backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt riska kapitāla finansējumu

Uzņēmumiem

Izaugsmes riska kapitāla finansējumu var saņemt mikro uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju un iepriekš saņemtā valsts atbalsta apmēru.

Finansējumu piešķir

Riska kapitāla finansējums primāri tiek sniegts:

 • uzņēmumiem attīstības stadijā, ar augstu izaugsmes potenciālu;
 • uz eksportu orientētiem uzņēmumiem, kuri nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa; 
 • Inovatīviem, tehnoloģiju ietilpīgiem uzņēmumiem ar augstas pievienotās vērtības potenciālu; 
 • Jaundibinātiem uzņēmumiem, kuriem ir izstrādāts biznesa modelis un pārbaudīta produkta dzīvotspēja, piesaistot pirmos klientus.

 Primāri atbalstāmās nozares:

 • informāciju tehnoloģijas;
 • apstrādes rūpniecība; 
 • tehnoloģiju un zinātnes ietilpīgās darbības; 
 • pakalpojumi.

Finansējumu nepiesķir

Riska kapitāla finansējumu  nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

 • zivsaimniecība un akvakultūra (primārā ražošana, bet ne pārstrāde);
 • lauksaimniecības produktu audzēšana un lopkopība (pamatprodukcijas ieguvei);
 • transportlīdzekļu un individuālās lietošanas priekšmetu iznomāšana;
 • transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanu;
 • azartspēles un derības;
 • elektroenerģija un siltumapgāde;
 • ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

 Riska kapitāla finansējumu  nepiešķir uzņēmumiem, kuriem: 

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ir nodokļu vai nodevu parādi VID;
 • kuri atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;
 • finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.