbilst tehniskajā projektā norādītajam un būvdarbu līgumā paredzētajam

  • segto darbu pieņemšanas aktos norādītie būvmateriāli atbilst faktiskajai situācijai

   

  Tiek veikta būvuzņēmēja personāla (būvdarbu vadītāja) un apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaiste, nepārliecinoties par to atbilstību iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

   

  Finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumā izvirzītās prasības attiecībā uz garantijām līguma izpildes laikā un garantijas periodā, piemēram:

   

  • būvdarbu līgumā paredzēts, ka kopā ar gala maksājumu būvuzņēmējam jāiesniedz garantijas laika garantija, bet faktiski visi maksājumi ir veikti un garantija nav iesniegta

  • garantijas laika garantija iesniegta par mazāku periodu, nekā to paredz līguma nosacījumi

  • līguma izpildes garantijas termiņš ir īsāks nekā noteikts līgumā

  • saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēta visu risku apdrošināšanas polise būvniecībā, bet faktiski iesniegta tikai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise