FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Korporatīvās pārvaldības principi

Mērķis un pielietojums

1.1. Korporatīvās pārvaldības pamatprincipi ir daļa no „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (turpmāk - ALTUM) kopējās Ilgtspējīguma politikas elementiem, kas pauž mērķi definēt ALTUM korporatīvās pārvaldības pamatprincipus ar nolūku sekmēt ALTUM ilgtspējīgu attīstību, sasniedzot šādas priekšrocības:

1.1.1. augsta klientu apmierinātība un lojalitāte;

1.1.2. augsta darbinieku motivācija un produktivitāte;

1.1.3. sadarbība ar sabiedrību un valsts institūcijām;

1.1.4. palielināta ALTUM zīmola reputācija;

1.1.5. mazināta ALTUM ietekme uz vidi.

2. Vispārējie principi

ALTUM Korporatīvās pārvaldības pamatprincipu realizācijā tiek ņemti vērā  Apvienoto Nāciju organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības 10 pamatprincipi, kas rosina organizācijas ievērot cilvēktiesības un darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.

2.1.       1.-2.princips – ALTUM ievēro visu cilvēku starptautiski pasludinātās cilvēktiesības un neiesaistās, kā arī pārbauda savu klientu reputāciju attiecībā uz dažādiem pārkāpumiem, vai sankcijām, kurām tie pakļauti dēļ šādiem pārkāpumiem – līdz ar to ALTUM veicina cilvēktiesību ievērošanu.

2.2.     3.-6. princips – ALTUM izmanto algotu darbaspēku no brīva darba tirgus, nodrošinot darbiniekiem godīgu darba samaksu un sociālās garantijas, kā arī iespēju darboties gan arodbiedrībā, gan cita veida grupās un biedrībās. ALTUM nenodarbina nepilngadīgas personas un arī pieņemot darbā nodrošina vienādu attieksmi pret visiem, līdz ar to izslēdzot jebkāda veida diskrimināciju.

2.3.     7.-10.princips – ALTUM gan savā ikdienā, veicinot arī izmaksu samazinājumu ievieš jaunas tehnoloģijas un taupa dabas resursus, caur energoefektivitāti, kā arī veicina KSA caur savu produktu (programmu) realizāciju, tādejādi palīdzot arī klientiem būt KSA (tai skaitā, ALTUM pārbauda klienta godprātību nodokļu nomaksā un vides atbildīgā saudzēšanā). ALTUM ievēro gan likuma prasības, gan ētiskās normas attiecībā uz korupcijas novēršanu – noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas pasākumi, gan ētikas kodekss darbiniekiem, gan arī uzņēmuma iekšējā kultūra ir neiecietīga pret koruptīvām darbībām.

3. Misija un vērtības

Misija: Mēs palīdzam Latvijai augt!

Vīzija: Sadarbības partneris un finanšu eksperts tautsaimniecības attīstībā

Vērtības

Komanda : Profesionāli strādājam vienotā komandā ar mūsu klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas.

Izcilība : Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām. Nemitīgi attīstāmies. Sarežģīto izsakām un izdarām vienkārši. Uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši.

Atbildība : Tiecoties sasniegt mērķus, ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, godprātīgi un cieņpilni.

4. Pamatprincipi

4.1. Korporatīvās pārvaldības pamatprincipiem jāatbilst ALTUM vērtībām, ALTUM darbības virzieniem, mērķiem, un to realizācijā tiek iesaistīti darbinieki un sabiedrība.

4.2. Lai nodrošinātu pārvaldības pamatprincipu komunikāciju, tiek veikti reputācijas un lojalitātes pētījumi par sabiedrības, klientu, darbinieku attieksmi pret ALTUM kā sociāli atbildīgu tirgus dalībnieku.

4.3. ALTUM korporatīvās pārvaldības pamatprincipus īsteno šādos virzienos:

4.3.1.pret valsti:

4.3.1.1. ALTUM savā ikdienā, realizējot dažādas atbalsta programmas noteiktām mērķa grupām, realizē valsts atzītu vajadzību pēc attīstības stimula noteiktā darbības sfērā, ko ALTUM ar savu produktu/finansējuma palīdzību realizē.

4.3.1.2. ALTUM ievēro starptautiskos grāmatvedības standartus un nodrošina darbības caurskatāmību atbilstoši valsts un starptautiskajam normatīvajam regulējumam.

4.3.2. pret vidi:

4.3.2.1. ALTUM savā ikdienas darbībā piekopj vidi saudzējošas darbības, kā energoefektīvu apgaismojums, ēku uzturēšana labā stāvoklī, mazinot enerģijas zudumus u.c.

4.3.2.2. ALTUM realizē programmas, kas veicina energoefektivitāti un mazina sociālo nevienlīdzību (piemēram: energoefektivitātes programmas, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas, ģimeņu ar bērniem un jauno speciālistu atbalsta programmas).

4.3.3. attiecībās ar darbiniekiem:

4.3.3.1. Veicinot darbinieku labklājības paaugstināšanu un lojalitātes stiprināšanu, regulāri īstenota sociālās programmas, kas orientētas uz ALTUM darbinieku sociālo aizsardzību;

4.3.3.2. Sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem ALTUM veicina sabiedrības dzīves kvalitātes celšanu, ALTUM ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas veido drošu darba vidi,

4.3.3.3. ALTUM nodrošina darbiniekiem papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta Darba likumā un ir darba devēja iniciatīva.

4.3.3.4. Darbiniekiem ir iespēja darboties arodbiedrībā vai pārstāvēt savas tiesības ar darbinieku pārstāvju starpniecību.

4.3.4. attiecībās ar sadarbības partneriem:

4.3.4.1. Sadarbības partneri ir gan publiskais sektors, gan nevalstiskās organizācijas un apvienības, kā arī dažādas finanšu iestādes un starptautiskas organizācijas un finanšu iestādes, ar kurām tiek uzturēts sociālais dialogs ALTUM ikdienas darbībā.

4.3.4.2. ALTUM uztur starptautiskā kredītu reitingu aģentūra “Moody’s Investors Service” kreditreitingu, nodrošinot sadarbības partneriem pārliecību par ALTUM atbilstību un caurskatāmību.

5. Pārvaldība

5.1. ALTUM valdei ir vispārēja atbildība par ALTUM korporatīvo pārvaldību.

5.2. ALTUM katras struktūrvienības vadītājs atbild par to, lai veiktās darbības atbilstu šiem pamatprincipiem.