Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Mājokļu atbalsts jaunajiem speciālistiem

Mājokļu atbalsts jaunajiem speciālistiem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai jaunajiem speciālistiem, kuriem ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

Mājokļa iegāde ar valsts atbalstu

icon

Garantiju piešķir jaunajiem speciālistiem – personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, un nepārsniedz 35 gadu vecumu

icon

Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem

icon

Garantijas apmērs ir līdz 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 50 000 EUR

icon

Garantiju var saņemt atkārtoti, ja iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un kopš iepriekšējās garantijas saņemšanas ģimenē ir bērni vai iestājusies grūtniecība.

icon

Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam

Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”

Noderīga informācija

Kas var saņemt garantiju?

 
 

Mājokļa garantiju var saņemt jaunais speciālists, kurš ir ieguvis vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, nepārsniedz 35 gadu vecumu un aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai noformē bankā, kura ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM

 

Garantiju izsniedz

 

Kāds ir mājokļa garantijas saņemšanas process

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar ALTUM mājokļu garantiju, ir jāvēršas kādā no komercbankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums

 

  1. Aizņēmējs iesniedz pieteikumu hipotekārā aizdevuma saņemšanai vienā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka pārliecinās, ka aizņēmējs iesniedzis iegūtas vidējās profesionālās vai augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju. Banka izvērtē pieteikumu un lemj par ALTUM mājokļu garantijas piesaisti. Banka sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu. Ja mājokļa garantija saņemta iepriekš, banka pārliecinās, ka iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un kopš iepriekšējās garantijas saņemšanas ģimenē ir bērni vai iestājusies grūtniecība.
  3. ALTUM 5 darbadienu laikā izvērtē garantijas pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai atteikumu sniegt garantiju. Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai.
  4. Ja ir pieņemts lēmums par garantijas izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa garantijas izsniegšanu. Banka nodrošina ALTUM izrakstītā rēķina apmaksu.
  5. Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas, ALTUM un banka noslēdz garantijas līgumu par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam tiek piešķirts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecība.

Mājokļa garantiju programmas aizdevuma izmaksas

 

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 4.8% apmērā no piešķirtās garantijas summas (vienreizējā maksā iekļauta samaksa par pirmo aizdevuma gadu – rēķina periods ir 12 mēneši līdz atbilstošā ceturkšņa pēdējai dienai).

 

Sākot ar otro gadu tiek piemērota ikgadējā maksa 4,8 % apmērā no atlikušās garantijas summas, tā tiek sadalīta vairākos maksājumos un apmaksājama pirms katra nākamā perioda (ceturkšņa).

 

 

KOMISIJAS MAKSA

 

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.

Iesniedzamie dokumenti

 

Pieteikumu garantijas saņemšanai sagatavo un ALTUM iesniedz banka. Pieteikumam pievienojami aizņēmēja sagatavotie pielikuma dokumenti.

 

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

 

Pieteikuma dokumenti

Saņem konsultāciju

Par mājokļu atbalsta programmu jautā