backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt riska kapitāla finansējumu

Izaugsmes riska kapitāla finansējumu var saņemt mikro uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju un iepriekš saņemtā valsts atbalsta apmēru.

Finansējumu piešķir

Riska kapitāla finansējums primāri tiek sniegts:

 • uzņēmumiem attīstības stadijā, ar augstu izaugsmes potenciālu;
 • uz eksportu orientētiem uzņēmumiem, kuri nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa; 
 • Inovatīviem, tehnoloģiju ietilpīgiem uzņēmumiem ar augstas pievienotās vērtības potenciālu. 

 Primāri atbalstāmās nozares:

 • informāciju tehnoloģijas;
 • apstrādes rūpniecība; 
 • tehnoloģiju un zinātnes ietilpīgās darbības; 
 • pakalpojumi.

Finansējumu nepiešķir

Riska kapitāla finansējumu  nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

 • azartspēlēm un derībām;

 • alkoholisko dzērienu, ieroču un munīcijas tirdzniecībai;

 • tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanai, pārstrādei un tirgvedībai;

 • operācijām ar nekustamo īpašumu;

 • apdrošināšanas un banku pakalpojumi;

 • darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm (atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām);

 • atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmatotas vietējās preces;

 • investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsardzību atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība;

 • investīcijas, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, ja tās netiek novirzītas uz iekārtām, ko izmanto jaunu produktu un procesu izpētei, izstrādei un testēšanai.

 Riska kapitāla finansējumu  nepiešķir uzņēmumiem, kuriem: 

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ir nodokļu vai nodevu parādi VID;
 • kuri atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;
 • finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.