FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1.      Kādam mērķim pieejams atbalsts?

Mākslas, izklaides un atpūtas pasākuma vai pasākumu cikla īstenošanas nodrošināšanai jeb organizēšanai. Pasākums vai pasākumu cikls var būt jau noorganizēts, bet nenoticis Covid-19 ierobežojumu dēļ, kā arī tāds, kura organizēšana vēl nav uzsākta.

Piemēri par iespējamiem pasākumu veidiem:

 • teātra izrādes;
 • koncerti;
 • festivāli;
 • mākslas izstādes;
 • sporta pasākumi;
 • konferences

2.      Vai atbalstu var saņemt tikai granta veidā?

Nē, atbalsts tiek piešķirts aizdevuma un granta veidā. Atbalsta programmas nosacījumi nosaka, ka nav iespēja saņemt atbalstu tikai granta veidā.

 3.      Vai atbalstu var saņemt, ja pasākumam ir vairāki rīkotāji?

Jā, atbalstu var saņemt visi viena pasākuma rīkotāji.

Ja atbalstam piesakās visi atbalsta saņēmēji par viena pasākuma īstenošanu, atbalsts var tikt piešķirts tikai aizdevuma vai granta veidā, vai aizdevuma un granta veidā. Par atbalsta veidiem, uz kuriem piesakās katrs atbalsta saņēmējs, vienojas paši atbalsta saņēmēji, iesniedzot atbalsta pieteikumus. Ja atbalsta saņēmēji nav vienojušies, tad atbalsts tiek atteikts visiem pasākuma īstenotājiem.

 4.      Kas iesniedz pasākuma izmaksu tāmi, ja pasākumam ir vairāki rīkotāji?

Pasākuma rīkotājiem ir nepieciešams vienoties, kurš viens no rīkotājiem iesniedz Altum pasākuma aprakstu un tāmi.

 5.      Vai viena pasākuma vairāki rīkotāji atbalstam piesakās atsevišķi?

Lai nodrošinātu pasākuma īstenošanā iesaistīto rīkotāju atbalsta pieteikumu izvērtēšanu, pieteikumā tie norāda visus atbalsta saņēmējus, kuri piesakās/pieteiksies atbalstam šīs programmas ietvaros. Atbalsta pieteikumu katrs pasākuma īstenotājs iesniedz atsevišķi, arī gadījumā, ja pasākumu īsteno vairāki rīkotāji un ir sagatavots kopīgs pasākuma apraksts un tāme.

Ņemot vērā, ka tiek vērtēta visa pasākuma dzīvotspēja, vērtēšana tiks uzsākta, kad visi pasākuma īstenošanā iesaistītie rīkotāji iesniegs pieteikumus.

6.      Kādas ir minimālās un maksimālās pasākuma izmaksas?

Kopējās minimālās pasākuma izmaksas ir vismaz 15 000 EUR. Maksimālais apmērs nav ierobežots.

 7.      Kādas ir izmaksas, par kurām varu saņemt atbalstu?

 

Grants

Aizdevums

Projekta satura izstrāde, sagatavošana  Altum_ikonas (27).png  Altum_ikonas (27).png
Atlīdzība māksliniekiem, izpildītājiem, kuri nodrošina pasākuma saturu  Altum_ikonas (27).png  Altum_ikonas (27).png
Audio, video, gaismas, skatuve un scenogrāfija  Altum_ikonas (27).png  Altum_ikonas (27).png
Norises vietas noma  Altum_ikonas (27).png  Altum_ikonas (27).png
Pasākuma tiešsaistes nodrošinājums  Altum_ikonas (27).png  Altum_ikonas (27).png
Cits tehniskais nodrošinājums  altum_ikonas (28).png  Altum_ikonas (27).png
Licences, atļaujas, dienestu izmaksas  altum_ikonas (28).png  Altum_ikonas (27).png
Mārketings  altum_ikonas (28).png  Altum_ikonas (27).png
Administratīvās un citas izmaksas  altum_ikonas (28).png  Altum_ikonas (27).png
Tehniskā personāla izmaksas  altum_ikonas (28).png  Altum_ikonas (27).png

Vairāki atbalsta saņēmēji nevar saņemt atbalstu par vienām un tām pašām pasākuma īstenošanas izmaksām.

8.     Vai pievienotās vērtības nodokli var segt no atbalsta?

Pievienotās vērtības nodoklis netiek segts no granta finansējuma, bet var tikt finansēts no aizdevuma.

9.     Atbalstu nevar izmantot:

 • ilgtermiņa aktīvu iegādei
 • esošo kredītsaistību (aizdevums, līzings u.tml.) pamatsummas maksājumiem (Altum, kredītiestādes vai citiem kreditoriem)
 • piegādātāju parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019.gada 31.decembra
 • dividenžu izmaksai.

10.    Kam nav pieejams atbalsts?

Krīzes aizdevums nav pieejams uzņēmumiem, kam ir Grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes uz 31.12.2019 un lēmuma pieņemšanas brīdī. Šīs pazīmes tiek noteiktas gan individuāli, gan aizņēmējam, gan saistīto uzņēmumu grupai (sk.16.jaut.). Pazīmes noteiktas saskaņā ar ES regulējumu.

11.    Kā pierādīt, ka uzņēmumam ir COVID-19 ietekme?

Aizdevuma pieteikumam pievienojami dokumenti, kas pamato Covid-19 ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību vai finanšu situāciju, piemēram operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķini u.c.

12.    Vai var pretendēt uz atbalstu, ja uzņēmumam ir saistības citā kredītiestādē?

Sākotnēji uzņēmējam ir jādodas uz savu banku pēc atbalsta un gadījumā, ja banka atsaka, uzņēmējam ir iespēja pieteikties Altum. Ja uzņēmējam ir esošas saistības bankā, ir jāsaskaņo ar savu banku jaunu saistību uzņemšanos.

Ja saistības jau ir Altum vai pie cita kreditora un aizņēmējs nevar veikt šo saistību maksājumus, tad jāveic esošo saistību restrukturizācija, t.i. jāveic izmaiņas aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā, jo Altum atbalstu nevar izmantot citu aizdevumu pamatsummas maksājumiem (sk.9.jaut.).

13.    Vai ir noteikts aizdevuma minimālais apjoms?

Minimālā aizdevuma summa nav ierobežota.

14.    Kāds ir atbalstam nepieciešamais nodrošinājums?

Šim atbalstam ir atvieglotas nodrošinājuma prasības. Derīgi nodrošinājuma veidi: nekustamais īpašums, kustama manta - komercķīlas, galvojumi:

 • aizņēmēja manta kā lietu kopība un tās nākotnes sastāvdaļas,
 • nekustamais īpašums (aizņēmējam, tā saistītajiem uzņēmumiem, īpašniekam vai trešajai personai piederošs),
 • cits nodrošinājums.

Atsevišķos gadījumos, ja nodrošinājums nav pietiekams, tad varam izskatīt iespēju piesaistīt personīgo galvojumu 10% apmērā no aizdevuma summas.

Nekustamajam īpašuma nodrošinājumam jābūt sertificēta vērtētāja vērtējumam, kas ir derīgs, ja tas ir sagatavots pēc 01.01.2017.

15.    Kā var pieteikties atbalstam?

Altum klientu platformā www.mans.altum.lv sadaļā PIETEIKUMI -> Aizdevums un grants kultūras nozares komersantiem (Covid–19). Pieslēgties ir iespējams attālināti, autentificējoties ar Latvija.lv. Jāizmanto fiziskas personas autentificēšanās līdzekļi - internetbankas pieejas, e-paraksts vai e-paraksts mobile.

Personai, kura veic uzņēmuma attālināto reģistrāciju sistēmā mans.altum.lv, ir jābūt uzņēmuma amatpersonai vai prokūristam ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu.

16.    Kas ir saistīto uzņēmumu grupa?

Atbilst vismaz vienai no pazīmēm:

 • uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
 • uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā;
 • uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
 • uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

17.    Cik ilgā laikā es varu saņemt atbildi?

Pēc visu dokumentu iesniegšanas pieteikums tiks izskatīts 2 nedēļu laikā.

18.    Kā es varu noslēgt atbalsta līgumus?

Ja aizdevuma līgumā kā nodrošinājums paredzēts nekustamais īpašums vai darījuma dokumenti Altum tiek parakstīti pirmo reizi, tie jāparaksta papīra formātā.

Parakstīšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta, vienojoties ar klientu darījuma vadītāju par laiku un vietu. Citos gadījumos iespējama līgumu parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu.

 19.    Kā notiks atbalsta izsniegšana?

Atbalsta izsniegšana tiks veikta uz projekta kontu vienā maksājumā vai pa daļām, vai arī apmaksājot iesniegtos rēķinus pakalpojumu piegādātājiem. Katra nākamā atbalsta daļa tiks izsniegta pēc tam, kad Aizņēmējs ir iesniedzis mans.altum.lv atskaiti (konta apgrozījums/konta izraksts u.c.) par iepriekšējās aizdevuma daļas izlietojumu.

 20.    Kas ir projekta konts?

Speciāli atvērts norēķina konts kredītiestādē, uz kuru Altum veic atbalsta līdzekļu izsniegšanu. Aizņēmējs nav tiesīgs izmantot Projekta kontu citiem norēķiniem līdz atbalsta līdzekļu izmantošanas pabeigšanai atbilstoši Atbalsta līgumā norādītajam mērķim.

 21.    Kad jāsāk maksāt aizdevums?

% sākot ar nākamo mēnesi. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt uz termiņu līdz 18 mēnešiem.

22.    Vai var saņemt aizdevumu, ja ir kavētas saistības saskaņā ar LB kredītu reģistru?

Nē, nevar.

23.    Vai var būt nodokļu parādi?

Jā, ja nav aktuāli nodokļu parādi virs 1 000 EUR vai esat vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību.

24.    Vai mans.altum.lv ir iespējams pievienot papildus lietotājus jau esošam klientam?

Jā, sadaļā Administrēšana ir iespējams pievienot jaunus lietotājus, kā arī anulēt to pieejas tiesības. Pievienojot jaunu lietotāju, personas kods ir jāievada ar -. Ja sadaļa nav pieejama, jāsazinās ar mans.altum.lv lietotāju atbalstu 6777 4118.

 25.    Vai mans.altum.lv ir iespējams noformēt uzņēmumam, kura pārstāvim nav Latvija.lv autentificēšanās rīka?

Nē. Lai personai piešķirtu mans.altum.lv lietošanas tiesības, ir nepieciešams Latvija.lv autentificēšanās rīks. Ja uzņēmumu pārstāvēttiesīgai personai tāda nav, nepieciešams noformēt notariālu pilnvarojumu uzņēmumu pārstāvēt un veikt visas nepieciešamās darbības mans.altum.lv citai personai, kurai pieejams Latvija.lv autentificēšanās rīks. Pēc attālinātās reģistrācijas pabeigšanas, pilnvara jāiesniedz mans.altum.lv sadaļā Dokumenti.

 26.    Vai atbalstam var pieteikties atkārtoti?

Atbalsta saņēmējs atbalstu var saņemt vairākas reizes par dažādu pasākumu īstenošanu, nepārsniedzot maksimālo pieejamo atbalstu vienam komersantam.

Kopējais atbalsta apmērs vienam komersantam un saistīto personu grupai šīs programmas ietvaros līdz EUR 900’000.

 27.    Kas nevar saņemt atbalstu?

 • Lielais komersants, t.sk. valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības.

Skaidrojam, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.86. 7.1.apakšpunktu, atbalstu šajā programmā var saņemt sīkais vai vidējais komersants (MVU), kurš atbilst Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Regulas 651/2014 1. pielikuma 3.panta 4 .punktā ir noteikts, ka uzņēmums nav uzskatāms par MVU, ja 25 % vai vairāk tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas publiskas struktūras.

Ņemot vērā augstāk skaidroto, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības ir Regulas 651/2014 1. pielikuma 3.panta 4 .punktā noteiktais izņēmums, un to statuss ir lielais komersants. Attiecīgi šīs kapitālsabiedrības atbalstu programmas ietvaros nevar saņemt.

 • Biedrības un nodibinājumi
 • Reliģiskas organizācijas
 • Fiziskas personas, pašnodarbinātie, kas nav reģistrēti uzņēmumu reģistrā

 28. Kādi ir atbalsta izmaksāšanas nosacījumi?

PIEMĒRS PAR PASĀKUMU UN ATBALSTA IZMAKSĀŠANU:

 • ar kopējām izmaksām 100 000 EUR
 • ar aizdevumu 60% un grantu 40% apmērā
Pasākuma izmaksu pozīcijas  GRANTS AIZDEVUMS
tehniskais nodrošinājums skatuvei € 15 000 € 0
mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas  € 15 000 € 33 000
atlīdzība izpildītājiem  € 10 000 € 30 000
  € 40 000 (40%) € 60 000 (60%)

 

Atbalsta izsniegšanas pieprasīšana un izmaksāšana (aizdevums tiek izmaksāts 2 vienādos maksājumos)

 

tabula-anda.png

Vai katrs veicamais maksājums par pasākumu ir jāsadala – 40/60?

Nē, tas nav nepieciešams. Zemāk piemērā sniegts skaidrojums par maksājumu dalīšanas principiem.

Vai var būt maksājumi, kas pilnībā tiek segti no granta vai pilnībā no aizdevuma?

Jā, var būt, saskaņā ar pieteikumam pievienoto tāmi, kas būs atbalsta līguma pielikums.

Vai darba algas vai tās daļu var iekļaut izdevumos?

Jā, ar pasākuma īstenošanu saistīto darbinieku/ izpildītāju darba algas vai tās daļu var iekļaut izdevumos. Kā pamatojošie dokumenti tiek uzskatīti:

 • darba līgums vai izziņa par darba attiecībām;
 • rīkojums par noslodzi pasākumā;
 • maksājuma uzdevumi/konta izdruka par darba algas vai tās daļas un VSAOI samaksu.

Vai var apmaksāt uzņēmuma/autoratlīdzības līgumus?

Jā, var, iesniedzot pamatojošos dokumentus – attiecīgo līgumu, maksājuma uzdevumu/konta izdruku par darba algas vai tās daļas un VSAOI samaksu.

IEVĒRO:

 1. Altum sedz izdevumus, kas norādīti granta un aizdevuma līguma pielikumā (Pasākuma apraksts un tāme).
 2. Katram atbalsta veidam (aizdevums, grants) ir jāveic savs pieprasījums naudas līdzekļu izmaksāšanai (PNLI), kas pieejams mans.altum.lv.

 

AIZDEVUMAM

GRANTAM

KONTA VEIDS, UZ KURU ALTUM VEIKS MAKSĀJUMUS

Projekta konts

Kredītiestādes konts/ Projekta konts

 

ATBALSTA IZSNIEGŠANAS PRINCIPI

 • Vienmēr izsniedz pirmo.

 • Izsniedz vairākos maksājumos. Pirms katras nākamās aizdevuma daļas izsniegšanas ir jāiesniedz projekta konta pārskats par iepriekšējās aizdevuma daļas izlietojumu.

 • Pieprasījumam naudas līdzekļu izmaksāšanai (PNLI) aizdevumam nav ierobežoti iesniegšanas termiņi

 • Var tikt izsniegts vienā vai vairākos maksājumos.

 • Pieprasījumu naudas līdzekļu izmaksāšanai (PNLI)  grantam var iesniegt ne biežāk kā reizi mēnesī.

 • Pieprasījumā naudas līdzekļu izmaksāšanai (PNLI)  granta apmērs tiek aprēķināts šādi:

Pieprasāmā granta apmērs=

(kopējais izsniegtais aizdevums* Granta saņēmējam piešķirtā Granta apmērs %/ Granta saņēmējam piešķirtā aizdevuma apmērs %)- kopējais izsniegtais Grants

IZDEVUMU VEIDI, KAS SEDZAMI AR ATBALSTU

Var segt jau radušos vai plānotos izdevumus.

 

Var tikai kompensēt jau atbalsta saņēmēja samaksātos pasākuma izdevumus, kuri pamati ar pamatojošiem dokumentiem (maksājumu uzdevumi, līgumi, rēķini u.c.)