Altum-Par Altum-Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja-Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos – nodrošina uzņēmumiem un mājsaimniecībām finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, bet kurās pietrūkst privātā sektora finansējuma, tādejādi attīstot tautsaimniecību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanos. Sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu finanšu instrumentu klāsts un darbības mērogs apliecina ALTUM un ieinteresēto pušu savstarpējo ietekmi un ar to saistīto atbildību.

 

ALTUM ir identificējusi un īsteno ciešu sadarbību ar organizācijas ieinteresētajām pusēm, apzinoties ALTUM īpašo lomu tautsaimniecībā, kā arī ieinteresēto pušu vajadzības un risinot tās. ALTUM apzinās un izvērtē savas darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi un iesaista ieinteresētās puses abpusēji būtisku jautājumu risināšanā. Veidojot attiecības ar iesaistītajām pusēm ALTUM organizē un iesaistās konsultācijās, veido partnerības, rīko informatīvus un izglītojošus pasākumus.

 

ALTUM sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris dažādos sadarbības līmeņos:

 

  • konsultācijas – aktuālu jautājumu noskaidrošana;
  • semināri, diskusijas – kolektīva apspriešanās;
  • iesaiste – viedokļu apmaiņa bez kopēja lēmuma pieņemšanas un darbības;
  • partnerība – kopēja lēmuma pieņemšana un darbība.