FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Biežāk uzdotie jautājumi

1.    Kam pieejams krīzes aizdevums?
Ekonomiski dzīvotspējīgi mikro, mazie, vidējie un lielie saimnieciskās darbības veicēji, kuriem apgrozāmo līdzekļu aizdevums nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 seku ietekmi uz tās saimniecisko darbību.

2.    Kādas izmaksas finansē?
Paredzēts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Aizdevumu nevar izmantot:

 • ilgtermiņa aktīvu iegādei
 • esošo aizdevumu pamatsummas maksājumiem (Altum, kredītiestādes vai citiem kreditoriem)
 • piegādātāju parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019.gada 31.decembra
 • saistīto uzņēmumu parādu, krājumu un citu apgrozāmo līdzekļu samaksai
 • dividenžu izmaksai


3.    Kādas nozares var pretendēt uz krīzes aizdevuma saņemšanu?

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un vispārējās uzņēmējdarbības nozares, izņemot:

 • ieroču un munīcijas tirdzniecība;
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
 • alkohola tirdzniecība;
 • azartspēles un derības;
 • finanšu un apdrošināšanas darbība;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • nekustamā īpašuma, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, attīstīšana;
 • citu aizdevumu restrukturizācijai


4.    Kritērijiem, kuriem jāatbilst, lai pieteiktos aizdevumam?
Uzņēmumam jābūt dzīvotspējīgam pirms Covid-19 ietekmes, proti, vērtēsim kredītspēju, finanšu rādītājus pirms Covid-19. Uzņēmumam ir jāspēj atmaksāt aizdevums.

5.    Kā pierādīt, ka uzņēmumam ir problēmas sakarā ar COVID-19?
Katram uzņēmumam būs sava ietekme un attiecīgi savs veids kā pierādīt, proti, svarīga jebkāda aizdevuma saņēmēja sniegtā operatīvā informācija par Covid-19 ietekmi uz saimniecisko darbību. Aizdevumam pieteikumam pievienojumi dokumenti, kas pamato Covid - 19 ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju, piemēram operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķini u.c.

6.    Vai var pretendēt uz krīzes aizdevumu, ja ir saistības citā kredītiestādē?
Sākotnēji uzņēmējam ir jādodas uz savu banku pēc palīdzības un gadījumā, ja banka nesniedz atbalstu, uzņēmējam ir jāsazinās ar Altum. Jauno saistību uzņemšanos Altum uzņēmējam ir jāsaskaņo ar savu banku,  ja uzņēmējam ir esošas saistības bankā un šādu saskaņojumu paredz noslēgtie saistību līgumi.
Ja ir saistības Altum vai pie cita kreditora un aizņēmējs nevar veikt šo saistību maksājumus, tad jāveic esošo saistību restrukturizācija, t.i. jāveic izmaiņas aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā, jo Covid-19 aizdevumu nevar izmantot citu aizdevumu pamatsummas maksājumiem.

7.    Cik lielu krīzes aizdevuma summu es varu saņemt?
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmas aizdevumu summa saistīto personu grupai  nepārsniedz 1 000 000 EUR, bet aizdevums nevar pārsniegt vienu no minētajiem rādītājiem:
25% no aizņēmēja apgrozījuma 2019.gadā
divkāršus aizņēmēja kopējos izdevumus par atalgojumu darbiniekiem (t.sk sociālās iemaksas) 2019.gadā vai pēdējā pieejamā gadā. Ja aizņēmējs dibināts pēc 2019.gada 1.janvāra, aizdevuma apjoms nevar pārsniegt paredzamo atalgojuma apmēru pirmajos divos darbības gados
nepieciešamo likviditātes vajadzības apjomu darbības nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem saskaņā ar aizdevuma pieteikumā norādīto nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķinu.

8.    Vai ir noteikts aizdevuma minimālais apjoms?
Minimālā aizdevuma summa nav ierobežota

9.    Uz kādu termiņu tiek piešķirts krīzes aizdevums?
Līdz 3 gadiem, ievērojot aizņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt par termiņu līdz 12 mēnešiem.

10. Kāda ir krīzes aizdevuma procentu likme?
Fiksētā likme 1.9%- 2.9%, kuru nosaka, ņemot vērā aizdevuma summu un nodrošinājuma līmeni.

11. Vai aizdevumam nepieciešams nodrošinājums?
Līdz 100 000 EUR nepieciešams īpašnieka galvojumu 100% apmērā un nav nepieciešams cits nodrošinājums. Virs 100 000 EUR vajadzēs nodrošinājumu. Derīgi nodrošinājuma veidi: nekustamais īpašums, kustama manta - komercķīlas, galvojumi:
aizņēmēja manta kā lietu kopība un tās nākotnes sastāvdaļas
nekustamais īpašums (aizņēmējam, tā saistītajiem uzņēmumiem, īpašniekam vai trešajai personai piederošs)
cits nodrošinājums
jāpiesaista aizņēmēja īpašnieka  galvojums/-i 100% apmērā, ja aizdevuma nodrošinājums koeficients ir lielāks par 85%.
Nekustamajam īpašuma nodrošinājumam jābūt vērtējumam -  sertificēts vērtējums ir derīgs, ja tas ir sagatavots pēc 01.01.2019.

12. Kas ir īpašnieka galvojums?
Altum uzdevums ir nodrošināt, ka uzņēmums šajos apstākļos darīs visu, lai atmaksātu aizdevumu. Ar galvojumu uzņēmuma īpašnieki apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par uzņēmumu.
Šādi vēlamies nodrošināt, ja aizņēmējam rodas problēmas ar aizdevuma atmaksu, uzņēmums uzreiz vēršas pie mums un kopīgi rodam risinājumu.

13. Kā es varu pieteikties aizdevumam?
Altum klientu platformā www.mans.altum.lv sadaļā PIETEIKUMI -> Pieteikums apgrozāmo līdzekļu aizdevumam (Covid – 19).
Pieslēgties ir iespējams attālināti, autentificējoties ar Latvija.lv. Jāizmanto fiziskas personas autentificēšanās līdzekļi - internetbankas pieejas, e-paraksts vai e-paraksts mobile.
Personai, kura veic uzņēmuma attālināto reģistrāciju, sistēmā mans.altum.lv, ir jābūt uzņēmuma amatpersonai vai prokūristam ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu.

14. Kādi dokumenti man jāiesniedz?

 • Pieteikums
 • Klientu anketa
 • Gada pārskats par pēdējiem diviem gadiem (ja nav gada pārskats uz 31.12.2019, tad jāiesniedz operatīvais finanšu pārskats uz 31.12.2019.
 • Operatīvais finanšu pārskats (par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāks kā 120 dienas):
 • Operatīvā bilance un atšifrējumi
 • Operatīvais peļņas un zaudējumu aprēķins un atšifrējumi
 • Debitoru un kreditoru saraksti
 • Pamatlīdzekļu saraksts
 • Gada ienākumu deklarācija (ar ienākumu-izdevumu aprēķinu) par pēdējiem diviem gadiem (jāiesniedz, ja Aizņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāgatavo Gada pārskats)
 • Operatīvais ienākumu - izdevumu aprēķins (jāiesniedz, ja Aizņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāgatavo Gada pārskats)
 • Dokumenti, kas pamato Covid - 19 ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju, piemēram, operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, pamatojums likviditātes apjomam. u.c
 • Konta apgrozījuma pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem
 • Statūti


15. Cik ilgā laikā es varu saņemt atbildi?
Pieteikums tiks izskatīts 5 darba dienu laikā

16. Kā es varu noslēgt aizdevuma līgumu?
Ja aizdevuma līgumā kā nodrošinājums paredzēts nekustamais īpašums vai darījuma dokumenti Altum tiek parakstīti pirmo reizi, tie jāparaksta papīra formātā.
Parakstīšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta, vienojoties ar klientu darījuma vadītāju par laiku un vietu.
Citos gadījumos iespējama līgumu parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu.

17. Kā notiks aizdevuma izsniegšana?
Aizdevuma izsniegšana tiks veikta uz projekta kontu vienā maksājumā vai pa daļām. Katra nākamā aizdevuma daļa tiks izsniegta pēc tam, kad Aizņēmējs ir iesniedzis mans.altum.lv atskaiti (konta apgrozījums/konta izraksts u.c.) par iepriekšējās aizdevuma daļas izlietojumu.

18. Kas ir projekta konts?
Speciāli atvērts norēķina konts kredītiestādē, uz kuru Altum veic aizdevuma līdzekļu izsniegšanu. Aizņēmējs nav tiesīgs izmantot Projekta kontu citiem norēķiniem līdz aizdevuma līdzekļu izmantošanas pabeigšanai atbilstoši Aizdevuma līgumā norādītajam mērķim.

19. Kad man būs jāsāk maksāt aizdevums?
% sākot ar nākamo mēnesi. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt uz termiņu līdz 12 mēnešiem, ievērojot aizņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu.

20. Vai es varu saņemt aizdevumu, ja man ir kavētas saistības?
Tikai, ja :

 • LB Kredītu reģistrā 2020.gada 12.martā  par aizņēmēju, aizņēmēja īpašnieku (-iem) vai aizņēmēja amatpersonu (-ām) nav konstatēti aktuāli negatīvi ieraksti
 • Aizņēmējam 2020.gada 12.martā  citos Sabiedrībai pieejamos reģistros nav konstatēta aktuāla negatīva informācija par aizņēmēju, aizņēmēja īpašnieku (-iem) vai aizņēmēja amatpersonu (-ām). 2020.gada 12.marts noteikts saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

21. Vai var būt VID parādi?
Jāizpildās vienam no nosacījumiem:

 • nav aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs ir vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību
 • 2019.gada 26.decembrī  nebija aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs bija vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību
 • 2020.gada 7.martā  nebija aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs bija vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību