FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Granta izsniegšana bankas finansētam projektam

Granta saņemšanai pilnvarotā persona:

 • atver bankā speciālo kontu ( ja paredzēts, ieskaita tajā līdzfinansējumu)
 • izpilda aizdevuma un granta līguma nosacījumus, kas paredzēti pirms granta avansa izmaksāšanas
 • sistēmā mans.altum.lv. pieprasa granta izmaksu (sadaļa Pieteikumi -> Pieprasīt naudas līdzekļu izsniegšanu)

ALTUM pārskaita līdz 90% granta avansu uz speciālo kontu

Rēķinu apmaksa

Līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem pilnvarotā persona slēdz dzīvokļu īpašnieku vārdā. Pievienotās vērtības nodoklis, kuru dzīvokļu īpašnieki var atgūt, netiek iekļauts projekta attiecināmajās izmaksās, tāpēc sagatavojot un apmaksājot rēķinus ir jāievēro noteiktas prasības  

Infografiks par rēķinu izrakstīšanas un PVN piemērošanas kārtību

Pilnvarotā persona iesniedz finansētājam apmaksai:

 • rēķinus 
 • rēķinu kopsavilkumus (ar pilnvarotās personas paraksttiesīga pārstāvja vai projekta vadītāja parakstu)

Finansētājs apmaksā saņemtos rēķinu kopsavilkumus par būvniecības, būvuzraudzības, projekta vadības un citiem pakalpojumiem proporcionāli no:

 • granta
 • aizdevuma
 • līdzfinansējuma (ja tāds paredzēts)

Projekta realizācijas gaitā pilnvarotā persona iesniedz ALTUM:

 • starpposma pārskatus par paveikto
 • pārskatā norādītos dokumentus

 ALTUM pārbauda pārskata dokumentus un nepieciešamības gadījumā veic apsekošanu projekta realizācijas vietā

Pēc granta avansa izlietošanas un projektā paredzēto energoefektivitātes darbu pabeigšanas

Pilnvarotā persona:

 • iesniedz noslēguma pārskatu par paveikto
 • saņem būvvaldes apstiprinājumu par mājas nodošanu ekspluatācijā (pēc ALTUM noslēguma pārbaudes atzinuma saņemšanas)
 • atlikušo granta līdzekļu saņemšanai sistēmā mans.altum.lv. pieprasa granta izmaksu (sadaļa Pieteikumi -> Pieprasīt naudas līdzekļu izsniegšanu)

ALTUM:

 • pārbauda noslēguma pārskatu
 • veic noslēguma apsekošanu projekta realizācijas vietā un sniedz atzinumu
 • aprēķina izmaksājamo granta atlikumu un pārskaita to uz speciālo  kontu
 • nosūta informāciju finansētājam un pilnvarotai personai 

Pilnvarotā persona:

 • iesniedz finansētājam rēķinus un rēķinu kopsavilkumus

Finansētājs:

 • apmaksā pilnvarotās personas iesniegtos rēķinu kopsavilkumus
 • paziņo ALTUM par aizdevuma un granta izmaksas pabeigšanu

 Rēķinu un kopsavilkumu paraugi