FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Vides pārvaldības principi

  1. Mērķis un pielietojums

1.1. ALTUM vides politika ir daļa no “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” (turpmāk - ALTUM) kopējās Ilgtspējīguma politikas elementiem, kas pauž mūsu mērķus un apņemšanos īstenot savu darbību, radot pēc iespējas mazāku negatīvu ietekmi uz vidi tiešā un netiešā veidā.

1.2.ALTUM  nodrošina plašu atbalsta klāstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem energoefektivitātes uzlabošanai. Mēs esam guvuši spēcīgu pārliecību, ka ilgtspēja ir nākotne Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un mums pašiem. ALTUM definē biznesa ilgtspēju kā ilgtermiņa vērtības radīšanu, ņemot vērā ekonomiskos, ētiskos, sociālos un vides apsvērumus.

1.3.ALTUM kā valsts kapitālsabiedrībai atbalsta nodrošināšanā vides jomā sabiedrībai un uzņēmumiem ir pienākums arī ikdienas darbībā nodrošināt atbildīgas un videi draudzīgas aktivitātes. 

1.4.Šobrīd ALTUM ir uzņēmums, kur vērsties pēc atbalsta un kompetentām konsultācijām, lai risinātu energoefektivitātes uzlabošanas jautājumus Latvijā.

1.5. Pareiza vides pārvaldība ir laba uzņēmējdarbības prakse, kas būtu jāīsteno gan ALTUM, gan mūsu klientiem, gan sadarbības partneriem.

2.Pamatprincipi

2.1.ALTUM īsteno pastāvīgu vides pārvaldības un darbības uzlabojumu ciklu, tostarp pārskatot ilgtermiņa un īstermiņa darbības mērķus vides jomā.

2.2.ALTUM mazina savu negatīvo ietekmi uz vidi atbilstoši šādiem principiem:

3. Tieša ietekme uz vidi

3.1.Lai gan ALTUM kā attīstības finanšu institūcijas tiešā ietekme uz vidi ir salīdzinoši neliela, neskatoties uz to, ALTUM ir mērķis vēl vairāk samazināt savu tiešu ietekmi uz apkārtējo vidi.  

3.2.ALTUM ir apņēmusies:

            3.2.1.  pilnveidot un samazināt  siltumenerģiju;

            3.2.2. efektīvi izmantot un samazināt elektroenerģijas patēriņu, veikt visa veida apgaismojumu nomaiņu uz energoefektīvām spuldzēm;

            3.2.3.nodrošināt  regulāru autoparka radīto emisiju un degvielas patēriņa monitoringu ALTUM nomātajam autoparkam un veikt pakāpenisku autoparka nomaiņu uz hibrīdauto un elektroauto;

            3.2.4. izveidot alternatīvu transporta izvēli papildus autoparkam;

            3.2.5.samazināt atkritumu radīšanu un nodrošināt atkritumu šķirošanu;

            3.2.6.samazināt papīra patēriņu, paplašinot elektronisku dokumentu apriti;

            3.2.7.mazināt PET ūdens pudeļu izmantošanu, uzstādot dzeramā ūdens filtrus;

            3.2.8.izvērtēt un iespēju robežās izvēlēties videi draudzīgākus resursus darba komandējumu nodrošināšanai;

            3.2.9.veicināt nepārrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā, uzlabojot darbinieku izpratni vides aizsardzības jautājumos, iesaisti un atbildīgu attieksmi pret vidi;

            3.2.10.veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkumu procedūrās;

            3.2.11.veicināt līdzīgu pieeju vides aizsardzībā no ALTUM piegādātājiem un partneriem.

3.3. ALTUM pastāvīgi veic dažādus pasākumus savas darbības rezultātu fiksēšanai, uzraudzībai un pēckontrolei.

4.Netieša ietekme uz vidi

4.1 .ALTUM kā attīstības finanšu institūcijas radītā ietekme uz vidi lielākoties ir netieša un tā rodas, nodrošinot klientiem atbalsta programmas.

4.2. ALTUM apņemšanās:

            4.2.1.meklēt iespējas un nodrošināt plašu atbalsta klāstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem energoefektivitātes uzlabošanai, videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas nodrošināšanai;

            4.2.2.piedāvāt videi draudzīgu atbalsta programmu izvēles iespējas klientiem;

            4.2.3.pildot Valsts energoefektivitātes fonda pārvaldītāja funkcijas, informēt sabiedrību par energoefektivitātes nozīmi un praktiskajiem ieguvumiem;

            4.2.4.sniegt konsultācijas energoefektivitātes un būvniecības jomā, tādejādi palīdzot ALTUM klientiem rast risinājumus, lai tie, samazinot savu negatīvo ietekmi uz vidi, vienlaikus uzlabo arī savu konkurētspēju, darba vidi un maksimāli izmanto iespējas uzlabot citas, ar uzņēmuma saistītās jomas.

4.3. ALTUM apzinās savu kā valsts kapitālsabiedrības un finanšu sektora dalībnieka lielo nozīmi Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam noteikto ambiciozo mērķu sasniegšanā. Altum kredītpolitika, kā arī sadarbība ar citiem finanšu sektora dalībniekiem tiek pārskatīta atbilstoši šiem izaicinājumiem.

5.Pārvaldība un ziņošana

5.1. ALTUM valdei ir vispārēja atbildība par ALTUM Vides politiku un darbību vides jomā.

5.2. Programmu attīstības departaments atbild par ALTUM biznesa ilgtspējas prioritāšu noteikšanas pārraudzību un izpildes kontroli. Tas ietver ar vidi saistītu apsvērumu iekļaušanu atbalsta programmu piešķiršanas procesos klientiem, kā arī emisiju samazināšanas programmu pārraudzību.

5.3. Administratīvais departaments atbild par ALTUM tiešās ietekmes uz vidi pārraudzību un mērķu izpildi, realizējot vides aizsardzības projektus ALTUM un nodrošinot atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos. Tas ietver regulāru pasākumu plānošanu un īstenošanu, kas nodrošina apkārtējai videi draudzīgu uzņēmuma darbību un radītu drošu un veselīgu darba vidi.

5.4 .ALTUM katras struktūrvienības vadītājs atbild par to, lai veiktās darbības atbilstu šai politikai.

5.5. Ziņošana par darbību vides jomā palīdz uzlabot informētību un sniedz valdei iespēju sekot līdzi darba rezultātiem saistībā ar izvirzīto mērķu īstenošanu.

5.6. ALTUM ir apņēmies regulāri informēt sabiedrību par darbības rezultātiem vides jomā, kā arī sniegt informāciju par pieejamajiem atbalsta instrumentiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

6.Zināšanas un izpratne

6.1. ALTUM ir vienīgā finanšu institūcija Latvijā, kas iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošina iespēju vērsties pēc atbalsta un kompetentām konsultācijām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanā, kā arī videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas nodrošināšanai.

6.2. ALTUM veido struktūrvienības, kuru darbinieki ir ar zināšanām un kompetencēm enerģētikā un būvniecībā. Šie darbinieki gan nodod savas zināšanas saviem kolēģiem, gan nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanu energoefektivitātes un ilgtspējas jomās.

6.3. ALTUM arī kā Valsts energoefektivitātes fonda pārvaldnieks nodrošina plašu sabiedrības informēšanu, skaidrojot videi draudzīgu projektu ieguvumus, iespējas šos projektus finansēt u.c.

7.Sabiedriskā iesaiste

7.1. Ņemot vērā esošo ALTUM lomu videi draudzīgu projektu finansēšanā, ALTUM ir aktīva dalībniece diskusijās par vides politikas jautājumiem.

7.2. ALTUM aktīvi dalās ar iegūto pieredzi, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas programmas, izstrādā un īsteno risinājumus šo programmu uzlabošanai, kā arī ciešā sadarbībā ar partneriem izstrādā ierosinājumus turpmākai rīcībai, kas veicinātu un paplašinātu videi draudzīgi projektu finansēšanu.

8.Starptautiskās vienošanās

8.1.ALTUM apzinās, cik svarīgi ir piedalīties un atbalstīt starptautiskās vienošanās, kas uzņēmumiem ļauj darboties, mazinot kaitējumu apkārtējai videi.

8.2. ALTUM ir apņēmies ievērot:

            8.2.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu (UNGC);

            8.2.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas Finanšu iniciatīvu (UNEP FI);

            8.2.3. ESAO Vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem;

            8.2.4. Oglekļa emisiju atklāšanas projektu (CDP);

            8.2.5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbildīgu investīciju principus (UN PRI).

8.3. ALTUM Vides politiku realizē visas struktūrvienības un tā ir saistoša visiem ALTUM darbiniekiem.

Vides sniegums