FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Ētikas kodeksa vadlīnijas

ALTUM Ētikas kodeksa normu ievērošana ir viens no pamatnosacījumiem tādas biznesa kultūras un korporatīvās vides izveidei, kas atbilst ALTUM korporatīvajām vērtībām – atbildība, izcilība un komanda – un vispāratzītām ētikas vērtībām. ALTUM veicina un uztur tādu darba vidi, kur tiek atbalstīta ētiska uzvedība un rīcība un tiek aktīvi uzturēts atklāts dialogs par ētisku uzvedību un rīcību.

 

Ētikas kodeksa ievērošana ir ikviena darbinieka pienākums, kas īstenojams, darbiniekiem nemitīgi pilnveidojot sevi, paaugstinot apzinīgumu, attīstot paškontroli un spēju izprast situāciju. ALTUM valde ar savu piemēru un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa ievērošanu.

 

ALTUM darbinieku profesionālās ētikas galvenie pamatprincipi ir:

  • taisnīgums un godīgums;
  • cieņa un tolerance;
  • lojalitāte un atbildība;
  • neitralitāte un neietekmējamība.

 

Taisnīgums un godīgums

Darbiniekam savi amata pienākumi jāpilda godprātīgi, neizmantojot amata priekšrocības un pilnvaras personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, pieņemot lēmumus, jānorobežojas no personīgajām interesēm, atsevišķu personu un ekonomisko grupu interesēm, kuras ir pretrunā ar ALTUM kopīgo labumu.

 

Darbinieks ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādām personām. Darbiniekam jāsniedz ALTUM amatpersonām un citiem darbiniekiem tikai patiesa un pārbaudīta informācija. Nav pieļaujama informācijas nepamatota slēpšana, aizkavēšana vai maldinošas informācijas sniegšana.

 

Darbinieks apzināti neiesaistās darbībās un pasākumos, kas var diskreditēt vai diskreditē ALTUM darbiniekus vai ALTUM. Darbinieks nerīkojas prettiesiski un neatbalsta prettiesisku rīcību, kā arī nepieļauj šādas rīcības slēpšanu.

 

Cieņa un tolerance

ALTUM darbinieki strādā kā vienota komanda, lai sasniegtu ALTUM izvirzītos mērķus, veidojot savstarpējās attiecības, kas balstītas uz cieņu, uzticēšanos, sadarbību, izpalīdzību un nepieļauj nekādu diskriminējošu rīcību attiecībā uz atšķirīgām raksturojošām īpašībām un pazīmēm, piemēram, tautība, rase, dzimums, reliģija, vecums, ārējais izskats, sociālais statuss un politiskā pārliecība u.c.

 

Darbinieks ir pieklājīgs, korekts un laipns attiecībās ar kolēģiem, klientiem, ALTUM sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu, nav augstprātīgs attiecībās ar kolēģiem.

 

ALTUM ir aizliegta aizskaroša uzvedība, tai skaitā iebaidīšana, seksuāla rakstura uzmākšanās, vardarbība. Par seksuālu uzmākšanos ir uzskatāma seksuāla rakstura uzmācīga uzvedība, prasība pēc seksuālas labvēlības izteikšanas vai cita verbāla vai fiziska seksuāla rakstura uzvedība.

 

Lojalitāte un atbildība

Darbinieka lojalitāte izpaužas kā uzticība ALTUM, pildot savus dienesta pienākumus, radoša līdzdalība, iniciatīva, profesionāls atbalsts un padoms attiecībās ar citiem kolēģiem. Lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto darba vai amata pienākumu izpildi, bet arī līdzdalību un ieinteresētību darba attiecībās ar vadību, kolēģiem un citām personām.

 

Darbinieks apzinās sava darba nozīmīgumu ALTUM mērķu īstenošanā, tāpēc izjūt personisku atbildību par darba kvalitāti un darbu veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai sasniegtu profesionāli visaugstākos darba rezultātus.


Darbinieks rūpējas par ALTUM reputāciju un prestižu, atturoties no izteikumiem, kas ļauj apšaubīt viņa lojalitāti vai ceļ neslavu ALTUM.

 

Neatkarība un neietekmējamība

Darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neitrāls, neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu fizisku un juridisku personu, politisku, reliģisku vai sociālo grupu, personu apvienību interesēm), ievēro ārējos un ALTUM iekšējos normatīvos aktus un Ētikas kodeksa normas.

 

Pieņemot lēmumus, darbiniekam jāņem vērā tikai objektīva un pārbaudīta informācija, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, jābūt neitrālam savos spriedumos, lēmumos un rīcībā.

 

Interešu konflikta, korupcijas un kukoļošanas novēršana

Darbinieks, veicot tiešos darba pienākumus, ievēro Korupcijas un interešu konflikta novēršanas noteikumu un Latvijas Republikasspēkā esošo normatīvo aktu prasības interešu konflikta novēršanas jomā. 

 

Darbinieks, veicot savus darba pienākumus, nepieļauj interešu konflikta situācijas un koruptīvu darbību, kukuļošanas iespējamību un neizmanto savu amata stāvokli personīgā labuma gūšanai. Darbinieks izvairās no situācijām, t.sk. iesaistīšanos privātās aktivitātēs, kurās varētu rasties interešu konflikts, ar savu rīcību un uzvedību neradot aizdomas par negodprātīgu un ietekmējamu stāvokli.

 

Darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas, pildot amata pienākumus,  nonākusi viņa rīcībā, un apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi ALTUM darba nodrošināšanai, tāpēc nav pieļaujama tās nodošana trešajām personām, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citāda izmantošana privātās interesēs.

 

Uzņēmuma resursu aizsardzība un konfidencialitāte

Darbinieki izturas saudzīgi, rūpīgi un taupīgi gan pret materiālo, gan nemateriālo ALTUM īpašumu un resursiem un izmanto ALTUM resursus tikai pamatotiem darījumu nolūkiem. Darbinieks neizmanto uzņēmuma resursus personiskiem mērķiem, pretlikumīgiem, neatbilstošiem vai neētiskiem mērķiem.

 

Darbinieks personīgiem mērķiem var lietot tikai tādu ALTUM informāciju, kas ir pieejama plašai sabiedrībai, piemēram, ievietota presē, citos plašsaziņas līdzekļos vai ALTUM publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

 

Komunikācijas ētika

Darbiniekam ir pienākums nodrošināt patiesas, precīzas un savlaicīgas informācijas izmantošanu, kas attiecas uz viņu amata pienākumu izpildi vai informācijas atklāšanu saskaņā

ar iekšējiem normatīviem dokumentiem un ārējiem tiesību aktiem. Informācijai, kas tiek pausta ALTUM sadarbības partneriem, klientiem, medijiem un sabiedrībai kopumā, ir jābūt pilnīgai, godīgai, precīzai un saprotamai.

 

ALTUM saskare ar plašsaziņas līdzekļiem notiek ALTUM iekšējos normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā, ievērojot konkrēto plašsaziņas līdzekļu vienlīdzību gan informācijas sniegšanas laika, gan tās satura ziņā.

 

Atbildīga uzņēmējdarbības prakse

ALTUM sadarbojas ar tādiem partneriem, piegādātājiem un citiem līgumpartneriem, kas izprot Ētikas kodeksā nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta ALTUM godīgas sadarbības veidošanā, apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu savā darbībā.

 

ALTUM nesadarbojas ar tādiem līgumpartneriem, kas ir atzīti par vainīgiem vai tiem ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis attiecībā uz tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā:

  • noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā, vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;
  • terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
  • cilvēku tirdzniecība.

 

ALTUM nesadarbojas ar tādiem līgumpartneriem, kuriem ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ANO, Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktas sankcijas, kuras var ietekmēt sadarbības līguma izpildi.

 

Ētikas kodeksa prasību ievērošana un ziņošana par pārkāpumiem

ALTUM valde ir atbildīga par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. Par Ētikas kodeksā noteikto prasību ievērošanu ir atbildīgs katrs darbinieks. Visu līmeņu vadītāju pienākums ir nodrošināt, lai struktūrvienības darbinieki savu pienākumu izpildē ievēro Kodeksā noteiktās prasības.

 

Par Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu, kā arī uzvedības normu neievērošanu, darbinieki vai citas personas, kuras intereses tieši vai netieši aizskārusi darbinieka rīcība, var iesniegt ziņojumu/sūdzību par konstatētajiem pārkāpumiem darbinieka tiešajam vai struktūrvienības vadītājam, Personāla daļai vai ALTUM valdes priekšsēdētājam, kā arī, izmantojot trauksmes celšanas mehānismu. Trauksmes celšanas ziņojumu ieteicams iesniegt, izmantojot ALTUM tīmekļa vietnē publiski pieejamo anonīmo ziņošanas saiti.

 

Ētikas kodeksa normu pārkāpuma vai neatrisināmus ētiski problemātiskus un neviennozīmīgus jautājumus izskata Ētikas komisija, kas darbojas Ētikas komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

 

Ētikas kodeksa prasību pārkāpuma gadījumā atkarībā no pārkāpuma smaguma darbiniekam var tik piemērots disciplinārsods atbilstoši Disciplinārās atbildības noteikumiem vai darba attiecību pārtraukšana. Būtisku pārkāpumu gadījumā var iestāties administratīvā vai kriminālatbildība.