Altum-Par Altum-Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja-Korupcijas novēršanas vadlīnijas

Korupcijas novēršanas vadlīnijas

Atbilstošas korupcijas, kukuļošanas un interešu konfliktu risku pārvaldības nodrošināšanai ALTUM ir izveidota iekšējā kontroles sistēma, kas nodrošina preventīvu risku vadību, un kontroles vide, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot interešu konfliktu un koruptīvas darbības un kukuļošanu lēmumu pieņemšanā un darba vidē kopumā.

 

ALTUM ētikas principi tiek noteikti Ētikas kodeksā un ir saistoši visiem ALTUM darbiniekiem. Ētikas kodekss nosaka ALTUM darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus – taisnīgums un godīgums, cieņa un tolerance, lojalitāte un atbildība, neitralitāte un neietekmējamība –, kā arī darbinieku rīcību interešu konflikta situācijā, rīcību saskarsmē ar kādu interešu grupu pārstāvjiem, kā arī ieteicamo rīcību un attieksmi pret dāvanu, izklaides piedāvājumu, labvēlības vai pateicības izpausmēm, kas pielīdzināmas dāvanai, pieņemšanu.

 

ALTUM ir nulles tolerance pret kukuļošanas un korupcijas darbībām un to aizliegums jebkurā formā gan tieši, gan netieši. ALTUM nepieļauj savu darbinieku vai trešo personu, kas ir kāda veida attiecībās ar ALTUM, iesaistīšanos kukuļošanas un korupcijas darbībās.

 

ALTUM patur tiesības atteikties no attiecībām ar trešo personu, ja rodas šaubas par iespējamu īstenotu korupciju vai kukuļošanu.

 

ALTUM neveic ziedojumus, bet atbalsta organizācijas, pasākumus, projektus un programmas atbilstoši sabiedrības atbalsta vadlīnijām.

 

ALTUM atzīst, ka dāvanu pasniegšana un uzņēmuma viesmīlības nodrošināšana, lai paustu cieņu, atzinību vai pateicību, ir normāla un likumīga uzņēmējdarbības daļa. Tomēr gadījumos, kad dāvanas vai uzņēmuma viesmīlības vērtību var raksturot kā neproporcionālu vai neatbilstošu apstākļiem, var šķist, ka dāvana vai viesmīlība nevēlami ietekmē vai var ietekmēt tās saņēmēju. Šāda prakse var tikt uztverta kā kukuļošana vai korupcija. Lai novērstu to, ALTUM ir noteikti dāvanu pieņemšanas principi.

 

Viens no ALTUM korupcijas un kukuļošanas risku novēršanas programmas uzdevumiem ir izveidot un uzturēt kultūru, kurā nekad nav pieņemama kukuļošana un korupcija, tāpēc ALTUM veicina darbinieku informētību un zināšanas par minētājiem jautājumiem un rīcības sekām.

 

Lai konstatētu jebkuru iespējamo kukuļošanas vai korupcijas darbību, jebkuru korupcijas novēršanas likumu un noteikumu pārkāpumu rīcību, ALTUM paļaujas uz saviem darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un citām trešajām pusēm, ar kurām tā veic uzņēmējdarbību, lai apskatītu problēmas un, tiklīdz iespējams, ziņotu par aizdomām saistībā ar iespējamu kukuļošanu. Šim nolūkam ALTUM nodrošina vairākus drošus un aizsargātus kanālus, skat. Trauksmes celšana.

 

ALTUM garantē ziņotāja identitātes pilnu konfidencialitāti, ja to atļauj likumdošanas akti, kā arī pilnu aizsardzību pret jebkuru diskrimināciju vai atriebību darbiniekiem, kuri ziņo par problēmām.

 

ALTUM apņemas novērtēt un, ja tas ir piemēroti, izmeklēt katru rīcību, kas pārkāpj Ētikas kodeksa pamatprincipus un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas noteikumu normas, un katru problēmu, kas ir izvirzīta kā iespējama kukuļošanas un korupcijas darbība, kā arī veikt atbilstošas disciplinārās darbības.