backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt kredīta garantiju

Uzņēmumiem

Kredīta garantiju var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju, maksimālā atbalsta intensitāti un saņemtā de minimis apmēru.

Garantiju izsniedz 

 • komersantiem

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām

 • ja uzņēmumam nav nodokļu vai nodevu parādi VID

 • ja uzņēmumam nav finanšu grūtību 

Garantiju neizsniedz

Nozares un aktivitātes, kuras ar kredīta garantiju netiek atbalstītas: 

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana;
 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra;
 • finanšu un apdrošināšanas darbības;
 • transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšana;
 • azartspēles un derības;
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
 • ieroču, munīcijas un alkohola tirdzniecība;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde komersantiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu;
 • kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegāde;
 • darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi;
 • projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti;
 • neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegāde, ja tā pirkuma summai novirza vairāk kā 10% no finanšu pakalpojuma summas;
 • atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība;
 • investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsradzību;
 • investīcijas, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, ja minētās investīcijas netiek novirzītas uz iekārtām, ko izmanto jaunu produktu un procesu izpētei, izstrādei un testēšanai.

Garantiju nepiešķir uzņēmumiem, kam:

 • ir noteikta atbilstība maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;
 • ir finanšu grūtības (lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem) pēc uzņēmuma pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.