FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kas jādara, lai varētu pretendēt uz SU grantu?

Kopš 2018.gada 1.aprīļa spēkā ir Sociālā uzņēmuma likums. Izrietoši no šī likuma, uz SU grantiem var pretendēt tikai uzņēmumi (SIA), kas ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu. Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija.

Papildus uz SU grantu var pretendēt arī sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji – fiziskas personas, kas ir piedalījušās un uzvarējušas Labklājības ministrijas organizētājā sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkursā.

 

2. Kur un kā var pieteikties granta saņemšanai?

Kad uzņēmums ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu (vai fiziska persona uzvarējusi ideju konkursā) ir iespēja pretendēt uz grantu ko piešķir ALTUM. Sākotnēji, potenciālajam granta saņēmējam ir jāreģistrējas ALTUM klientu portālā mans.altum.lv. Ir jāaizpilda un jāiesniedz:

 • Klienta anketa
 • Granta pieteikums un tajā norādītie papildus dokumenti
 • Naudas plūsmas grafiks
 • un VID mājaslapā informācija par de minimis atbalstu.


Pieteikšanās dokumenti pieejami šeit.

 

3. Ko vērtē ALTUM ?

ALTUM vērtē iesniegtos dokumentus, kas apliecina pasākuma dalībnieka dzīvotspējīgu biznesa ideju. Biznesa projektā ir jāparedz risināt sociālu problēmu, veicot uzņēmējdarbību. Biznesa plānā jābūt skaidrām norādēm par nepieciešamību pēc konkrētām izmaksām un ir jāpamato SU granta pieprasītais apmērs un izlietojums.

Tiks vērtēti projekta finanšu rādītāji, tai skaitā uzņēmuma līdzdalība, spēja ieguldīt savus līdzekļus vai piesaistīt līdzfinansējumu. Tāpat tiks vērtēta uzņēmuma un īpašnieku, kā arī dalībnieku kredītvēsture, iepriekšējā pieredze, pārbaudītas saistītās personas, politiski nozīmīgās personas.

 

4. Pēc kādiem principiem ALTUM vērtē biznesa projektus?

Sociālās uzņēmējdarbības programmas biznesa projektu izvērtēšanā ALTUM izmanto šādus pamatprincipus/ nosacījumus:

• Biznesa idejas potenciāla un tās ilgtspējas novērtēšana

• Projekta realizācijai nepieciešamo aktivitāšu un to realizēšanai nepieciešamo resursu novērtēšana (t.sk., plānoto ieguldījumu pamatotības, samērīguma, lietderības izvērtēšana, lai sasniegtu plānotos mērķus)

• Uzņēmuma finanšu situācijas un projekta ilgtermiņa finansiālās dzīvotspējas novērtēšana

• Klienta zināšanu un/ vai pieredzes atbilstības izvērtēšana

• Projekta atbilstības noteikšana saskaņā ar programmas noteikumiem

• Uzņēmējdarbības iespējamo risku un to minimizēšanas iespēju novērtēšana

 

5. Kas ir attiecināmās izmaksas?

Projekta ietvaros atbalstāmās izmaksas, un tās var tikt finansētas no SU granta. Attiecināmās izmaksas ir noteiktas MK noteikumu Nr.467 19. punktā.

Projektā var paredzēt arī neattiecināmās izmaksas, ja tas nepieciešams projekta īstenošanai, bet tās jāsedz no uzņēmuma līdzekļiem.

Detalizētu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sarakstu skatīt ALTUM mājas lapā.

 

6. Kā tiek aprēķināts grants?

Grants var tikt piešķirts līdz 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. 

 • SU granta apmērs:minimālais 5 000 EUR, maksimālais līdz 200 000 EUR, taču granta apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma vecuma un finanšu darbības rādītājiem.
 • Uzņēmumi, kuri ir jaunāki par 3 gadiem, var pretendēt uz grantu līdz 50 000 EUR apmērā. Uzņēmumi ar darbības laiku 3 un vairāk gadi var pretendēt uz grantu līdz pat 200 000 EUR apmērā, taču tiek ņemts vērā uzņēmuma apgrozījums. Proti, grants
 • nepārsniedz 50% no pēdējo 3 gadu vidējā apgrozījuma un 50% no apgrozījuma pēdējā gadā  (izvēlas mazāko).
 • Ja atbilstoši apgrozījumam  aprēķinātais SU granta apmērs ir mazāks par EUR 50 000, bet biznesa projekta  īstenošanai nepieciešams lielāks SU grants, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot EUR 50 000.
 • Lai aprēķinātu grantu, tiek ņemti vērā tikai VID iesniegtie apstiprinātie Gada pārskati.

 

7. Kas ir līdzdalība?

Līdzdalība ir uzņēmuma līdzekļi, kas uzņēmumam pašam jānodrošina / jāiegulda projekta realizācijā vismaz 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Līdzdalība ir savi resursi vai ārējais finansējums, bet tas nevar būt valsts/pašvaldības atbalsts.

 

8. Kāds ir jāparedz plānotā projekta termiņš?

Projekta īstenošanas termiņš jāparedz tāds, lai šajā periodā būtu iespējams sasniegt biznesa projekta mērķi un plānotos rezultātus. Biznesa projekta termiņš var būt līdz diviem gadiem. Biznesa projekta īstenošanas minimālais termiņš nav ierobežots (piemēram, tas var būt 6 mēneši).

 

9. Vai no SU granta iespējams segt izmaksas, kas uzņēmumam ir veiktas jau pirms plānotā projekta īstenošanas bet ir saistītas ar projektu?

Izmaksas ir attiecināmas tikai no brīža, kad tiek noslēgts granta līgums par projekta īstenošanu. Izmaksas, kas bijušas pirms granta līguma noslēgšanas, nav uzskatāmas par attiecināmām izmaksām.

 

10. Vai pēc projekta realizācijas uzņēmumam ir jāievēro kādi nosacījumi?

Pēc projekta īstenošanas uzņēmumam ir jāturpina sociālā uzņēmējdarbība MK noteikumos Nr.467 noteiktajā kārtībā, t.i.:

1. Ja uzņēmums, īstenojot projektu, ir saņēmis grantu atlīdzības izmaksu, apgrozāmo līdzekļu, konsultāciju un apmācību segšanai, tad 2 gadus pēc projekta realizācijas jāturpina ievērot MK noteikumu Nr.467 un Sociālā uzņēmuma likuma prasības.

2. Ja uzņēmums, īstenojot projektu, ir saņēmis grantu ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, tad 5 gadus pēc projekta realizācijas jāturpina ievērot MK noteikumu Nr.467 un Sociālā uzņēmuma likuma prasības.

Ja, pasākuma dalībnieks nepildīs sociālajam uzņēmumam normatīvajos aktos noteiktās prasības, tad tam būs pienākums atmaksāt SU grantu.

 

11. Kas ir de minimis?

Eiropas Komisija ir ieviesusi de minimis atbalsta jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200 000, augšējo robežu trīs gadu laika posmā (atsevišķām nozarēm atbalsta slieksnis ir zemāks), neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to.

Atbalsta sniedzējs (ALTUM) un komercsabiedrība veic de minimis atbalsta uzskaiti. De minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus apstiprina un de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Papildus informācija par de minimis atbalstu atrodama Finanšu ministrijas mājas lapā

 

12. Kas ir darba integrācijas sociālie uzņēmumi?

Darba integrācijas sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kurš integrē darba tirgū mērķa grupu darbiniekus, kuri ir sociālās  atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvji. Šīs mērķa grupas ir konkrētāk atrunātas MK noteikumos Nr.173.

 

12. Kā nosaka atlīdzības izmaksu apmēru biznesa projekta ietvaros?

Darba atlīdzības finansējums ir atkarīgs no sociālā uzņēmuma veida:

1. Darba integrācijas uzņēmumiem tieši jaunu darba vietu izveidei mērķa grupas darbiniekiem atlīdzības izmaksās var piešķirt finanšu atbalstu līdz 100% no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas laiku (līdz 24 mēnešiem). Obligāts nosacījums -  darba integrācijas uzņēmumiem atlīdzības izmaksas mērķa grupas darbiniekiem ir jāparedz vismaz 40% apmērā no kopējās SU granta summas biznesa projekta īstenošanas periodā ;

2. Citu sociālo uzņēmumu gadījumā - projektā iesaistītiem darbiniekiem var paredzēt darba atlīdzības izmaksas līdz 6  mēnešiem biznesa projekta īstenošanas periodā un, līdz 80% apmērā no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā.

Abos sociālā uzņēmuma variantos vidējo darba algu attiecīgajā profesijā nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

Grants tiek piešķirts 90% apmērā no darba atlīdzības izmaksu kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

13. Kā ALTUM veiks piešķirtā SU granta izmaksu?

Grants tiek segts biznesa projekta attiecināmo izmaksu apmaksai, saskaņā ar Granta saņēmēja iesniegtajiem norēķinus pamatojošiem dokumentiem, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Grantu var segt kā:

 • Kompensāciju 90% apmērā par granta saņēmēja veiktajām attiecināmajām izmaksām
 • Granta līgumā var paredzēt, ka noteiktos gadījumos grantu pārskaita uz piegādātāja kontu, ar nosacījumu, ka attiecināmie izdevumi ir pamatlīdzeklis un prece ir piegādāta granta saņēmējam, kā arī granta saņēmējs ir sedzis ne mazāk kā 10% no attiecināmajām izmaksām
 • Granta līgumā var paredzēt, granta avansu -  līdz 50% no iekārtas/aprīkojuma vērtības var pārskaitīt uz piegādātāja kontu saskaņā ar iesniegtajiem avansa norēķinu dokumentiem, ar nosacījumu, ka Altum ir iesniegta piegādātāja bankas (kredītiestādes) izsniegta avansa garantija vai avansa maksājuma garantijas apdrošināšana pilnā avansa rēķina apmērā

 

14. Cik ilgā laikā tiek izvērtēti granta pieteikumi?

Granta pieteikuma izskatīšanas termiņš līdz lēmuma pieņemšanai ir līdz 3 mēnešiem, no brīža kad pretendents ir iesniedzis visus granta izskatīšanai un izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Objektīvu iemeslu dēļ izskatīšanas termiņš var tik pagarināts. Jāņem vērā, ka granta pieteikums ietver arī sociālās ietekmes aprakstu, plānotos sasniedzamos sociālās ietekmes rezultatīvos rādītājus, šos aspektus papildus vērtē un savu atzinumu sniedz Labklājības ministrija.

Ja pretendents 2 mēnešu laikā neiesniedz ALTUM pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami granta pieteikuma izskatīšanai, granta pieteikums tiek noraidīts.

 

15. Vai ir iespējams pretendēt uz grantu atkārtoti?

SU grantu var saņemt atkārtoti, ja iepriekšējais atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ir izpildīti visi iepriekšējā granta līguma nosacījumi un ir iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa plāna īstenošanu.

 

16. Vai grantu pieteikumu izskatīšana notiek konkursa kārtībā, cik ilgi vēl granti būs pieejami?

SU granta pieteikumu pieņemšana notiek pastāvīgi, tas nav konkurss. Jaunu SU grantu pieņemšana turpināsies līdz 2021. gada jūnijam (ieskaitot). SU grantu izsniegšana noslēgsies 2022. gada beigās.

Politikas izstrādātājs – Labklājības ministrija plāno sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentus arī nākamajā ES struktūrfondu plānošanas periodā (orientējoši – no 2022. gada).

 

17. Kur iespējams iepazīties ar Latvijas sociālo uzņēmumu veiksmes stāstiem?

Informācija par veiksmīgiem sociālajiem uzņēmumiem tiek uzturēta un aktualizēta Labklājības ministrijas mājas lapā, kā arī Latvijas Sociālo uzņēmumu asociācijas (LSUA) mājas lapā. Jāatzīmē, ka papildus Labklājības ministrija, LSUA un ALTUM sociālo uzņēmējdarbību, tai skaitā, veiksmes stāstus pastāvīgi popularizē informatīvos un sabiedrības izglītošanas pasākumos (semināri, konferences, publikācijas plašsaziņas līdzekļos utml.).