FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kam pieejams krīzes aizdevums?
Ekonomiski dzīvotspējīgi mikro, mazie, vidējie un lielie saimnieciskās darbības veicēji, kuriem apgrozāmo līdzekļu aizdevums nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 seku ietekmi uz tās saimniecisko darbību. Paredzēts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Aizdevumu nevar izmantot:

 • ilgtermiņa aktīvu iegādei
 • esošo kredītsaistību (aizdevums, līzings u.tml.)  pamatsummas maksājumiem (Altum, kredītiestādes vai citiem kreditoriem)
 • piegādātāju parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019.gada 31.decembra
 • saistīto uzņēmumu parādu, krājumu, citu apgrozāmo līdzekļu apmaksai, aktīvu iegādei, kredītsaistību maksājumiem
 • saistīto uzņēmumu savstarpējo darījumu finansēšanai
 • dividenžu izmaksai

2. Kam nav pieejams krīzes aizdevums?
Krīzes aizdevums nav pieejams uzņēmumiem, kam ir Grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes. Šīs pazīmes tiek noteiktas gan individuāli, gan aizņēmējam, gan saistīto uzņēmumu grupai (sk. 21. jaut.). Pazīme izstrādātas atbilstoši ES regulējumam.   

Aizņēmējs vidējais un lielais komersants nevar būt klasificēts kā grūtībās nonācis 31.12.2019 vai arī lēmuma pieņemšanas brīdī. Grūtībās nonākuša uzņēmuma kritēriji:
- maziem un vidējiem komersantiem - zaudējumu apjoms (tekošā gada un iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi) uzņēmuma bilancē pārsniedz ½ no pamatkapitāla;
- lielajiem komersantiem, ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem:

(1) Zaudējumu apjoms (tekošā gada un iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi) uzņēmuma bilancē pārsniedz ½ no pamatkapitāla;

(2) Saistību segšanas koeficients, kas aprēķināts pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ne zemāks par 1;

(3) Saistību pret pašu kapitāla rādītājs ne lielāks par 7.5.

Mazajiem un mikro komersantiem atbalstu nedrīkst piešķirt, ja tas jau bija nonācis finanšu grūtībās 31.12.2019. un tam ir pasludināta maksātnespēja, ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai tas ir saņēmis un vēl nav atmaksājis pārstrukturēšanas atbalstu uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

3. Kādas nozares var pretendēt uz krīzes aizdevuma saņemšanu?
Lauksaimniecības, zivsaimniecības un vispārējās uzņēmējdarbības nozares, izņemot:

 • ieroču un munīcijas tirdzniecība;
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
 • alkohola tirdzniecība;
 • azartspēles un derības;
 • finanšu un apdrošināšanas darbība;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • nekustamā īpašuma, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, attīstīšana;
 • citu aizdevumu restrukturizācijai


4. Kritērijiem, kuriem jāatbilst, lai pieteiktos aizdevumam?
Uzņēmumam jābūt dzīvotspējīgam pirms Covid-19 ietekmes, proti, vērtēsim kredītspēju, finanšu rādītājus pirms Covid-19. Uzņēmumam ir jāspēj atmaksāt aizdevums.

5. Kā pierādīt, ka uzņēmumam ir problēmas sakarā ar COVID-19?
Katram uzņēmumam būs sava ietekme un attiecīgi veids kā pierādīt Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz aizņēmēja saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli. Proti, svarīga jebkāda aizdevuma saņēmēja sniegtā operatīvā informācija par Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli. Aizdevumam pieteikumam pievienojumi dokumenti, kas pamato Covid - 19 ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju, piemēram operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķini u.c.

6. Vai var pretendēt uz krīzes aizdevumu, ja ir saistības citā kredītiestādē?
Sākotnēji uzņēmējam ir jādodas uz savu banku pēc palīdzības un gadījumā, ja banka nesniedz atbalstu, uzņēmējam ir jāsazinās ar Altum. Jauno saistību uzņemšanos Altum uzņēmējam ir jāsaskaņo ar savu banku,  ja uzņēmējam ir esošas saistības bankā un šādu saskaņojumu paredz noslēgtie saistību līgumi.
Ja ir saistības Altum vai pie cita kreditora un aizņēmējs nevar veikt šo saistību maksājumus, tad jāveic esošo saistību restrukturizācija, t.i. jāveic izmaiņas aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā, jo Covid-19 aizdevumu nevar izmantot citu aizdevumu pamatsummas maksājumiem.

7. Cik lielu krīzes aizdevuma summu es varu saņemt?
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmas aizdevumu summa saistīto personu grupai  nepārsniedz 1 000 000 EUR, bet aizdevums nevar pārsniegt vienu no minētajiem rādītājiem:
- 25% no aizņēmēja apgrozījuma 2019.gadā;
- divkāršus aizņēmēja kopējos izdevumus par atalgojumu darbiniekiem (t.sk sociālās iemaksas) 2019.gadā vai pēdējā pieejamā gadā. Ja aizņēmējs dibināts pēc 2019.gada 1.janvāra, aizdevuma apjoms nevar pārsniegt paredzamo atalgojuma apmēru pirmajos divos darbības gados;
- nepieciešamo likviditātes vajadzības apjomu darbības nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem saskaņā ar aizdevuma pieteikumā norādīto nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķinu.

8. Vai ir noteikts aizdevuma minimālais apjoms?
Minimālā aizdevuma summa nav ierobežota

9. Uz kādu termiņu tiek piešķirts krīzes aizdevums?
Līdz 3 gadiem, ievērojot aizņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt par termiņu līdz 18 mēnešiem.

10. Kāda ir krīzes aizdevuma procentu likme?
Fiksētā likme 1.9%- 2.9%, kuru nosaka, ņemot vērā aizdevuma summu un nodrošinājuma līmeni.

11. Kāds ir krīzes aizdevumam nepieciešamais nodrošinājums?
Krīzes aizdevumiem ir atvieglotas nodrošinājuma prasības.
Derīgi nodrošinājuma veidi: nekustamais īpašums, kustama manta - komercķīlas, galvojumi:

 • aizņēmēja manta kā lietu kopība un tās nākotnes sastāvdaļas
 • nekustamais īpašums (aizņēmējam, tā saistītajiem uzņēmumiem, īpašniekam vai trešajai personai piederošs)
 • cits nodrošinājums

Atsevišķos gadījumos, ja nodrošinājums nav pietiekams, tad krīzes apstākļos varam izskatīt iespēju piesaistīt personīgo galvojumu ierobežotā apjomā, lai nodrošinātu uzņēmēju ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.
Nekustamajam īpašuma nodrošinājumam jābūt sertificēta vērtētāja vērtējumam.

12. Kā es varu pieteikties aizdevumam?
Altum klientu platformā www.mans.altum.lv sadaļā PIETEIKUMI -> Pieteikums apgrozāmo līdzekļu aizdevumam (Covid – 19).
Pieslēgties ir iespējams attālināti, autentificējoties ar Latvija.lv. Jāizmanto fiziskas personas autentificēšanās līdzekļi - internetbankas pieejas, e-paraksts vai e-paraksts mobile.
Personai, kura veic uzņēmuma attālināto reģistrāciju, sistēmā mans.altum.lv, ir jābūt uzņēmuma amatpersonai vai prokūristam ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu.

13. Kādi dokumenti man jāiesniedz?

 • Pieteikums
 • Klientu anketa
 • Gada pārskats par pēdējiem diviem gadiem (aizņēmējam un saistītajiem uzņēmumiem. Ja gada pārskata periods nesakrīt ar kalendāro gadu, tad jāiesniedz operatīvais finanšu pārskats uz 31.12.2019
 • Operatīvais finanšu pārskats (par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāks kā 120 dienas)
 • Operatīvā bilance un atšifrējumi
 • Operatīvais peļņas un zaudējumu aprēķins un atšifrējumi
 • Debitoru un kreditoru saraksti
 • Pamatlīdzekļu saraksts
 • Gada ienākumu deklarācija (ar ienākumu-izdevumu aprēķinu) par pēdējiem diviem gadiem (jāiesniedz, ja Aizņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāgatavo Gada pārskats)
 • Operatīvais ienākumu - izdevumu aprēķins (jāiesniedz, ja Aizņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāgatavo Gada pārskats)
 • Dokumenti, kas pamato Covid - 19 seku izplatības negatīvo ietekmi uz aizņēmēja saimniecisko darbību vai uzņēmuma finanšu situāciju, piemēram, operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, pamatojums likviditātes apjomam. u.c
 • Konta apgrozījuma pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem
 • Statūti.

14. Cik ilgā laikā es varu saņemt atbildi?
Pieteikums tiks izskatīts 5 darba dienu laikā.

15. Kā es varu noslēgt aizdevuma līgumu?
Ja aizdevuma līgumā kā nodrošinājums paredzēts nekustamais īpašums vai darījuma dokumenti Altum tiek parakstīti pirmo reizi, tie jāparaksta papīra formātā.
Parakstīšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta, vienojoties ar klientu darījuma vadītāju par laiku un vietu.
Citos gadījumos iespējama līgumu parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu.

16. Kā notiks aizdevuma izsniegšana?
Aizdevuma izsniegšana tiks veikta uz projekta kontu vienā maksājumā vai pa daļām. Katra nākamā aizdevuma daļa tiks izsniegta pēc tam, kad Aizņēmējs ir iesniedzis mans.altum.lv atskaiti (konta apgrozījums/konta izraksts u.c.) par iepriekšējās aizdevuma daļas izlietojumu.

17. Kas ir projekta konts?
Speciāli atvērts norēķina konts kredītiestādē, uz kuru Altum veic aizdevuma līdzekļu izsniegšanu. Aizņēmējs nav tiesīgs izmantot Projekta kontu citiem norēķiniem līdz aizdevuma līdzekļu izmantošanas pabeigšanai atbilstoši Aizdevuma līgumā norādītajam mērķim.

18. Kad man būs jāsāk maksāt aizdevums?
% sākot ar nākamo mēnesi. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt uz termiņu līdz 18 mēnešiem, ievērojot aizņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu.

19. Vai es varu saņemt aizdevumu, ja man ir kavētas saistības?
Tikai, ja :

 • LB Kredītu reģistrā  par aizņēmēju, aizņēmēja īpašnieku (-iem), aizņēmēja amatpersonu (-ām) vai patiesā labuma guvēju (-iem) nav konstatēti aktuāli negatīvi ieraksti;
 • Aizņēmējam 2020.gada 12.martā  Citos Sabiedrībai pieejamos reģistros nav konstatēta aktuāla negatīva informācija par aizņēmēju, aizņēmēja īpašnieku (-iem) , vai aizņēmēja amatpersonu (-ām) vai patiesā labuma guvēju (-iem). 2020.gada 12.marts noteikts saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

20. Vai var būt VID parādi?
Jāizpildās vienam no nosacījumiem:: nav aktuāli nodokļu parādi virs 1 000 EUR vai aizņēmējs ir vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību.

21. Kas ir saistīto uzņēmumu grupa?
Atbilst vismaz vienai no pazīmēm.

 • uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā
 • uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā
 • uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem
 • uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem

22. Vai mans.altum.lv ir iespējams pievienot papildus lietotājus jau esošam klientam?

Jā, sadaļā Administrēšana ir iespējams pievienot jaunus lietotājus, kā arī anulēt to pieejas tiesības. Pievienojot jaunu lietotāju, personas kods ir jāievada ar - . Ja sadaļa nav pieejama, jāsazinās ar mans.altum.lv lietotāju atbalstu 6777 4118.

23. Vai mans.altum.lv ir iespējams noformēt uzņēmumam, kura pārstāvim nav Latvija.lv autentificēšanās rīka?

Nē. Lai personai piešķirtu mans.altum.lv lietošanas tiesības, ir nepieciešams Latvija.lv autentificēšanās rīks. Ja uzņēmumu pārstāvēttiesīgai personai tāda nav, nepieciešams noformēt notariālu pilnvarojumu uzņēmumu pārstāvēt un veikt visas nepieciešamās darbības mans.altum.lv citai personai, kurai pieejams Latvija.lv autentificēšanās rīks. Pēc attālinātās reģistrācijas pabeigšanas, pilnvara jāiesniedz mans.altum.lv sadaļā Dokumenti.